Gemeente Utrecht

Vleuten-De Meern

Resultaten wijkactieprogramma 2016 Vleuten- De Meern

In de Utrechtse wijken werkt de gemeente samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners aan zeer uiteenlopende projecten. De meeste projecten waren aan het begin van het jaar (2016) bekend, andere startten pas in de loop van het jaar op basis vanuit de vraag vanuit de wijk.

Het afgelopen jaar verkenden we in samenspraak met vele partijen, waaronder de wijkraden, hoe de wijkparticipatie vernieuwd kan worden. Hierbij richten we ons op het nog beter aansluiten bij de vraag en het bereiken van een gemêleerde groep bewoners. Ook passen we nieuwe participatie-instrumenten toe. Dit proces vormt onder meer de opmaat naar hernieuwde wijkambities, met een actuele (en meer flexibele) inbreng vanuit wijken en buurten in de gemeentelijke cyclus van programmeren, begroten en verantwoorden. In het kader van dit traject ligt het voor de hand dat de verantwoording er volgend jaar anders uit zal zien. In de onderstaande verantwoording staat wat we hebben gedaan in 2016. Achtergrondinformatie staat in het wijkactieprogramma 2016 van Vleuten-De Meern. De wijkactieprogramma’s 2016 staan hier.

Wijkambitie 1: Optimaliseren van de bereikbaarheid en terugdringen van verkeersoverlast.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

3.1

Realiseren van 30 km/u-maatregelen op de route Wilhelminalaan, Bottensteinweg, Pastoor Ohllaan en Hindersteinlaan.

Voor de herinrichting van de Wilhelminalaan is in 2016 voor bewoners drie maal een informatieavond gehouden. Er zijn op de derde avond twee varianten gepresenteerd.

Ja.

3.2

Onderzoek naar alternatieve maatregelen Maarssenseweg.

In 2016 is het ontwerp voor de rotonde op de kruising Maarssenseweg- Thematerweg – Schoolstraat uitgewerkt. Ook zijn voorstellen ontworpen voor de maatregelen op de Schoolstraat. De ontwerpen zijn besproken met omwonenden en met de wijkraad.  

Ja.

3.3

Onderzoek ontsluitende route Sparrendaal.

De aansluiting van de Sparrendaal ligt binnen het onderzoeksgebied van de studie naar de busbaan. In februari 2016 heeft het college van B en W het Voorlopig Ontwerp van de busbaan ter hoogte van het winkelcentrum genomen. 2016 is gebruikt om het Voorlopig Ontwerp verder uit te werken en om de benodigde planologische procedure te voor te bereiden.

Ja.

3.4

Haalbaarheidsonderzoek varianten verkeerstromen centrum Vleuterweide.

Zie 3.3.

Ja.

3.5

Onderzoek doorstroming rondweg Vleuten.

In 2016 is de kruising Stroomrugbaan – Sporesingel – Utrechtse Heuvelrug gereconstrueerd. In deze reconstructie is ook een nieuwe verkeersregeling (verkeerslichten) in gebruik genomen.

Ja.

Wijkambitie 2: Investeren in voldoende voorzieningen voor alle bewonersgroepen.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

4.1

Locatieonderzoek huiskamerproject De Meern.

Betrokken partijen hebben besloten dat de huidige locatie (Meerndijk 126, naast Azotod) voor het huiskamerproject het meest geschikt is. Voor permanent gebruik moet er een bestemmingswijziging plaatsvinden. Er wordt gewerkt aan een projectbesluit of postzegelbestemmingsplan. Begin 2017 wordt een aanvraag ingediend. De procedure moet worden doorlopen voordat de gedoogbeschikking is geëindigd (november 2017).

Ja.

4.2

Extra inzet jongerenwerk De Meern en Veldhuizen.

In 2016 extra inzet jongerenwerk uitgevoerd.

Ja.

4.3.

Extra inzet activiteiten voor jongeren.

In 2016 organiseerde diverse organisaties jongerenactiviteiten met en voor de doelgroep 12+. KLUB19 organiseerde onder andere met jongeren de Grote Prijs van Leidsche Rijn en de DJ masterclass Battle of the Beats. Harten voor Sport bood Streetsport aan en sportvereniging V.V. De Meern kreeg een bijdrage voor het project Trainerskracht.

Ja.

4.4

Gezondheidscentrum Vleuten.

2016: Gemeente en zorgaanbieders leggen de laatste hand aan een overeenkomst. Er wordt gewerkt aan een bouwenvelop. Daarbij is een oplossing voor het parkeren een belangrijke opgave.

Ja.

4.5

Begraafplaats Hamlaan.

In 2016 hebben er gesprekken plaatsgevonden met een initiatiefnemer. Het heeft echter niet geleid tot een financieel haalbaar plan voor een begraafplaats aan de Hamlaan. Een volgende stap is om te kijken hoe deze locatie een invulling kan krijgen.

Ja.

4.6

Parkbos.

Het Parkbos is in 2016 gerealiseerd.

Ja.

4.7

Aanleg fiets- en wandelpad door gebied ‘De Rivier’.

In 2016 is de omgevingsvergunning voor een gewijzigd ontwerp van het fietspad verleend. Het bestek is gereed en klaar voor aanbesteding.

Ja.

4.8

Vmbo-school De Erven in Vleuterweide.

In 2016 is het Voorlopig Ontwerp voor de school (800 leerlingen en twee gymzalen) afgerond en er is een start gemaakt met de uitwerking van het Definitief Ontwerp. In december is voor omwonenden een informatieavond gehouden over het Voorlopig Ontwerp en het ontwerp van het omliggende gebied, parkeren en verkeer is gepresenteerd.

Ja.

4.9

Klim- en bouldercentrum.

Realisatie is vertraagd. Opening wordt medio 2017 verwacht.   

Vertraging van circa een half jaar

4.10

Indoor skydivecentrum.

Realisatie fase. Opening februari 2017.   Conform planning.

Ja.

4.11

Stimulering zondagvoetbal.

Het aantal F-teams op zondag is gegroeid. Het is niet gelukt ook een E-competitie te starten. Verder zijn er signalen dat in Leidsche Rijn/Vleuten de Meern de wachtlijsten voetbal nu beperkt zijn. Wel zijn er zorgen over de voortzetting zondagcompetitie de komende jaren.

Ja.

4.12

Woonvoorziening Heem 2.

Stichting de Heem realiseerde in 2015 in Rijnenburg aan de Heijcopperkade een tijdelijke
woonvoorziening met beschermde opvang voor ongeveer twintig plaatsen.
Er is geen beheergroep opgericht om afspraken over omgevingsbeheer en veiligheid te monitoren. Omwonenden hadden hier geen behoefte aan. Wel zijn omwonenden periodiek uitgenodigd om klachten of wensen te bespreken. Deze bijeenkomsten hebben geen bijzondere klachten opgeleverd. De Heem heeft een telefoonnummer ter beschikking gesteld dat zeven dagen per week bereikbaar is voor het melden van eventuele incidenten.

Ja.

Wijkambitie 3: Het verhogen van de tolerantie van bewoners onderling bij meervoudig gebruik van de openbaren ruimte.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

5.1

Vreedzame Wijk.

Vreedzame wijk Vleuterweide heeft een succesvolle bijeenkomst gehad met leerlingen van de Kinderraad. Thema dit jaar was; samen spelen op het Gezonde Schoolplein. De stuurgroep heeft voorbereidingen getroffen voor uitrol naar Veldhuizen en heeft een platformbijeenkomst gepland voor voorjaar 2017: thema school en de veranderende samenleving. Ook zijn er diverse trainingen Vreedzaam gegeven.

Ja.

5.2

Versterken van buurtnetwerken.

In 2016 zijn bestaande en nieuwe buurtnetwerken versterkt vooral door bewoners zelf. Er zijn bij Welzaam ruim 100 buurtinitiatieven bekend. De helft van deze netwerken/initiatieven is ondersteund. Rondom veiligheid, leefbaarheid en vreedzame ontwikkeling zijn de netwerken versterkt. Eind 2016 werd het project BuurtRijk gestart dat zich richt op het versterken van de ontmoeting tussen bewoners, op interculturaliteit, diversiteit en dialoog.

Ja.

5.3

Versterken van de participatie en vrijwillige inzet van bewoners.

In 2016 heeft Welzaam onder andere vanuit contacten met de Buurtteams, bewoners naar vrijwillige inzet geleid. Welzaam ondersteunde 160 vrijwilligers die actief zijn in de diverse diensten van Welzaam. Ruim 600 bewoners zijn actief ondersteund en/of doorverwezen naar contacten en participatie in de wijk.
Jongeren deden mee met participatieprojecten van Stichting MOVE. Er werden tien werkervaringsplaatsen/stageplaatsen aangeboden binnen Welzaam.

Ja.

5.4

Versterken van netwerken rond kwetsbaren en ouderen.

De vrijwilligers van Welzaam hielpen ongeveer 400 bewoners die (buren)hulp nodig hadden. Welzaam werkt samen met Taal doet Meer aan het verminderen van laaggeletterdheid in de wijk. In 2016 zijn twee huiskamers van de stad geopend. De Buurtkamer in Vleuten is uitgebreid met een extra dagdeel.
Het netwerk Samen in de Stad Vleuten en De Meern organiseerden bijeenkomsten Meedoen naar Vermogen en de acties Ik ben Verbonden. Eind 2016 is er in Haarzuilens een huiskamer initiatief gestart. Het netwerk van en voor ‘bijzondere’ bewoners (bewoners met een licht verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel of met een psychiatrische achtergrond) is versterkt. Met de buurtteams werd de pilot ‘versterken buurtnetwerken’ opgepakt.  

Ja.

5.5

Versterken van ondernemend sociaal (zelf)beheer.

Eind 2016 zijn in de gemeentelijke buurtcentra drie gebruikersraden opgericht. Het aantal activiteiten in de centra nam toe, evenals de bezettingsgraad. Ook in de speeltuinen is het aantal activiteiten voor en door kinderen en bewoners toegenomen. Welzaam participeerde in de stedelijke ontwikkeling ‘Speelruimte maken wij samen’ waarbij het doel is om speeltuinen door bewoners te laten overnemen in zelfbeheer.

Ja.

5.6

Digitale wijk.

Wijkconnect werd verder ontwikkeld als digitale marktplaats en informatiebron voor de buurt. In ieder buurtcentrum is een basisaanbod gerealiseerd aan digitale cursussen, inloopspreekuren en workshops in samenwerking met Mira Media en Digiwijs. Er zijn diverse buurtwhatsappgroepen opgericht. Het digitaal sociaal makelen is verder versterkt.

Ja.

5.7

Wijkgroenplan en wijkwaterplan.

In 2016 is gestart met de uitvoering van de meeste groenprojecten.
De Houtwerf heeft plantvakken en boomspiegelbeplanting gekregen, er zijn bomen geplant op de Utrechtse Heuvelrug, op de Vedergraslaan, langs de passiebloemweg, de Rietgraslaan en de Paradijstuinlaan. Er zijn geveltuinen gerealiseerd aan de Bokkeduinen en het Leersumseveld en aan de Woerdlaan.
Komend jaar worden er onder andere vanuit het project ‘meer ecologie in Vleuten de Meern’ op diverse locaties struiken aangeplant, wordt er langs de Utrechtse Heuvelrug gevarieerde oeverbeplanting aangebracht en komen er bomen langs de Trompetbloemlaan en de Zilverschoonlaan. Het wijkgroenplan wordt in 2017 afgerond.  

Ja.

5.9

Gezonde wijkaanpak.

De Gezonde Wijk heeft een nieuwe stap gezet door ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst. Thema’s als complexe scheidingen, leefstijl, zelfmanagement en financiering van preventie, innovatie en samenwerking zijn in gezamenlijkheid door partijen rond zorg, welzijn en preventie opgepakt.

Ja.

Complexe projecten en trajecten.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

6.1

Woningbouw Haarzicht.

In 2016 is het eerder bereikte principeakkoord verder uitgewerkt tot een anterieure overeenkomst. Het Stedenbouwkundig Plan (SP) lag ter inzage. Het SP, de inspraaknota en de anterieure overeenkomst zijn bijna afgerond. Bestuurlijke besluitvorming moet nog plaatsvinden (2017). Het bestemmingsplan en het exploitatieplan worden opgesteld.

Ja.

6.2.1

Herinrichting Meerndijk.

Begin 2016 is een verkeersveiligheidsaudit uitgevoerd. De audit gaf voorkeur aan het model met fietsstroken met enkele aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn verwerkt in het functioneel ontwerp (FO). Tevens is een 3D animatie gemaakt voor dit voorliggend profiel.

Planning vertraagd door extra onderzoek

6.2.2

Ontwikkeling Schmiemanterrein – Noordwest kwadrant Hart van De Meern.

Medio 2016 was het Definitief Ontwerp gereed. Daarna is gewerkt aan de technische details van het ontwerp (verlichting, waterafvoer).

Met de Marekerk zijn afspraken gemaakt over de inrichting van de kerktuin.
De aanbesteding is voorbereid voor de opdracht om een fontein aan te leggen. Er is een procedure gestart voor de aanvraag van aan archeologievergunning en een kapvergunning.

Voor het Noordwest kwadrant is in 2016 gewerkt aan een bestemmingsplan, dat begin 2017 ter inzage wordt gelegd.
Voor het gedeelte van de Bon-groep wordt de bouw van 60 voornamelijk grondgebonden woningen mogelijk gemaakt en nog enkele woningen aan het nieuwe Dorpsplein. Tevens is in het bestemmingsplan de locatie van het aannemersbedrijf Scholtens meegenomen. Op deze locatie wordt de bouw van zes á zeven grondgebonden woningen mogelijk gemaakt. Dit maakt het tevens mogelijk om vanuit het gebied een langzaam verkeersverbinding naar de Zandweg te realiseren.
In 2016 is gestart met de voorbereiding van de verplaatsing van de Jongerenontmoetingsplaats (JOP) van het Noordwest-kwadrant naar het parkeerterrein in het Zuidoost-kwadrant. Er is een voorlopig ontwerp dat in december tijdens een inloopbijeenkomst aan de wijk is gepresenteerd.

Het realiseren van het Dorpsplein heeft een vertraging van enkele maanden. De uitvoering vindt gefaseerd plaats in 2017

Gebiedsaanpakken: Maximapark en strandzone Haarrijn.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

7.1.1

Publiek – private samenwerking.

De vormgeving van de Parkorganisatie hebben wij in april bekrachtigd. Hierover is de raadscommissie op 19 april per brief over geïnformeerd. De Parkorganisatie werkt conform de vormgeving aan de jaarplannen voor 2017.

Ja.

7.1.2

Sportpaviljoen Fletiomare Oost.

Start bouw in juli 2016. Verwachte opening in 2017.

Ja.

7.1.3

Nieuwbouw kerk Alendorperweg.

De kerken hebben verder gewerkt aan de voorbereiding van de bouwwerkzaamheden. De bouw start in 2017.

Ja.

7.1.4

Nieuwbouw Tempel Hoge Woerd.

De stichting heeft nog niet voldoende donaties ontvangen om te kunnen starten.

Vertraagd