Gemeente Utrecht

Binnenstad

Resultaten wijkactieprogramma 2016 Binnenstad

In de Utrechtse wijken werkt de gemeente samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners aan zeer uiteenlopende projecten. De meeste projecten waren aan het begin van het jaar (2016) bekend, andere startten pas in de loop van het jaar op basis vanuit de vraag vanuit de wijk.

Het afgelopen jaar verkenden we in samenspraak met vele partijen, waaronder de wijkraden, hoe de wijkparticipatie vernieuwd kan worden. Hierbij richten we ons op het nog beter aansluiten bij de vraag en het bereiken van een gemêleerde groep bewoners. Ook passen we nieuwe participatie-instrumenten toe. Dit proces vormt onder meer de opmaat naar hernieuwde wijkambities, met een actuele (en meer flexibele) inbreng vanuit wijken en buurten in de gemeentelijke cyclus van programmeren, begroten en verantwoorden. In het kader van dit traject ligt het voor de hand dat de verantwoording er volgend jaar anders uit zal zien. In de onderstaande verantwoording staat wat we hebben gedaan in 2016. Achtergrondinformatie staat in het wijkactieprogramma 2016 van Binnenstad. De wijkactieprogramma’s 2016 staan hier.

Wijkambitie 1: Investeer in een kwalitatief hoogwaardig, gastvrije openbare ruimte.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

3.1

Herinrichting Mariaplaats.

Met het verplaatsen van het toiletgebouw van de Mariaplaats naar het Moreelsepark is de herinrichting van de Mariaplaats afgerond in 2016. Aanvullend op dit werk hebben de partijen rond Mariaplaats en Mariahoek onderzocht of de groene ruimtes hier beter konden worden vormgegeven. Als gemeente hebben wij ons hierbij aangesloten. In 2016 zijn de plannen opgesteld, besproken en deels uitgevoerd. In 2017 wordt de aanpak van deze groene ruimte afgerond.

Ja.

3.2

Herinrichting Twijnstraat/Nicolaasstraat.

In 2016 is de herinrichting van de Twijnstraat en Nicolaasstraat volgens planning uitgevoerd en afgerond. De wens om een deel van de parkeerplaatsen te verplaatsen van de openbare ruimte naar parkeergarages is niet binnen het project gerealiseerd, maar krijgt binnen de pilot openbare ruimte binnenstad een vervolg. 

Ja.

3.3

Herinrichting Lange Nieuwstraat.

Samen met de samenwerkende partijen in de Lange Nieuwstraat (het Catharijneconvent, het Universiteitsmuseum, het Bewonersoverleg Nieuwstraat, de Ondernemersvereniging Nieuwstraat, de Salvatorparochie en de kunstorganisaties CASCO, FOTODOK en BAK) is gewerkt aan het ontwerpen van de herinrichting van de Lange Nieuwstraat. In de zomer zijn metingen uitgevoerd om de overlast door trillingen en hoge snelheden te onderzoeken. Alle informatie voor het opstellen van een goed en gedragen ontwerp in 2017 is nu beschikbaar.

Nee, vanwege extra onderzoek.

3.4

Herinrichting Wester- en Oosterkade.

In 2016 zijn drie bijeenkomsten geweest met bewoners en ondernemers van de Wester- en Oosterkade. In de eerste is besproken wat verbeterd moet worden en wat er moet blijven. In de tweede bijeenkomst zijn de eerste ideeschetsen voor de herinrichting besproken met deze bewoners en ondernemers. In de derde bijeenkomst zijn we dieper ingegaan op de typering van de kades, het autoparkeren en de inpassing van fietsroutes. In 2017 gaan we verder met het opstellen van het concept Programma van Eisen voor de nieuwe inrichting.

Ja.

3.5

Herinrichting Oudkerkhof.

Samen met de ondernemers is de herinrichting van het Oudkerkhof voorbereid en is een unaniem voorstel voorgelegd aan het college van B en W. In mei 2016 stemden wij in met een herinrichting die aansluit bij dit voorstel en meer ruimte voor voetgangers maakt. In overleg met de ondernemers is een geschikt moment voor de uitvoering van de herinrichting gekozen.   

Nee, op verzoek van de ondernemers verschoven naar eerste kwartaal 2017.

3.6

Verbetering Domplein.

In juni is in de Voorjaarsnota 2016 besloten tot een extra impuls in de openbare ruimte van het Domplein. Het resultaat is een aantrekkelijk Domplein, dat beeldbepalend is voor het gezicht van de historische binnenstad. De uitvoering is eind oktober gestart. Inmiddels is de eerste fase afgerond. De werkzaamheden duren nog tot halverwege 2017.

Ja.

3.7

Uitvoering van de 18 projecten uit het wijkgroenplan en wijkwaterplan.

1. Bomen Speeltuin de Kleine Dom – Het laatste deel van dit deelproject is afgeblazen door onduidelijkheid over de plannen voor een kinderdagverblijf met buitenruimte in de speeltuin. Als compensatie is er een moestuinproject voor de kinderen geweest.
2. Wolvenstraat - Plantenbak gerenoveerd en door bewoners beplant. Nu in zelfbeheer.
3. Vrouwe Justitiaplein - Extra plantvakken gecreëerd bij Rechthuys.
4. Beplanting Karmelietenhof – Het project is gedeeltelijk uitgevoerd: verbeteren beplanting in borders, plaatsen speelelementen, verticuteren gazon.
5. Vergroenen Pastoor van Nuenenstraat – Dit deelproject is vervallen omdat er vanuit de wijkopzichter al een ander initiatief gaande was.
6. Vervangen bloembakken Willemstraat – in overleg met de aanvrager is gekozen voor het coaten van de bestaande bakken. In het voorjaar van 2016 is de nieuwe beplanting aangebracht.
7. Herinrichting buurttuin wijk C – In 2015 is het ontwerp gemaakt en er is een saneringsplan opgesteld. Realisatie is uitgevoerd in 2016. Omdat er asbest werd gevonden duurde de realisatie langer dan verwacht. Het project is naar tevredenheid afgerond en wordt feestelijk geopend in 2017.
8. Abraham Dolehof - Plantvak is opgeknapt en plantwerkzaamheden in binnenterrein zijn uitgevoerd met uitzondering van het watertappunt.
9. Eligensteeg - Aanwezige plantvakken zijn ingeplant met nieuwe beplanting.
10. Eligenhof/Vrouwjuttenhof - Bamboe splitsen/verplanten.
11. Vervangen plantenbakken Reguliersteeg – Met de bewoners is een plan gemaakt voor het vervangen van de bakken door kleine boompjes. Bij de uitvoering bleken er onverwacht kabels en leidingen te liggen die boomplant onmogelijk maken. Er wordt nu overlegd over een alternatief.
12. Boom in Domstraat - Is gecombineerd met project herinrichting Domstraat.
13. Talud Wittevrouwenkade - Talud opgeknapt door heesters te rooien en kruidachtigen in te zaaien. Er is een geslaagde bollenplantactie met bewoners geweest in het najaar.
14. Lucasbolwerk - Aanplant van twee extra linden en aanplant bloembollen.
15. Eligenhof herinrichten - In 2015 is het ontwerp gemaakt en er is een saneringsplan opgesteld. In 2016 is het plan gerealiseerd; diverse plantvakken, muurschildering en pergola, nieuwe schuttingen die uitkomen op de tuin en een watervoorziening. Het project is eind 2016 opgeleverd met een plantdag.
16 en 17. Geurende struiken en notenbomen - Aanplant in de Binnenstad waar mogelijk.
18. Wijkwaterplan - de vergroening van de singel is in uitvoering gegaan. In het voorjaar is dit met een feestelijke startbijeenkomst met bewoners, waterschap (hoogheemraad) en gemeente gevierd.
Mosselkratten en bollen met zaden van drijfwaterplanten te water gelaten. In de maanden daarna zijn drijvende vegetatie-eilanden geplaatst en zijn de oevers ingeplant. Het plaatsen van de drijvende vegetatie-eilanden duurde helaas wat langer dan gepland, waardoor de planten in 2016 niet meer tot volle groei konden komen. Begin november is een bijeenkomst gehouden met alle vrijwilligers, die zich inzetten voor het schoonhouden en het onderhoud van oevers en vegetatie-eilanden.

1. Nee.

2. Ja.
3. Ja.
4. Ja.

5. Niet van toepassing, project is vervallen.
6. Ja.

7. Ja, met inachtneming van de onverwachte asbestverontreiniging.

8. Ja.

9. Ja.
10. Ja.
11. Nee.

12. Ja.
13. Ja.

14. Ja.
15. Ja.

16/17. Ja, maar met beperkingen.
18. Ja.

3.8

Nieuwe functie Tivoli-complex (Oudegracht 245).

Als voorbereiding op de tender hebben wij het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Oudegracht 245, Binnenstad’ voor vaststelling doorgestuurd aan de Raad.

Ja.

3.9

Herontwikkeling oude postkantoor Neude.

In 2016 hebben wij het startdocument voor de herontwikkeling van het voormalig postkantoor tot bibliotheek, horeca en winkels vastgesteld. Er is met ontwikkelaar ASR een intentieovereenkomst gesloten over de plankosten. Op 8 december is de gemeenteraad akkoord gegaan. Daarna is de terinzagelegging gestart en kunnen zienswijzen worden ingediend. Ook is de anterieure overeenkomst getekend.

Ja.

3.10

Herontwikkeling Altrechtterrein/Woudagebouw
(Lange Nieuwstraat 89).

Woudagebouw (Fase 1): voor de transformatie tot 58 middeldure huurappartementen van het zogenaamde Woudagebouw aan de Lange Nieuwstraat is in 2015 een vergunning aangevraagd. Deze is in 2016 verleend. Er is beroep aangetekend. Een zitting wordt voorbereid.
Bleijenburg/Overtuinen (Fase 2): In nauwe samenwerking met ontwikkelaar VORM en Altrecht wordt gewerkt aan een stedenbouwkundig programma van eisen voor het plangebied Bleijenburg/Overtuinen. Het gaat om sloop en nieuwbouw van het bestaande gebouw Bleijenburg, nieuwbouw aan de Vrouwjuttenhof (Overtuinen) en om meer openbare ruimte.
Afgelopen jaar zijn diverse buurtbijeenkomsten georganiseerd waarbij een delegatie van omwonenden nauw is betrokken bij de bouwplanontwikkeling. Eind 2016 lag er draagvlak voor de voorgestelde ontwikkeling tot acht stadswoningen. Begin 2017 hopen we ook consensus te bereiken over de contouren voor gebouw Bleijenburg.
In de nabije toekomst zullen ook andere panden van het Altrechtcomplex voor herontwikkeling beschikbaar komen. Dit geldt als eerste voor het gebouw aan de Lange Nieuwstraat. Na een verkooptraject is ontwikkelaar VORM eind 2016 geselecteerd als potentiële koper.

Nee, vertraagd door bezwaar.

Ja.

3.11

Binnenstad Schoon en heel.

De kwaliteit van schoon in de Binnenstad is op hetzelfde niveau als vorig jaar. Het werken in ploegendiensten is succesvol en daarom blijven we dat doen.

Ja.

3.12

Zakken van de straat: andere vormen van vuil inzamelen.

In Wijk C en Hooch Boulandt zijn ondergrondse inzamelpunten aangelegd. De uitwerking van het onderzoek naar alternatieven voor zakken in de andere buurten van de Binnenstad is in 2016 niet afgerond en duurt langer. Hier is op dit moment nog geen concrete planning voor.

Deels.

3.13

Restauratie wal- en kluismuren.

Door noodkap van vijf bomen is opnieuw gekeken naar de staat van de bomen en de daarbij mogelijke werkmethode. De start van de werkzaamheden is daardoor met een paar weken vertraagd. Stand van zaken per rak (= ruimte tussen twee bruggen):
Oudegracht:

 • Rak 1 Oost (tussen Zandbrug en Jacobibrug): was voor twee derde klaar in 2016; inmiddels is de bouwkuip gemaakt door het plaatsen van damwand om het laatste stuk af te maken.
 • Rak 3 West (tussen Viebrug en Jansbrug): het resterende stuk wordt begin 2017 afgemaakt; omdat het te smal is voor de doorvaart kon daar in het vaarseizoen niet aan worden gewerkt.
 • Rak 10 West (tussen Gaardbrug en Hamburgerbrug) en rak 11 West (tussen Hamburgerbrug en Weesbrug): in de eerste helft van 2017 wordt de bouwkuip gezet en worden buispalen voorgeboord.
 • Rak 15 (Bijlhouwersbrug en Vollersbrug) West: bij wooncomplex de Boog en verder is de bouwkuip geplaatst en worden buispalen voorgeboord en geplaatst. Door de ondergrond is het boren lastig en zijn de werkzaamheden vertraagd. Twijnstraat aan de werf (Rak 15 Oost) wordt afgemaakt nadat twee bomen zijn gekapt. Herplant bomen Twijnstraat aan de werf wordt eerste kwartaal 2017 gerealiseerd.

Kromme Nieuwegracht:

 • Rak 21 (tussen Pausdam en Hieronymusplantsoen): als voorloper op dit werk is in 2016 gestart met baggeren van de Kromme Nieuwegracht. In januari 2017 start het herstel van de kademuren.
 • Rak 17 tot en met 20 (tussen de Pausdam en de Magdalenabrug): de werkzaamheden starten in februari 2017.

Bij alle rakdelen waar we aan het werk gaan en zijn informeren we bewoners en ondernemers uitgebreid.
Kijk voor actuele informatie op: www.utrecht.nl/werven.

Vertraging werkzaamheden in rak 1 en 3. Door de hoeveelheid materieel die nodig is voor een veilige uitvoering, wordt de doorvaart belemmerd. Daarom kon een deel van de werkzaamheden pas na het vaarseizoen worden uitgevoerd.
Rak 15 van de Oudegracht-Westzijde heeft vertraging opgelopen door onverwachte uitvoeringsproblemen.

3.14

Herinrichting Zadelstraat.

De herinrichting van de Zadelstraat is in het voorjaar van 2016 uitgevoerd en voor de zomer opgeleverd.

Ja.

3.15

Toiletvoorzieningen Binnenstad.

In 2016 is budget vrijgegeven voor toiletvoorzieningen in de parken en voor uriliften in de Binnenstad. De voorbereidingen voor het realiseren van die voorzieningen zijn in 2016 gestart; uitvoering zal plaatsvinden in 2017/2018.

Ja.

3.16

Nieuwe invulling Staffhorstpand (Vredenburg 40).

In 2016 is het pand geheel gerenoveerd en zijn de voorbereidingen voor het vestigen van de Social Impact Factory gestart.

Ja.

3.17

Tussenevaluatie van het Ontwikkelingskader Horeca.

Met verschillende belanghebbenden zoals Koninklijke Horeca Nederland afdeling Utrecht, verschillende wijkraden – waaronder wijkraad Binnenstad – en individuele ondernemers en initiatiefnemers hebben we de wens voor aanpassing van het horecakader besproken. Dit heeft eind 2016 geleid tot een brief aan de raadscommissie over de aanpassingsrichtingen voor het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2012.

Ja.

3.18

Herontwikkeling gevangenis Wolvenplein.

Het tijdelijk beheer van het complex door ‘Bewaakt en bewoond’ is gecontinueerd door het Rijk. Daarnaast is in 2016 gewerkt aan een conceptonderzoeksovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf voor het opstellen van een visie in 2017.

Ja.

3.19

Herontwikkeling EKP-terrein (Kruisvaartterrein).

In december 2015 hebben wij met ontwikkelaar ASR een intentieovereenkomst over de plankosten gesloten voor de herontwikkeling van het voormalige expeditieknooppunt. In januari 2016 is het startdocument vastgesteld, een buurtbijeenkomst gehouden en is een klankbordgroep georganiseerd. In 2017 wordt een Stedenbouwkundig Programma van Eisen opgesteld en aangeboden aan college van B en W en de gemeenteraad.

Ja

3.20

Ontwikkeling de Kade.

Er is voor de ontwikkeling van project De Kade een bestemmingsplanprocedure opgestart. In principe verliep het project volgens planning. Op het laatste moment trok een van de partners zich helaas terug uit het project, waardoor het project stil kwam te liggen en de bestemmingsplanprocedure is ingetrokken.

Het project is afgebroken omdat een van de partners zich terug trok.

3.21

Renovatie Hoog Catharijne inclusief Entreegebouw, Catharijneknoop, plinten Hoog Catharijne en Voorzetgebouw .

De renovatie van Hoog Catharijne heeft grote voortgang geboekt. De parkeergarage is geopend en de gebouwen zijn uit de steigers.

Ja.

3.22

Stationsplein Oost (noordelijk deel) plus onderliggende fietsenstalling en aangrenzende vastgoedontwikkelingen (Noordgebouw en Zuidgebouw).

Nadat de bussen op 2 juli 2016 verhuisd waren naar de Jaarbeurskant kon het nog ontbrekende deel van de eerste helft van het Stationsplein gebouwd worden. De contouren van het plein zijn zichtbaar, de bouw van het Paviljoen is begonnen.

Ja.

3.23

Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)-banen.

Op 2 juli 2016 zijn alle bussen verhuisd van de centrumzijde naar de Jaarbeurskant. De bijbehorende HOV-banen zijn gereed. Met het vertrekken van de bussen kon de Moreelsebrug afgebouwd worden en is er gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van de bus/trambaan.

Ja.

3.24

Openbaar Vervoer (OV)-terminal.

Op 7 december 2016 is het Station door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail, NS en Gemeente gezamenlijk onder veel belangstelling geopend.

Ja.

3.25

Moreelsebrug.

Op 16 december is met leerlingen van basisschool de Puntenburg de Moreelsebrug geopend. Utrecht heeft er een extra verbinding over de sporen bij.

Ja.

3.26

Herinrichting Croeselaan.

Het ontwerp van de Croeselaan is verder uitgewerkt. Met de bouw van de inrit van de parkeergarage is in 2016 begonnen.

Ja.

3.27

Jaarbeursplein inclusief Cen-trumboulevard, parkeergarage en Jaarbeurspleingebouw en WTC.

De bouw van de parkeergarage heeft haar diepste punt bereikt in 2016. Daarna kon er echt gebouwd worden. Het voormalige kantoorgebouw Leeuwensteijn is gesloopt en de contouren van het nieuwe WTC zijn zichtbaar geworden.

Ja.

3.28

Knoopkazerne en omgeving.

De transformatie van Rijkskantoor de Knoop is in 2016 van start gegaan.

Ja.

3.29

Bioscoop Jaarbeursterrein.

Kinepolis Jaarbeurs is open. Woensdag 14 december opende de bioscoop met de eerste zes zalen.

Ja.

3.30

Herinrichting Catharijnesingel.

Het deel van de singel voor TivoliVredenburg is voor de zomer van 2016 geopend. Direct was zichtbaar hoe de terrassen aan het water zorgen voor een prettige verblijfsplek.

Ja.

Wijkambitie 2: Zet de veiligheids-aanpak voort in de Binnenstad.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

4.1

Aanpak overlast Breedstraatbuurt.

Uit de derde meting in 2014 bleek al dat overlast ten opzichte van eerdere metingen aanzienlijk was gedaald. Politie, Toezicht en Handhaving en Victas melden dat dit beeld evenals in 2015 ook in 2016 gelijk is gebleven.

Ja.

4.2

Terugdringen overlast drugsverslaafden.

Ten opzichte van voorgaande jaren is het beeld ongewijzigd. Er is weliswaar nog enigszins sprake van drugsoverlast, maar het staat niet meer op de eerste plaats van de overlastfeiten.

Ja.

4.3

Aanpak autokraak parkeergarages.

Het aantal autokraken in 2016 ligt voor de binnenstad op hetzelfde niveau als in 2015. De aanpak met de parkeergarages wordt in 2017 geïntensiveerd.

Ja.

4.4

Uitvoering Toezichtarrangement Stationsgebied.

In het voorjaar van 2016 is een nieuw Toezichtarrangement 2016-2021 ondertekend. De samenwerking tussen de partners verloopt uitstekend. Er zijn geen knelpunten op het gebied van Veiligheid.

Ja.

4.5

Veilig Uitgaan.

Begin 2016 is het convenant Veilig Uitgaan 2016-2021 ondertekend. Er is invulling gegeven aan het jaarprogramma Veilig Uitgaan. Bijzonderheden: er zijn afscheidingshekken geplaatst bij twee horecagelegenheden op de Nobelstraat, waardoor uitgaanspubliek en overig verkeer in de nachtelijke uren beter gescheiden worden. Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor het vervangen van een aantal mobiele plaskruizen door uriliften.

Ja.

4.6

Terugdringen overlast rond zorgvoorzieningen zuidelijke Binnenstad.

De diverse instanties die in de Zuidelijke Binnenstad actief zijn (Catharijnehuis, Victas, Altrecht en Leger des Heils) weten elkaar goed te vinden.
In november is door een aantal zorgvoorzieningen een open dag gehouden. Dit om de buurtbewoners kennis te laten maken met het werk van deze instellingen. Het aantal overlastmeldingen bij de politie is afgenomen.

Ja.

4.7

Versterken Veilig Ondernemen.

Er zijn zeven preventietrainingen aan ondernemers uit de binnenstad gegeven. De preventietrainingen bestonden uit hoe te handelen bij een overval of winkeldiefstal met vormen van agressie en hinderlijk gedrag. Ondernemers zijn enthousiast over deze trainingen.

Ja.

4.8

Mogelijke verhuizing Catharijnehuis (dagopvang dak- en thuislozen).

De dagopvang wordt vooralsnog op de huidige locatie voortgezet, omdat een méér geschikte locatie niet is gevonden. Er zijn maatregelen genomen om de dagopvang op de huidige locatie te verbeteren. Het gaat dan zowel om het verbeteren van de leefbaarheid en verminderen van de overlast in de omgeving, als om het verbeteren van de begeleiding van de bezoekers.

Nee, het zoekproces duurde langer dan gepland en heeft uiteindelijk niet geleid tot verhuizing.

4.9

Intensiveren aanpak woninginbraak en fietsendiefstal.

Door middel van voorlichting, tekstkarren, Waaks en wijkberichten is geïnvesteerd op het terugdringen van woninginbraak. Desondanks is het aantal woninginbraken in 2016 ten opzichte van 2015 toegenomen. Uit analyse blijkt dat het vooral om insluipingen bij studentenwoningen gaat. In 2017 gaan we extra investeren in voorlichting aan studenten.
Ook het aantal fietsdiefstallen is gestegen; om het aantal fietsdiefstallen naar beneden te brengen wordt een Plan van Aanpak opgesteld.

Ja, maar de extra inzet heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd; daarom in 2017 extra en nog meer specifieke inzet.

Wijkambitie 3: Reguleer het verkeer en handhaaf op overlast in de openbare ruimte.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

5.1

Actieplan Utrecht fietst!

De uitvoering van het actieplan (2015-2020) is in volle gang. De Herenroute is geëvalueerd. In 2017 worden de markeringspinnen verwijderd en de bestrating vervangen. Op het Lucas Bolwerk zijn fietsenrekken geplaatst. Er zijn 100 plekken bij gekomen. De plannen voor de Predikherenstraat zijn gemaakt en worden in 2017 uitgevoerd. Stalling Laag Catharijne is overgenomen door de gemeente en op 1 december heropend. Nu eerste 24 uur gratis stallen.

Ja.

5.2

Actieplan Voetganger.

Op 18 mei 2016 heeft het Stadsgesprek Voetganger plaatsgevonden. Zo’n 60 bewoners, bezoekers, ondernemers en belangenorganisaties gingen samen in gesprek over het uitbreiden van het voetgangersgebied in de binnenstad. Tijdens het stadsgesprek is gesproken over waar het voetgangersgebied uitgebreid kan worden en hoe het voetgangersklimaat kan worden verbeterd in Utrecht. Als vervolg op het stadsgesprek komt in 2017 een voorstel over uitbreiding van het voetgangersgebied. De gesprekken hierover met bewoners, ondernemers en belangenorganisaties zijn begin 2017.

Ja.

5.3

Actieplan Goederenvervoer.

In 2016 zijn de stop&drop-plaatsen gerealiseerd. In 2017 gaan we voor uitbreiding van het aantal stop & dropplekken, zodat er een netwerk ontstaat in de hele binnenstad.

Nee, de vertraging door bezwaren tegen de oorspronkelijke locatie.

5.4

Winkelwandelgebied: afsluiting en bevoorrading.

Het realisatieplan voor afsluiting van het winkelwandelgebied is gereed en geaccordeerd. Uitvoering vindt plaats in de eerste helft van 2017.

Ja.

5.5

Handhavingsprogramma 2016.

Naast reguliere inzet van Handhaving is er extra aandacht in de Binnenstad voor:

 • Aslast: controles vonden maandelijks meerdere malen plaats op verschillende tijdstippen.
 • Fietsen in voetgangersgebied: boa’s zorgden voor handhaving tijdens de normale surveillance en incidenteel werden acties gehouden op overlastplekken.
 • Fietsparkeeroverlast: op gevaarlijk gestalde fietsen is dagelijks gehandhaafd. Op diverse plekken staan fietsen hinderlijk gestald en ontstaat er een wildgroei, hier wordt door Toezicht en Handhaving niet op gehandhaafd.
 • Uitstallingen: Hierop wordt niet op gehandhaafd, totdat duidelijk is welke aanpak er gewenst is. Bij excessen zijn de winkeliers aangesproken en hebben zij hun uitstalling aangepast.
 • Nachtdienst: Iedere donderdag- en vrijdagnacht heeft Toezicht en Handhaving met vier personen nachtdienst gedraaid in het VBO-gebied (Verblijfsontzeggingsgebied Breedstraatbuurt) en park Lepelenburg (en overigens ook in de kop van Lombok).
 • Stationsgebied: Iedere werkdag vanaf 7 uur handhaving op gevaarlijk gestalde fietsen. In het Station zelf extra aandacht voor zakkenrollerij.
 • Dagelijkse parkeerhandhaving in zowel de Binnenstad als in het Stationsgebied.
 • Horecahandhaving inclusief terrassen: toezicht en handhaving bij (geprioriteerde) horecabedrijven op drank- en horeca- en exploitatievergunningen. Handhaving terrassen alleen bij excessen en niet vergunde situaties. Controles van leeftijdsgrenzen bij het verstrekken van alcohol bij horeca en de supermarkten. Handhaving op horecaklachten, met name geluidsoverlast. Twee horecabedrijven hebben een tijdelijke sluiting van twee weken opgelegd gekregen wegens geweldsincidenten die de ondernemers waren aan te rekenen.

Ja, het gaat om permanente inzet.