Gemeente Utrecht

West

Resultaten wijkactieprogramma 2016 West

In de Utrechtse wijken werkt de gemeente samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners aan zeer uiteenlopende projecten. De meeste projecten waren aan het begin van het jaar (2016) bekend, andere startten pas in de loop van het jaar op basis vanuit de vraag vanuit de wijk.

Het afgelopen jaar verkenden we in samenspraak met vele partijen, waaronder de wijkraden, hoe de wijkparticipatie vernieuwd kan worden. Hierbij richten we ons op het nog beter aansluiten bij de vraag en het bereiken van een gemêleerde groep bewoners. Ook passen we nieuwe participatie-instrumenten toe. Dit proces vormt onder meer de opmaat naar hernieuwde wijkambities, met een actuele (en meer flexibele) inbreng vanuit wijken en buurten in de gemeentelijke cyclus van programmeren, begroten en verantwoorden. In het kader van dit traject ligt het voor de hand dat de verantwoording er volgend jaar anders uit zal zien. In de onderstaande verantwoording staat wat we hebben gedaan in 2016. Achtergrondinformatie staat in het wijkactieprogramma 2016 van West. De wijkactieprogramma’s 2016 staan hier

Wijkambitie 1: Versterken van de civil society en betrokken burgerschap.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

3.1

Versterken samenwerking.

We hebben in 2016 op verschillende manieren gewerkt aan het bevorderen van samenwerking tussen professionals onderling en ook met bewoners.
De werkerslunch met gemeentelijke collega’s is ook in 2016 georganiseerd. Meer aandacht is gegeven aan de onderlinge contacten/netwerkonderdeel.
In 2016 hebben we ook een start gemaakt met het organiseren van themalunches met professionals van partnerorganisaties in de wijk. Er hebben er drie plaatsgevonden. Omdat de onderwerpen verwant zijn aan de onderwerpen van het tweejaarlijkse netwerkoverleg ‘Wonen, zorg en welzijn’ is gekozen om dit laatste netwerkoverleg op te laten gaan in de themalunch.
Naast de vaste bespreekmomenten met bewoners(groepen)/ondernemers vond in 2016 regelmatig bilateraal overleg plaats met stakeholders in de wijk. Het bondgenotenoverleg
(netwerkoverleg gericht op signaleren en voorkomen radicalisering) kwam een keer bij elkaar.

Ja.

3.2

Pilot budgetmonitoring.

In de eerste helft van 2016 is er door een groep bewoners samen met een bureau uit Amsterdam en een aantal medewerkers van de gemeente Utrecht hard gewerkt om meer inzicht te krijgen in de budgetten die de gemeente besteedt in de buurt Lombok. De bewonerswerkgroep heeft zich geconcentreerd op een aantal thema’s, maar is er niet in geslaagd om precies uit te vinden hoeveel geld er aan die thema’s besteed wordt. Het belangrijkste verkregen inzicht is dat bij één thema vaak veel verschillende partijen en budgetten betrokken zijn die meestal op stedelijk niveau spelen.
Er zijn geen voorstellen uitgekomen voor aanpassingen in de begroting van de gemeente.
Of de gekozen thema’s een vervolg krijgen, zal nog moeten blijken.

Ja, zij het dat het eindresultaat mogelijk niet volgens verwachting was.  

3.3

Podium West.

Ook in 2016 is er weer een succesvolle bijeenkomst geweest van heel veel initiatiefnemers uit de wijk die elkaar vertelden over hun initiatief. Het was enthousiasmerend en veel onderlinge contacten zijn gelegd of verstevigd.

Ja.

3.4

Ondersteuning initiatiefnemers

In 2016 hebben we diverse initiatiefnemers ondersteund. Enkele voorbeelden:

 • In 2016 is een nieuwe vorm van wijkoverleg gestart met de Vriendinnen van Cartesius als trekker. Elk kwartaal is er een inloop bijeenkomst waar iedereen die in het gebied Werkspoorkwartier actief is zijn /haar plannen kan toelichten. Dit was zo’n succes dat we deze communicatievorm doorzetten in 2017
 • Wij hebben het besluit genomen om grond te leveren in de Vlampijpzone aan het Hof van Cartesius. In 2017 zal het Hof van start gaan met het realiseren van fase 1, circulaire werkunits voor stratende ondernemers.
 • Op het Herderplein is een project gehonoreerd om naailessen mogelijk te maken door subsidie te verstrekken voor naaimachines.
 • Bewoners uit Oog in Al hebben het idee opgevat om een welkomstfeest te organiseren voor de nieuwe bewoners van het AZC. Uit het Initiatievenfonds hebben wij hier een bijdrage aan verstrekt.
 • Majellawonen: De Tussenvoorziening en Portaal zijn samen Majella Wonen gestart. Een vorm van wonen waar vragende en dragende bewoners als buren samenwonen. Het Initiatievenfonds is ingezet om gezamenlijke bewonersactiviteiten mogelijk te maken.

Ja.

Wijkambitie 2: Aansluiting met de Binnenstad verbeteren en het Westplein organisch ontwikkelen.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

4.1

Kader opstellen voor initiatieven

Niet meer van toepassing. Eind 2015 al aangepast.

Nee, er is voor gekozen om geen kader vast te stellen.

4.2

Ondersteuning organische gebiedsontwikkeling.

In 2016 is vanuit wijkbureau het initiatief genomen voor overleg tussen gemeente (projectorganisatie) en het bewonersinitiatief Ontwikkelgroep Lombok Centraal. Dit naar aanleiding van een aanvraag van de ontwikkelgroep voor het Initiatievenfonds. Met een bijdrage uit Initiatievenfonds en in opdracht van Ontwikkelgroep Lombok Centraal is een alternatief plan voor Westplein/Lombokplein verder uitgewerkt als inbreng voor de structuurvisie voor Het Nieuwe Centrum. Eind 2016 is daar een vervolg aan gegeven. Dat moet in 2017 tot keuzes leiden. De relatie met ontwikkeling visie Kanaalstraat is daarbij een belangrijk thema.

Ja.

4.3

Faciliteren van nieuwe initiatieven en ruimte geven aan organische
Gebiedsontwikkeling.

Aanvragen van onder andere Makelaars van de Tussentijd zijn, voor zover mogelijk, gehonoreerd.

Ja.

Wijkambitie 3: Versterken Kanaalstraat en Damstraat.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

5.1

Visie Kanaalstraat / Damstraat.

Om verschillende redenen is het van belang dat er een breed gedragen toekomstvisie komt voor de Kanaalstraat en de Damstraat. Om tot die toekomstvisie te komen zijn we begonnen met een brede bijeenkomst voor bewoners, ondernemers, belanghebbenden en belangstellenden. We hebben een procesgroep opgezet die het visievormingsproces bewaakt. We steken veel energie in het betrekken van doelgroepen die anders niet bereikt worden, zoals jongeren en ouderen met een migratieachtergrond. Een actieve werkgroep verdiepte zich eind 2016 en begin 2017 in verschillende omgevingsfactoren en maatschappelijke ontwikkelingen. Het is de bedoeling dat oude discussies niet herhaald worden, maar door een nieuwe benadering meer diepgang krijgen, waardoor ook minder voor de hand liggende herinrichtingsvoorstellen naar boven kunnen komen. Voorjaar 2017 zal het visievormingstraject worden afgerond.

Ja.

5.2

Bedrijvigheid versterken.

Met name in relatie tot verminderen van winkelleegstand is regelmatig gesproken met de beleggers, verhuurders en makelaars om winkelpanden gevuld te krijgen. Voorbeelden hiervan zijn het Groeneweg Middenterrein en de Kop van Lombok.

Ja.

5.3

Rustiger maken verkeersbeeld.

In 2016 hebben we drempels gerealiseerd in de Kanaalstraat en de Laan van Nieuw Guinea. Bovendien is de maximumsnelheid verlaagd van 50 km/u naar 30 km/u. En zijn aan beide zijden van deze straten fietsstroken aangelegd in rood asfalt. Dit heeft geleid tot een rustiger straatbeeld. In 2017 zullen we onderzoeken of er nog meer maatregelen genomen kunnen worden, bijvoorbeeld voor dubbel parkeren en fout parkeren.

Ja.

5.4

Aanpak bedrijfsafval en vervuiling.

Vanwege de hoge vervuilingsgraad door zwerfaval maken wij sinds een jaar of twee extra schoon in de Kanaalstraat en omgeving. Zowel in het weekend als doordeweeks maken we haast continu schoon. Voor 2017 willen we deze inzet structureel opnemen in onze werkplanning. Een aantal winkeliers heeft geen inpandige opslagmogelijkheid voor hun afval. In 2016 hebben we geïnventariseerd om welke bedrijven het gaat. In 2017 gaan we in gesprek met deze winkeliers om te bezien of hier verandering in kan worden gebracht.

Ja.

5.5

Verbeteren handhaving.

In 2016 hebben we de handhaving in de Kanaalstraat geïntensiveerd, zowel op het gebied van de openbare ruimte als op het gebied van de bedrijven. In de openbare ruimte gaat het om uitstallingen, fout en dubbel parkeren, milieuovertredingen en fiscale naheffingen.
Bij de bedrijven gaat het met name om de omgang met bedrijfsafval dat vaak langdurig op straat staat. Bij een inventarisatie zijn diverse overtredingen geconstateerd waartegen is opgetreden.

Ja.

5.6

Veiligheid versterken.

Er zijn verschillende verkeershandhavingsacties geweest op de Kanaalstraat. Ook is er een o camera verplaatst naar de hoek Javastraat – Kanaalstraat omdat daar klachten waren over overlast.
Zie verder bij 7.2.5.

Ja.

Complexe projecten: aanpak verkeersknelpunten.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

6.1

Stadsboulevard en doorgaand verkeer.

In 2016 zijn inloopbijeenkomsten gehouden over de vormgeving van de westelijke stadsboulevard. Het ‘fris alternatief’ dat door bewoners is aangedragen hebben we als volwaardige variant aan het planvormingsproces toegevoegd.

Ja.

6.2

Snelheidsremmende maatregelen Kanaalstraat en Laan van Nieuw Guinea.

Er zijn drempels aangelegd in de Kanaalstraat en de Laan van Nieuw Guinea. Ook is een rode ‘fietsloper’ aan beide zijden van deze straten aangelegd. Mogelijk worden in 2017 nog enkele drempels toegevoegd. Tevens is begonnen aan een lange termijn visie voor de Kanaalstraat.

Ja.

6.3

Doorgaande fietsroutes.

De fietsroute langs de Leidseweg en de Keulsekade zijn klaar. De planvorming voor de fietsroute langs de Cremerstraat is gereed.

Ja.

6.4

Fietsparkeren.

Er ligt geen uitgewerkte planning voor het uitbreiden van fietsparkeergelegenheid in de wijk. We spelen in op initiatieven uit de buurt. Daarbij komen we zoveel mogelijk aan verzoeken tegemoet, mits de situatie in de straat plaatsing van fietsenrekken mogelijk maakt en er voldoende draagvlak bestaat.

Niet van toepassing.

Gebieds- en buurtaanpakken.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

7.1

Halve Maan-Noord

7.1.1

Verbeteren woonkwaliteit.

Mede in het kader van de buurtaanpak is vastgesteld dat de Mitros-woningen in de Halve Maan Noord dringend toe waren /zijn aan ingrijpende verbeteringen: betere isolatie, aanleg centrale verwarming en mechanische ventilatie. Deze renovatie is in 2016 voortgezet. In 2017 begint Mitros aan het derde en laatste deel van de wijk. Het draagvlak onder bewoners voor de ingrepen is tijdens het proces sterk gegroeid.

Ja.

7.1.2

Aanpak winkelstrip Herderplein.

De winkelstrip op het Herderplein maakt een verloederde indruk. De winkels worden verhuurd door Mitros. In enkele panden zit welzijnswerk (JoU en Me’kaar). Er is een plan ontwikkeld voor een sterke verbeterde uitstraling. Gemeente, Mitros en ondernemersfonds zouden de kosten daarvan dragen. De ondernemers moesten akkoord gaan met een geringe verhoging van hun elektriciteitsrekening. Helaas bleek dat niet voor alle ondernemers haalbaar. Daarom is het plan geannuleerd.

Nee.

7.1.3

Aanpak buitenruimte.

Verschillende acties voor de buitenruimte zijn:

 • Mitros werkt aan de binnentuinen en de tuinen op Mitros grond voor de flats.
 • Er is een plan opgesteld voor vergroening rond het Herderplein, uitvoering binnenkort.
 • In 2016 is het onderzoek gestart naar mogelijkheden voor een opknapbeurt voor het kunstwerk/asfaltplein op het Herderplein.
 • Enkele verkeersdrempels rond het Herderplein zijn opgehoogd om de effectiviteit van de drempels te vergroten.
 • Er is met bewoners een start gemaakt met de uitwerking van plannen voor een herinrichting van de Johan Wagenaarkade (Amsterdam Rijn Kanaalzone).

Ja.

7.1.4

Aanpak sociale problematiek en gezondheidsproblemen.

In 2016 hebben de buurtteams Sociaal en Jeugd en Gezin aan veel cliënten in de Halve Maan Noord hulp gegeven vooral op de gebieden van schuldproblematiek en psychosociale problemen.  

Ja.

7.1.5

Vergroten bewonersbetrokkenheid.

In de Halve Maan Noord zijn bewoners de laatste tijd vooral bezig geweest met de aanpak van hun woningen. Wijkwelzijnsorganisatie Me’kaar heeft in 2016 veel kleine eerste initiatieven ondersteund voor gezamenlijke activiteiten, zoals kinderactiviteiten, eetgroepen en een pleinfeest.

Ja.

7.1.6

Verbeteren veiligheid.

Er is extra verlichting geplaatst op het achterpad tussen de Herderlaan en Lessinglaan. Dit in samenwerking met woningcorporatie Mitros. Ook is er een bijdrage geleverd aan de gevelverlichting aan de voorkant van de winkels aan het Herdeplein.
Mitros heeft een groot deel van het groot onderhoud afgerond waarbij de woningen zijn voorzien van goed hang- en sluitwerk dat voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Ja.

7.2

Lombok en ‘Verdomhoekje’

7.2.1

Verbeteren woningkwaliteit.

In Lombok is al jaren een discussie gaande tussen Bo-ex en bewoners van complex 507 over gewenste woningrenovatie. In de discussie was een impasse ontstaan die in de loop van 2016 is opgelost.
In het Verdomhoekje is een samenwerking tot stand gebracht tussen Mitros, bewoners en gemeente over de aanpak van de sociale problemen in de buurt. In de discussie is ook gekeken naar het beheer van de binnenterreinen binnen de bouwblokken, en zelfs naar toevoeging van woningen.

Ja.

7.2.2

Aanpak problemen achter de voordeur.

Zowel in Lombok als in het Verdomhoekje zijn buurtteams actief. Alle mensen die zich aanmelden krijgen hulp op maat aangeboden. Problemen van cliënten zijn vooral: psychiatrie, schulden en behoefte aan praktische hulp. Buurtteam West heeft in 2016 verschillende initiatieven ontplooid zoals een pleisterplaats in het buurthuis, een fitdag, ondersteuning bij digitale vragen, belastingaangifte, overstap naar andere ziektekostenverzekering enzovoort.

Ja.

7.2.3

Tegengaan omzetting woonhuizen naar studentenhuizen.

In 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat woningsplitsing en omzetting alleen nog worden toegestaan als uit een leefbaarheidstoets blijkt dat er kwalitatief goede woningen ontstaan en er geen onevenredige aantasting van het woon- en leefmilieu plaatsvindt

Ja.

7.2.4

Maatwerk in afstemming inrichting, gebruik en beheer.

 • In Lombok is vanwege de grote druk op de openbare ruimte steeds erg behoedzaam omgegaan met mogelijke ingrepen in de buitenruimte.
 • In het Verdomhoekje hebben we in het vroege voorjaar van 2016 diverse gesprekken gevoerd met wijkbewoners over de aanpak van de overlastgevende jongetjes in de buurt. Door de geplaatste spoorvoorzieningen in de buurt van de Daalsetunnel was de voetbalkooi daar erg klein geworden. Deze voetbalkooi is nu vervangen. In april is de nieuwe kooi in het Verdomhoekje feestelijk geopend.

Ja.

7.2.5

Verbeteren veiligheid.

 • Vanwege de toename van meldingen met betrekking tot drugs- en jeugdoverlast in Lombok is vanaf maart het toezicht vanuit politie en gemeente (THOR) geïntensiveerd. Dit heeft naast de verhoging van zichtbaarheid op straat ook geresulteerd in verschillende handhavingsacties op thema’s als drugs, jeugd en verkeersoverlast. In 2016 zijn we gestart met de zogenoemde groepsscan met betrekking tot jongeren op straat en is een overlastgevende jeugdgroep aangewezen. De ouders van de leden van de groep zijn per brief geïnformeerd. Naast de extra maatregelen is in 2016 plan van aanpak met maatregelen voor 2017 en 2018 gemaakt.
 • In het Verdomhoekje is gestart met een mediation traject om de bewoners en ondernemers meer verantwoordelijk te maken voor de leefbaarheid en veiligheid in de openbare ruimte. Met alle ondernemers en bewoners zijn gesprekken gevoerd.

Ja.