Gemeente Utrecht

Waarderingsgrondslagen

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa met economisch nut worden gewaardeerd op grond van de aanschafwaarde, verminderd met ontvangsten van derden en afschrijvingen. De afschrijvingen vinden plaats volgens de annuïtaire en lineaire methode. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de vastgestelde tabellen. Investeringen met Maatschappelijk nut met een aanschafwaarde van minder dan 5 miljoen euro worden niet geactiveerd.

Afschrijvingstabel

 Materiele vaste activa (mva)

Nut

Gebruiksduur
(jaren)

 Gronden en Terreinen

 20010

Gronden en Terreinen

economisch

niet

n.v.t.

 20020

Parkeerterreinen

economisch

Lineair

10

 20030

25% van de cascowaarde ondergrondse parkeergarage

economisch

niet

n.v.t.

 20090

Gronden en terreinen Lopende Investeringen

economisch

niet

n.v.t.

 Woonruimten

 21010

Woonruimten

economisch

Annuitair

40

 21090

Woonruimten Lopende Investeringen

economisch

niet

n.v.t.

 Bedrijfsgebouwen

 22010

Bedrijfsgebouwen (aankoop)

economisch

Annuitair

40

 22020

Parkeergarages

economisch

Annuitair

40

 22030

Bedrijfsgebouwen (restauratie, levensduurverlengend)

economisch

Annuitair

20

 22040

Bedrijfsgebouwen (onderhoudsachtig)

economisch

Annuitair

10

 22090

Bedrijfsgebouwen Lopende Investeringen

economisch

niet

n.v.t.

 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

 23010

Aanleg, verbetering en aanpassing van wegen en bruggen

maatschappelijk

Lineair

15

 23020

Busbanen

maatschappelijk

Lineair

15

 23090

Wegen, Bruggen, Busbanen, Lopende Investeringen

maatschappelijk

niet

n.v.t.

 23510

Aanleg, vervanging herstel riolen

economisch

Annuitair

40

 23520

Aanleg en Inrichting sportterreinen

economisch

Annuitair

30

 23530

Aanleg en Inrichting toplaag sportvelden

economisch

Annuitair

15

 23590

Grond-, weg- en waterbouw Lopende Investeringen

economisch

niet

n.v.t.

 Vervoermiddelen

 24010

Vervoermiddelen (personen)

economisch

lineair

5

 24020

Vervoermiddelen

economisch

lineair

8

 24030

Vervoermiddelen

economisch

lineair

10

 24040

Vervoermiddelen

economisch

lineair

15

 24090

Vervoermiddelen Lopende Investeringen

economisch

niet

n.v.t.

 Machines en installaties

 25010

Machines, gereedschappen, werktuigen etcetera

economisch

lineair

5

 25020

Apparatuur Parkeren

economisch

lineair

7

 25030

Installaties Parkeren

economisch

lineair

8

 25040

Machines Installaties in gebouwen

economisch

Annuitair

10

 25050

Gebouwgebonden Installaties in gebouwen

economisch

Annuitair

max 40

 25090

Machines, gereedschappen, werktuigen Lopende Investeringen

economisch

niet

n.v.t.

 26010

ICT grootschalig, hardware

economisch

Annuitair

7

 26020

ICT kleinschalig, hardware

economisch

lineair

5

 26090

ICT Lopende Investeringen

economisch

niet

n.v.t.

Onderdelen Hardware

Basisdienstverlening/desktop

26030

OS Werkplek

economisch

Annuitair

5

26031

ICT Apparatuur Infra Inpandig (zoals Thin Client, datacommunicatie en telecommunicatie)

economisch

Annuitair

7

26040

ICT machines (PC's, laptops, Servers en data-opslag )

economisch

Annuitair

5

Telefonie

26050

Mobiele ICT apparatuur (telefoons en tablets)

economisch

Annuitair

3

26051

Overig telefonie

economisch

Annuitair

7

26060

Netwerken

economisch

Annuitair

7

26070

Verbindingen ICT-Infrastructuur lang (Netwerk Voorzieningen in en buiten pand tot aan Patchkast)

economisch

Annuitair

10

Aanvullend beveiliging

26081

Aanpassen uitbreiden Firewall

economisch

Annuitair

5

26082

Netwerkauthenticatie

economisch

Annuitair

7

Overige materiele vaste activa

26011

ICT grootschalig, software

economisch

Annuitair

7

26021

ICT kleinschalig, software

economisch

lineair

5

29010

Collectie Bibliotheek

economisch

niet

n.v.t.

29910

Overige mva met maatschappelijk nut

maatschappelijk

Lineair

15

29920

Overige mva met economisch nut Inventaris (bureaus stoelen, kasten)

economisch

lineair

10

29921

Inrichting van gebouwen alsmede voorzieningen in en aan gebouwen

economisch

Annuitair

10

29930

Overige mva met economisch nut (waaronder ondergrondse betonputten)

economisch

lineair

20

29940

Overige mva met economisch nut (waaronder casco vaartuigen)

economisch

Annuitair

40

29990

Ov MVA Lopende Investeringen (> 5 miljoen euro)

maatschappelijk

niet

n.v.t.

29991

Ov MVA Lopende Investeringen

economisch

niet

n.v.t.

Contractueel overeengekomen kasstromen met betrekking tot de afkoop van erfpachten worden gewaardeerd tegen een rentepercentage dat:

  • voor de duur van de overeenkomst ongewijzigd blijft;
  • gelijk is aan het omslagrentepercentage geldend in het jaar waarin de overeenkomst wordt gesloten.

Financiële vaste activa
De onder financiële vaste activa opgenomen leningen, verstrekt aan derden (vooral woningbouwcorporaties), worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De belangen in gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen, evenals effecten worden gewaardeerd tegen de kostprijs. Indien deze zaken duurzaam in waarde verminderen, wordt de waarde navenant aangepast.

Voorraden
De voorraad gereed product en handelsgoederen is gewaardeerd tegen marktprijzen. De onderhanden werken worden gewaardeerd tegen kostprijs en verminderd met de al ontvangen voorschotten. De kostprijs bestaat uit directe kosten en eventueel de aan het werk toe te rekenen indirecte kosten en interest. Voor winstneming op projecten wordt het uitgangspunt gehanteerd dat de winsten pas genomen worden op het moment dat er voldoende zekerheid bestaat over het resultaat. Voor eventuele verwachte negatieve resultaten op projecten, verliesgevende projecten, wordt zo nodig een voorziening getroffen. Indien lasten van een dergelijk project hoger zijn dan de baten per balansdatum, wordt de getroffen voorziening (deels) als waardecorrectie verantwoord onder de post voorraden. Tevens zijn alle in exploitatie genomen bouwgronden hieronder verantwoord.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen worden tegen de nominale waarde gewaardeerd, onder vermindering van de voorziening dubieuze debiteuren.

Uitzettingen
Hieronder worden de beleggingen verantwoord die, anders dan langlopende effecten, op korte termijn (korter dan een jaar) zijn om te zetten in liquide middelen.

Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende activa
De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft bedragen die betrekking hebben op de jaren volgend op dit verantwoordingsjaar, maar al in dit verantwoordingsjaar of de jaren daarvoor zijn voldaan; nog te ontvangen bedragen voor de jaren tot en met dit verantwoordingsjaar en overige overlopende activa.

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves en bestemmingsreserves, evenals het saldo van de rekening van baten en lasten.

Voorzieningen
Onder de voorzieningen zijn opgenomen de, op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en/of risico's, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Hier zijn tevens de van derden ontvangen (verplicht te besteden) bijdragen opgenomen.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Onder de vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer worden verstaan de schulden met een oorspronkelijke looptijd van twee jaar of langer. Opgenomen is het oorspronkelijk geleende bedrag minus de aflossingen.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden tegen de nominale waarde gewaardeerd.

Overlopende passiva
De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft bedragen die betrekking hebben op de jaren volgend op dit verantwoordingsjaar, maar al in dit verantwoordingsjaar of de jaren daarvoor zijn ontvangen; nog te betalen bedragen voor de jaren tot en met dit verantwoordingsjaar en overige overlopende passiva.