Gemeente Utrecht

Stand en verloop voorzieningen

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Toevoeging
2016

Onttrekking
2016

Stand
31-12-2016

a

b

c

d = a + b - c

Stedelijke ontwikkeling

35.951

40.588

258

76.282

Bereikbaarheid

101

8

0

109

Openbare ruimte en Groen

5.233

136

3.768

1.602

Werk en Inkomen

1.491

250

341

1.400

Algemene Ondersteuning

4.847

0

1.473

3.374

Totaal risicovoorzieningen

47.623

40.983

5.839

82.766

Bewoners en Bestuur

4.071

190

456

3.805

Bereikbaarheid

167

0

10

157

Openbare ruimte en Groen

2.217

67

482

1.802

Volksgezondheid

742

0

463

280

Algemene Ondersteuning

278

0

46

232

Totaal Egalisatievoorzieningen

7.475

257

1.457

6.276

Duurzaamheid

162

1

0

163

Openbare ruimte en Groen

0

15.515

15.515

0

Totaal van derden ontvangen bestemmingsbedragen

162

15.516

15.515

163

Totaal voorzieningen

55.259

56.756

22.811

89.205

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Overzicht Voorzieningen Bruto

Omschrijving

Stand
31-12-2015

Stand
31-12-2016

Totaal staat voorzieningen (netto BBV)

55.259

89.205

Voorzieningen in mindering op activa:

 Onderhanden werk ten behoeve van grondexploitatie

92.885

49.854

 Overige vorderingen, voorziening dubieuze debiteuren

37.980

42.357

Voorzieningen bruto

186.124

181.416

Bedragen zijn in duizenden euro's.