Gemeente Utrecht

Oost

Resultaten wijkactieprogramma 2016 Oost

In de Utrechtse wijken werkt de gemeente samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners aan zeer uiteenlopende projecten. De meeste projecten waren aan het begin van het jaar (2016) bekend, andere startten pas in de loop van het jaar op basis vanuit de vraag vanuit de wijk.

Het afgelopen jaar verkenden we in samenspraak met vele partijen, waaronder de wijkraden, hoe de wijkparticipatie vernieuwd kan worden. Hierbij richten we ons op het nog beter aansluiten bij de vraag en het bereiken van een gemêleerde groep bewoners. Ook passen we nieuwe participatie-instrumenten toe. Dit proces vormt onder meer de opmaat naar hernieuwde wijkambities, met een actuele (en meer flexibele) inbreng vanuit wijken en buurten in de gemeentelijke cyclus van programmeren, begroten en verantwoorden. In het kader van dit traject ligt het voor de hand dat de verantwoording er volgend jaar anders uit zal zien. In de onderstaande verantwoording staat wat we hebben gedaan in 2016. Achtergrondinformatie staat in het wijkactieprogramma 2016 van Oost. De wijkactieprogramma’s 2016 staan hier.

Wijkambitie 1: Mobiliteit verbeteren en waar mogelijk de negatieve aspecten ervan beheersen.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

3.1

Verbeteren van alternatieve fietsroutes.

Er zijn enkele delen van de zogenoemde ‘Blauwe route’(hoofdfietsroute) in Oost als fietsroute ingericht. Het betreft het deel rondom de Stadionlaan.
De Maliesingel/Tolsteegsingel is heringericht, waarbij meer ruimte is gekomen voor fietsers waardoor de verkeersveiligheid is verbeterd. Ook de aangrenzende Oosterstraat is heringericht.
Er is een fiets-/wandelpad aangelegd door het nieuwe park Oosterspoorbaan.

Ja.

3.2

Verbeteren van de luchtkwaliteit.

In het eerste kwartaal van 2017 komt de gemeentelijke monitoring rapportage luchtkwaliteit. Daarin is terug te vinden hoe het staat met de luchtkwaliteit.

Niet van toepassing.

3.3

Voldoende fietsparkeermogelijkheden.

Er is veel behoefte aan extra fietsparkeerplekken in Oost.  Op verzoeken van bewoners bekijken we of het plaatsen van extra fietsenrekken mogelijk is. Dit gebeurt. onder andere door het opheffen van autoparkeerplekken (zogenoemde 2% regeling), mits er draagvlak voor is onder bewoners. Helaas zijn de mogelijkheden in openbare ruimte in Oost beperkt en is er niet overal sprake van ‘voldoende fietsparkeer-mogelijkheden’.

Niet van toepassing.

Wijkambitie 2: De gewaardeerde karaktertrekken van de wijk behouden en waar mogelijke versterken.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

4.1

Drukbezochte gebieden, zoals
winkelstraten en parken, schoon en heel houden.

Het Wilhelminapark is volgens plan onderhouden. Naast het reguliere onderhoud heeft Stadswerken in druk bezochte weekenden extra inzet gepleegd om het park schoon te houden. Ook is eens in de twee weken en na grote evenementen een machine ingezet die het kleine vuil zoals kapot glas en bierdoppen voor een groot deel opveegt. Een belangrijke rol bij het schoonhouden van het park spelen de vrijwilligers van Stichting Wilhelminapark die wekelijks helpen met het verwijderen van zwerfvuil en bezoekers van het park aanspreken op het opruimen van hun eigen rommel.
In winkelstraten hebben wij  naast het regulier onderhoud, extra ingezet op piekmomenten.

Ja.

4.2

Meer groen en minder asfalt rond het
Malieblad. Verbeteren fietscomfort.

Het ontwerp voor herinrichten van het Malieblad is gereed; als het volgens dit ontwerp wordt ingericht, komt er minder asfalt en meer groen op het Malieblad.
We wachten met de uitvoering tot de ontwikkelingen op de Maliebaan (met betrekking tot herinrichting) duidelijk zijn.

Ja.

Wijkambitie 3: Het huidige veiligheidsniveau minstens behouden en zo mogelijk verbeteren.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

5.1

Verminderen van het aantal woninginbraken, auto-inbraken en fietsdiefstal door voorlichting, huisbezoeken en schouwen.

Tijdens UIT-markt studenten voorlichting gegeven over veilig uitgaan, fietsdiefstallen en woninginbraak.
Groot aantal studenten is bereikt met prijsvraag studenten voor beste tip tegen woninginbraak.
Babbeltructraining georganiseerd in Podium Oost.
Veiligheidscheck uitgevoerd. samen met het CCV* bij ondernemers op de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat.
Graveeracties georganiseerd in kader van fietsendiefstal op Burgemeester Reigerstraat en op het IBB-Hof.
Start voorlichtingsteam Voorkom Autokraak bij de Kruisstraat, Maliebaan, Maliestraat.

* Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Ja, desondanks zien we het afgelopen jaar wel een toename in het aantal woning-inbraken, auto-inbraken en fietsendiefstallen.

5.2

Voortzetten alcoholaanpak Oost. Het
alcoholgebruik in Oost behoort tot het hoogste van de stad. Er is maat-schappelijk draagvlak om daar verandering in te brengen.

Gezamenlijke leeftijdscontrole-actie door THBO (handhaving bebouwde omgeving) en THOR (handhaving openbare ruimte) op plekken in de openbare ruimte waar jeugd is te vinden en bij verkooppunten.
Daarnaast is er voorlichting gegeven aan jeugd, training aan docenten, waren er spreekuren op schoollocaties door Victas en hebben jeugdverpleegkundigen het probleem onder de aandacht gebracht op scholen

Ja, de vraag is wel of dit voldoende is. In 2017 wordt in overleg met betrokken partners bekeken hoe we dit onderwerp verder kunnen brengen

5.3

Deelname bewoners veiligheidsprojecten.

Werving van deelnemers burgernet en whatsapp-groepen door inzet tekstkarren.
Bijeenkomst omgaan met hangjongeren georganiseerd voor bewoners.

Ja.