Gemeente Utrecht

Overvecht

Resultaten wijkactieprogramma 2016 Overvecht

In de Utrechtse wijken werkt de gemeente samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners aan zeer uiteenlopende projecten. De meeste projecten waren aan het begin van het jaar (2016) bekend, andere startten pas in de loop van het jaar op basis vanuit de vraag vanuit de wijk.

Het afgelopen jaar verkenden we in samenspraak met vele partijen, waaronder de wijkraden, hoe de wijkparticipatie vernieuwd kan worden. Hierbij richten we ons op het nog beter aansluiten bij de vraag en het bereiken van een gemêleerde groep bewoners. Ook passen we nieuwe participatie-instrumenten toe. Dit proces vormt onder meer de opmaat naar hernieuwde wijkambities, met een actuele (en meer flexibele) inbreng vanuit wijken en buurten in de gemeentelijke cyclus van programmeren, begroten en verantwoorden. In het kader van dit traject ligt het voor de hand dat de verantwoording er volgend jaar anders uit zal zien. In de onderstaande verantwoording staat wat we hebben gedaan in 2016. Achtergrondinformatie staat in het wijkactieprogramma 2016 van Overvecht. De wijkactieprogramma’s 2016 staan hier.

Wijkambitie 1: Vergroten van kansen voor de jeugd, ook op het gebied van werk.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

3.1

Extra schoolmaatschappelijk werk en jeugdmaatschappelijk werk.

De inzet van Schoolmaatschappelijk werk is in 2016 geïntegreerd binnen het aanbod van Buurtteam Jeugd & Gezin, daarmee zijn gezinnen bereikt. De beoogde inzet van intensivering Schoolmaatschappelijk werk Overvecht was volgens planning.

Ja.

3.2

Extra ‘outreachende’ hulpverlening voor jeugd en ouders.

De inzet van gezinshulpverlening is in 2016 geïntegreerd binnen het aanbod van buurtteam jeugd en gezin, daardoor zijn leerlingen en ouders bereikt. De aanpak is integraal, de hulpvragers en de aard van de hulpvragen zijn erg divers

Ja.

3.3.

Aanpak multi probleem gezinnen.

De inzet van hulpverlening is in 2016 geïntegreerd binnen het aanbod van Buurtteam Sociaal, daardoor zijn gezinnen bereikt. De problematiek van de gezinnen bestond uit opvoedingsproblematiek, schulden, werkloosheid, psychiatrie en sociaal isolement.
Geen afwijkingen van de beoogde inzet van Aanpak multiprobleemgezinnen (Multiprobleemgezinnen)/Casemanagement Multiprobleemgezinnen Overvecht 2016.

Ja.

3.4

Extra ‘Speel mee’ en speeltuinwerk.

Met Speel Mee heeft Wijk&co vreedzame speelplekken in de wijk georganiseerd. Er is extra aandacht besteed aan het vergroten van het eigenaarschap van ouders en kinderen bij het pedagogisch speelklimaat in de speeltuinen en op de openbare speelplaatsen. Ook was Wijk&co door Speel Mee op een leuke manier present in de wijk, konden bewoners ze aanspreken en pakten ze signalen op. Ze zijn extra aanwezig geweest op de Apollo- Centaurus- Atlasdreef (ACA), Stroyenborch- Schooneggen- Scharlakendreef (SSS), Ivoordreef en Haifa-Ankaradreef. Met ondersteuning van de sociaal makelaars zijn er verschillende activiteiten georganiseerd, maar het blijft voor kinderen en ouders moeilijk onder andere. door storend gedrag van (andere) kinderen. Begeleiding blijft daardoor nodig.

Ja.

3.5

Brede school: ontwikkeling en vernieuwing.

Project is eind 2014 gestart. Het geprogrammeerde bedrag van 2015 is gedeeltelijk doorgeschoven naar 2016 omdat de uitvoerende organisaties (scholen) met 'schooljaren' in plaats van 'kalender jaren' programmeren en de opstart nogal wat tijd kostte.  

Nee, vertraagd en uitgesmeerd over twee  schooljaren

3.6

Brede school: talentontwikkeling

Volgens planning in schooljaar 2015/2016 uitgevoerd.

Ja.

3.7

Brede school: ouderbetrokkenheid.

Volgens planning in schooljaar 2015/2016 uitgevoerd.

Ja.

3.8

Jobmatch

In 2016 heeft JoU twee JobCoaches ingezet. De JobCoaches zichtbaar en herkenbaar aanwezig in de wijk met het doel om informatie en advies te geven aan jongeren over mogelijkheden op het gebied van werk- en stageplekken

Ja.

3.9

Vergroten werkkansen voor jeugd.

In 2015 is gestart met het project Stagestraat in het Groot Winkelcentrum met twaalf werklozen uit Overvecht. Zij kunnen hierdoor een half jaar werkervaring opdoen en de ondernemers hebben een half jaar extra capaciteit. Vanwege het succes, het aanbod en de vraag is dit project verder voortgezet in 2016 in het Groot Winkelcentrum. Er wordt nog steeds geprobeerd om dit project voor te dragen voor een Europese EFRO subsidie aanvraag. Daarnaast is het project Pizzabakker gestart. Jongeren worden opgeleid als pizzabakker (met een baangarantie).

Ja. Stagestraat wordt vanwege succes via Versnellingsplan voortgezet in 2017 in de kleine Winkelcentra en het bedrijventerrein van Overvecht.

3.10

Impuls vreedzame wijk.

Dit project is in 2015 afgerond. De reguliere aanpak Vreedzame wijk gaat gewoon door.

Niet van toepassing.

Wijkambitie 2: Investeren in werk, gezondheid, activering en ontmoeting.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

4.1

Bevorderen ondernemerschap.

Om het ondernemerschap in Overvecht te bevorderen hebben vier ondernemers DOK030 opgericht. Dit is een servicepunt voor ondernemers en bewoners waar ze terecht kunnen voor advies, netwerken en ontmoeting. DOK030 raakt steeds bekender in de wijk. Ondernemers en bewoners weten de Pretoriadreef te vinden met een ondernemersvraag of om te netwerken. De flexplekken en het gratis inloopspreekuur lopen nog niet zoals verwacht. Het verhuren van ruimtes loopt goed. DOK030 ontwikkelt aan de hand van de vraag uit de wijk nieuwe producten in samenwerking met verschillende partners uit de wijk, zoals het Pizzabakker project met baangarantie. Zij zijn ook betrokken bij de focusgroep Werk & Ondernemerschap van het Versnellingsplan. DOK 030 is verder in 2016 doorgezet en zal begin 2017 worden afgerond. Daarna gaat DOK 030 zelfstandig door.

Ja.

4.2

Doe mee centrum de Gagel en ‘participeren kun je leren’.

In 2016 zijn, door samenwerking tussen Wijk&Co, de gemeente en de woningbouwcorporaties, de financiën tot eind 2017 geregeld. En is de inzet van de gastvrouw gecontinueerd.

Ja.

4.3

Wij 3.0.

In 2016 is Wij 3.0 verhuisd naar de Strooij. Alle projecten vanuit Wij 3.0 zijn uitgevoerd. Digiwijs (voorheen Computerwijk) heeft zich gericht op het geven van meer en een flexibeler aanbod van cursussen en digivaardiger maken van de bewoners. Wij 3.0 heeft zich ook gericht op het bereiken van nieuwe jongeren om deze te activeren met het perspectief van werk of opleiding, dit in nauwe samenwerking met diverse partijen (buurtteams, Jou).

Ja.

4.4

Buurtgerichte gezondheidsbevordering.

Professionals werken samen in het platform Gezonde Wijk aan preventie. De focus is verbreed naar jeugd. De inzet van Harten voor Sport samen met de eerstelijn op bewegen in samenhang met voeding en ontspanning is verder ontwikkeld en wordt nu vanuit de versnelling mogelijk gemaakt. Een fotografieproject met kwetsbare mensen heeft geleid tot een tentoonstelling. Door het middel van fotografie en in een groep verbreden zij hun blik en krijgen meer grip. Het brengt het denken over positieve gezondheid verder.

Ja.

4.5

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).

Ook rond jeugd hebben beweegmakelaars van Harten voor Sport de samenwerking verbreedt naar voeding en ontspannen en hebben zij meer ruimte om aan te sluiten bij eigen initiatieven uit de wijk en bij individuele vragen. Er is daarnaast met partners een keuzehulp ontwikkeld waarbij samenwerking, verwijslijnen en gezamenlijke visie zijn doorontwikkeld.

Ja.

4.6

Beweegmakelaar volwassenen en beweegactiviteiten.

Harten voor Sport heeft in 2016 meer kunnen doen dan was gepland. De vitaliteitsmakelaar, de inzet vanuit Volksgezondheid voor de beweegmakelaar heeft hier ook aan bijgedragen.

Ja.

4.7

Jeugdsport en verenigingsondersteuning.

In 2016 heeft de VSU vijf sportverenigingen in Overvecht ondersteund. Synergo en tafeltennisvereniging SVE zijn ondersteund bij het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid en zijn op een actieve wijze aan de slag gegaan met werving en behouden van vrijwilligers. Zwemvereniging Utrecht is gestart met de ontwikkeling tot een vreedzame sportvereniging, het hele jeugdkader is hierin getraind. Dit proces loopt door in 2017. VV de Dreef is aan de slag gegaan met het vergroten van ouderbetrokkenheid door middel van een wekelijkse activiteit voor ouders in samenwerking met Stichting Al Amal. Dit loopt door in 2017. Tot slot is gymnastiekvereniging Sport Vereent ondersteund bij het ontwikkelen van een beleidsplan gefocust op versterking van de interne organisatie.    

Ja.

4.8

Activering door middel van taal en digivaardigheid.

Er is een forse toename van cursisten in Overvecht. Buurtteams leiden actief toe naar taalwegwijzer bibliotheek. Buurtteam Overvecht centrum heeft dit heel actief opgepakt.

Ja.

4.9

Initiatief cultuurhuis ZIMIHC Stefanus.

In 2016 is de verbouwing van het cultuurhuis afgerond en opgeleverd. Dit werd gevierd met een feestelijke opening om de nieuwe horeca keuken, nieuwe vloer en verwarming in gebruik te nemen.

Ja.

4.10

Project Voedseltuin Gagelsteede.

In 2016 een financiële bijdrage gegeven met als doel om het op termijn zelfstandig te laten draaien.

Ja.

Wijkambitie 3: Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

5.1
5.2

Jongerenwerk.

In 2016 zijn we een nieuwe subsidierelatie aangegaan met Stichting JoU voor de uitvoering van het jongerenwerk voor de jaren 2016 tot en met 2019. We hebben voortgebouwd op de ingeslagen weg en werkwijze en een stevige positie van het jongerenwerk binnen het Gewoon Opgroeien gecontinueerd.
Het afgelopen jaar heeft het jongerenwerk een onderzoek afgerond onder ouders, waarbij 197 enquêtes onder ouders zijn afgenomen. Ouders zijn tevreden en waarderen het jongerenwerk met het cijfer 8 gemiddeld.

Ja.

5.3

Sociale Wijkontwikkeling.

De sociaal makelaars van Wijk&co hebben wijkbewoners ondersteund bij goede ideeën. De mate van ondersteuning was afhankelijk van de mate waarin de initiatieven bijdragen aan het versterken van eigen kracht, activering, netwerkvorming en leefbaarheid in de wijk. Hun prioriteit lag bij bewonersinitiatieven met een open karakter waarbij de activiteiten gericht waren op het versterken van de zelf- en samenredzaamheid van anderen, het collectief of de wijk. Voorbeelden van ondersteunde bewonersinitiatieven zijn: Facebook groep van de Apollo- Centaurus- Atlasdreef (ACA), Aerobic voor meiden en vrouwen, zomerfeest dierenweide en ontmoeting voor vrouwen 40+ Fatiha (sleutelfiguur in de wijk).

Ja.

5.4

Verbeteren van de woonomgeving en openbare ruimte.

Opknappen openbare ruimte rond de nieuwe gymzaal Pagodedreef. Herinrichtingsplan is afgestemd met de omwonenden. Begin 2017 wordt gestart met de uitvoering.
Opknappen openbare ruimte rondom nieuwe gymzaal St. Cruzdreef. De bouw van de gymzaal is vertraagd. Daarom zal ook de planvorming voor de openbare ruimte pas in 2017 starten.

Project vertraagd doordat planning van de gymzaal vertraagd is.

5.5

Schoon, heel & veilig.

In 2016 hebben we 1 fte extra ingezet voor het schoonhouden rond tien hoog flats. Deze inzet was nodig vanwege de extreme hoeveelheden zwerfafval elke dag weer.

Ja.

5.6

Inzet Utrecht maken we samen.

In 2016 is geen gebruik gemaakt van het extra budget. Dit budget wordt nu in 2017 ingezet.

Nee.

5.7

Project Springlevende wijk in Vulcanusdreef.

In de Vulcanusdreef zijn vier woningen beschikbaar gesteld aan studenten met als doel dat deze studenten zich acht uur per week inzetten voor het verbeteren van de leefbaarheid en contacten tussen de bewoners in deze flat. Deze samenwerking met bewoners gaat door het opbouwen van onderling vertrouwen steeds beter. Het plan is verlengd tot eerste half jaar 2017, waarbij de goed werkende initiatieven worden overgedragen aan de bewoners. Het project wordt uit budget Ruimte voor nieuwe initiatieven betaald (zie 6.9)

Ja.

Complexe projecten en trajecten.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

6.1

Voormalig ziekenhuis St. Antonius.

Zomer 2016 is ontwikkelaar Timpaan begonnen met de sloop van het voormalige ziekenhuis. Tot die tijd hebben er tijdelijk studenten gewoond. Eind 2016 is de verkoop van de woningen van de tweede fase begonnen. In 2017 worden hiervan de eerste woningen opgeleverd.

Ja.

6.2

Baggeren en vervangen beschoeiing Vechtdijk.

Dit project is afgerond in 2015.

Niet van toepassing

6.3

Herinrichting Vechtdijk.

In 2015 is een ontwerp na inspraak aangepast en gereed gemaakt voor uitvoering. Gelet op de vele reacties en adviezen is in 2016 het ontwerp nog eens kritisch onderzocht. In verband met breedte van de dijk en veel wensen en randvoorwaarden is een ander ontwerp niet mogelijk. Na inloopbijeenkomst in december 2016 is het bestaande ontwerp aangepast en worden extra parkeervakken gerealiseerd, op drie plekken haaksparkeren toegestaan en een strook van 50 cm grasbetonklinkers aangelegd van Fort aan de Klop tot bruggetje bij het Zandpad. Hierdoor is er meer ruimte om elkaar te passeren.
Uitvoering start voorjaar 2017.

Ja.

6.4

Wijkgroenplan Overvecht.

Het wijkgroenplan is in 2016 uitgevoerd.

Ja, grotendeels wel.

6.5

Aanpak (instroom) sociaal kwetsbare bewoners.

Naar aanleiding van een incident verkenning in 2015 is een werkconferentie georganiseerd. De aanbevelingen en actiepunten uit deze werkconferentie zijn in 2016 uitgezet en hebben het volgende opgeleverd: zorgelijke signalen worden eerder herkend. Op grond van zorgelijke signalen wordt eerder de samenwerking gezocht met relevante partners in de wijk. Partijen werken meer vanuit een gedeeld belang waarbij aandacht is voor sociaal kwetsbare bewoners maar ook voor de direct omwonenden. In geval van dreigende maatschappelijke onrust wordt de gebiedsmanager veiligheid ingeschakeld om de regie te voeren. De aanpak van ondermijnende criminaliteit is opgenomen in het versnellingsplan.

Ja.

6.6

Wijkring en 30 km gebieden.

Het project is afgerond. Stadswerken gaat het beheer overnemen

Ja.

6.7

Programma- en gebiedscommunicatie.

In 2016 is de focus vooral gelegd op het borgen van de bestaande netwerken, het onderbrengen van de partnerbijeenkomsten en het taalevent bij Echt Overvecht. De werkzaamheden van de Wijde Blik zijn hiermee afgerond.

Ja.

6.8

Werk budgetten en sociale wijkversterking

Voorstelling Niet meer zonder jou van Zina. Was een aanvraag voor Inititiatievenfonds maar paste hier niet in door de criteria.
Vechtzoom Overvecht, meerjarige bijdrage om de sportvereniging de Vechtzoom opnieuw te ontwikkelen vanuit de wijk zelf en met ondersteuning vanuit Brug8
Drukken van ansichtkaarten met informatie over Overvecht (activiteit van de Brede school)

Ja.

6.9

Ruimte voor nieuwe initiatieven.

Springlevende Wijk/Academie van de Stad: In samenwerking met MItros zijn vier woningen In Vulcanusdreef beschikbaar gesteld aan studenten met als doel dat deze studenten zich acht uur per week inzet voor maatschappelijke projecten in de wijk om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en ontwikkeling van de wijk. Plan is verlengd tot eerste half jaar 2017.
UCK Muziekroute 2016; Kinderen krijgen de mogelijkheid om via school muziek te maken om te ontdekken of ze hiervoor talent hebben. Project wordt op alle lagere scholen in Overvecht aangeboden (is schooljaar).

Ja.

6.10

Toekomstvisie groot winkelcentrum.

De uitgangspunten voor de zogenaamde NPD-strook (voormalige Nederlandse Pakketdienst) zijn vertaald in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Hierover vindt begin 2017 besluitvorming plaats. In de voorselectie van geïnteresseerde ontwikkelaars zijn voor de kavel voor studentenwoningen drie ontwikkelaars geselecteerd en voor de kavels met senioren/starters woningen vijf ontwikkelaars. Deze selectie heeft plaats gevonden samen met vertegenwoordigers uit de drie doelgroepen. Over de aanpak van de openbare ruimte zijn bijeenkomsten met belanghebbenden geweest om inhoud en prioriteiten af te stemmen.
Met de Coöperatieve vereniging van Eigenaren van het winkelcentrum is een Intentie Overeenkomst gesloten om hun plannen voor verbeteringen van het winkelcentrum te ondersteunen.

Ja.

6.11

Nieuwe locatie prostitutiezone.

In november 2016 is het Bestemmingsplan voor de nieuwe locatie voor de prostitutie ‘Het nieuwe Zandpad’ onherroepelijk geworden doordat de Raad van State de bezwaren van omwonenden ongegrond heeft verklaard. Het bestemmingsplan maakt uitvoering van het nieuwe prostitutiebeleid mogelijk. Het nieuwe beleid houdt in dat de gemeente ernaar streeft om de raamprostitutie te concentreren op één locatie, namelijk op de locatie Het Nieuwe Zandpad. Uit een openbare tender was vastgoedontwikkelaar Beja uit Hoogeveen geselecteerd als partij die de grond huurt en hierop maximaal 162 werkruimten voor raamprostitutie bouwt (of laat bouwen) en dit financiert. Doordat deze niet door de Bibop procedure is gekomen moet het proces weer opnieuw worden gestart.
In de zomer van 2016 zijn zes boten van de voormalige prostitutiezone weggesleept naar een nieuwe bestemming. Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht heeft de afspraak met de eigenaren, met uitzondering van één eigenaar, dat alle boten weg moeten zijn in het voorjaar 2017.

Vertraagd vanwege procedures en opnieuw zoeken naar bouwer van de werkruimten.

6.12

Verbetering Noordelijke Randweg Utrecht (NRU).

In 2016 is intensief samengewerkt met de adviesgroep Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) waarin bewoners en ondernemers meedenken over de plannen voor de NRU. In mei 2016 heeft het college van B en W, mede op verzoek van de adviesgroep, een definitieve keuze over de afkoppeling van de Moldaudreef uitgesteld. Deze keuze wordt tegelijkertijd met de keuze over de ligging van de NRU bij de pleinen genomen. Dit besluit stond gepland voor 2016, maar vindt als gevolg van extra onderzoek plaats in 2017.

Besluitvorming is vertraagd, geplande start uitvoering is ongewijzigd.

6.13

Actieplan verkeersveiligheid 2015-2020.

De kruising Carnegiedreef, Paranadreef en Kasia dreef is medio 2016 heringericht.
Volgens planning worden in het laatste kwartaal van 2017 diverse projecten uitgevoerd om de verkeersveiligheid in Overvecht te verbeteren.
Al blijven alle fysieke aanpassingen geheel afhankelijk van het gedrag van bewoners. Die hebben de grootste invloed op de verkeersveiligheid en dat gedrag is zeer moeilijk te veranderen.  

Ja.

Gebieds- en buurtaanpakken.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

7.1

Spoorzone.

7.1.1

Camera Obscuradreef.

Mitros is gestart met de eerste proef voor de nul op-de-meter woningen. Deze worden een lange periode gemonitord om te onderzoeken of hier ook bij de andere woningen mee gestart kan worden.

Nee.

7.1.2

Mariakwartier.

Project is afgerond. Openbare ruimte moet nog worden overgedragen aan Stadswerken

Niet van toepassing.

7.1.3

Kindercluster Teun de Jagerdreef.

Het bestemmingsplan is 11/9/2014 onherroepelijk geworden. Oplevering van het gebouw staat voor 2e kwartaal van 2017 gepland.

Ja.

7.1.4

Stationsgebied station Overvecht.

Het Voorlopig Ontwerp voor de eerste fase is in januari 2016 aan de buurt gepresenteerd. De circa 40 aanwezigen hebben positief gereageerd op het ontwerp. De gemaakte opmerkingen zijn zoveel mogelijk verwerkt in het ontwerp.
Verkeerskundigen van de gemeente hebben het afgelopen jaar gewerkt om de (ruimtelijke) gevolgen van Station Overvecht als Openbaar Vervoers-knooppunt duidelijk te maken. Het voorstel is om het Voorlopig Ontwerp voor de eerste fase, het stationsplein, verder uit te werken en tot realisatie te brengen. Hierover is begin 2017 bestuurlijke besluitvorming. Uitvoering kan dan in najaar 2017 starten.
De herinrichting van de eerste fase betreft het gebied tussen spoor en Tiberdreef. De (kleine) busjes die nu op het voorplein bufferen worden verplaatst naar de Tiberdreef. Hierdoor kan een autoluw stationsplein worden ingericht met veel ruimte voor voet, fiets(parkeren), groen en verblijven. De (kleine) busjes die nu op het voorplein (aan de Aidadreef) staan te wachten, worden verplaatst naar de Tiberdreef. Het plein wordt ingericht als een verblijfsplein waar de auto te gast is. Een kiss en ride en voorrij-route over het plein blijft aanwezig. Ook worden er circa 140 extra fietsparkeerplekken gemaakt
starten.

Nee, is vertraagd

7.2

De Gagel.

7.2.1

Kindercluster Ibisdreef.

Het Bestemmingsplan is op 11/9/14 onherroepelijk geworden. Oplevering van het gebouw heeft plaats gevonden in december 2016.

Ja.

7.2.2

Kindercluster Gagel Noord/Beiroetdreef.

De nieuwbouw is eind augustus 2016 gestart. Tijdens de bouw is vertraging ontstaan waardoor de ingebruikname nu gepland staat voor oktober 2017. Het kindercluster Gagel Noord gaat gebruik maken van de nieuwe gymzaal aan de Pagodedreef. De gymzaal is in december 2016 opgeleverd.

Nee, vertraagt tot oktober 2017

7.2.3

Flats THEMA dreven.

In 2016 is Portaal begonnen met de plannen voor de renovatie van de St. Maartendreef . De renovatie van de flats van Mitros is vanaf 2019 gepland.
wij gaan de openbare ruimte rondom de flats en tussen de flats en park de Gagel aanpakken. De nieuwe speeltoestellen zijn in 2016 geplaatst. De laatste werkzaamheden aan paden vindt begin 2017 plaats.

Ja.

7.2.4

Flats KwaZeGa dreven.

Dit project is in 2015 opgeleverd

Niet van toepassing.

7.2.5

Ivoordreef.

Over het startdocument heeft medio 2016 besluitvorming plaats gevonden. In 2017 wordt de planvorming samen met Bo-ex verder opgepakt.

Ja.