Gemeente Utrecht

Eigen vermogen

Omschrijving

Stand per
31-12-2015

B&D  voorstellen
2015

Toevoeging

Onttrekking

Stand per
31-12-2016

a

b

c

d

e = a+b+c-d

Totaal algemene reserve

51.697

0

-650

0

51.047

Algemene dekkingsreserve

7.896

31.640

42.530

41.242

40.824

Totaal Algemene reserve

59.593

31.640

41.880

41.242

91.871

Bestemmingsreserves

528.764

5.845

25.897

67.102

493.404

Totaal reserves

588.357

37.485

67.777

108.344

585.275

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Bovengenoemde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zijn in overeenstemming met de door de gemeenteraad genomen besluiten.

Algemene reserves
De algemene reserves bestaat uit twee onderdelen; de algemene reserve en de algemene dekkingsreserve.

Algemene reserve
De algemene reserve maakt deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit en is de uiterste buffer voor het opvangen van de financiële gevolgen van optredende risico's. De noodzakelijke hoogte van de algemene reserve wordt jaarlijks bepaald op basis van de geactualiseerde risicoberekening. Voor een uitgebreide toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Algemene dekkingsreserve
De algemene dekkingsreserve wordt gebruikt voor concernbrede reserveringen; onder andere van incidentele baten uit erfpachtconversies en resultaten uit de verkoop van gemeentelijk eigendom. Daarnaast wordt de algemene dekkingsreserve gebruikt voor egalisatie tussen de jaren van de meerjarenraming. De rentebaten over een bedrag ter grootte van het saldo van de algemene dekkingsreserve, zijn structureel opgenomen in het programma Algemene Middelen bij de langlopende geldleningen.

Bestemmingsreserves
Programmareserves

Naam

Boekwaarde
31-12-2015

Boekwaarde
31-12-2016

Bewoners en Bestuur

0

745

Stedelijke Ontwikkeling

76.248

71.366

Duurzaamheid

12.648

11.139

Bereikbaarheid

39.083

23.493

Openbare Ruimte en Groen

26.335

21.285

Economie

2.531

1.447

Werk en Inkomen

16.440

10.267

Onderwijs

32.356

27.694

Maatschappelijke ondersteuning

4.528

4.429

Volksgezondheid

178

178

Veiligheid

173

173

Cultuur

5.589

5.689

Sport

3.938

4.302

Vastgoed

7.806

4.998

Algemene Middelen en Onvoorzien

31.250

34.352

Algemene Ondersteuning

8.708

6.709

Reserves ten bate van vaste activa

260.953

265.138

Totaal bestemmingsreserves

528.764[1]

493.404

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Voor een toelichting per programmareserve verwijzen wij u naar de financiële bijlagen.

[1] Door nieuwe programma indeling wijken de totalen van programma Duurzaamheid, Economie en Werk en Inkomen af van de stand rekening 2015. Totaal reserves is ongewijzigd.