Gemeente Utrecht

Hogere of lagere lasten

Op verschillende programma's zijn de gerealiseerde lasten en baten hoger dan in de actuele begroting, zonder dat dit gevolgen heeft voor het resultaat. Dit is bijvoorbeeld het geval als een niet begrote rijksbijdrage ontvangen is, die vervolgens ook uitgegeven is. Het saldo van de lasten en baten is dan nul, maar de kosten en opbrengsten waren wel hoger dan geraamd. In deze paragraaf besteden we aandacht aan dergelijke verschillen. Naast rijksuitgaven kunnen deze ook hun oorzaak hebben in afrekeningen oude jaren dan wel omzetverhogende of -verlagende posten.

Bewoners en Bestuur
Voor de organisatie van het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne hebben we incidentele baten (0,583 miljoen euro) uit het gemeentefonds ontvangen ter dekking van deel van de kosten die gemeenten hiervoor hebben moeten maken. De incidentele lasten voor het organiseren van dit referendum zijn 0,194 miljoen euro hoger dan de ontvangen baten.

Door de nieuwe systematiek waartoe is besloten in de verordening op de financiële bijdrage aan fracties worden bij Raadsorganen zowel de lasten als aan de baten met 0,4 miljoen euro verhoogd. In de verordening is vastgesteld dat indien de gemeente bij wijze van voorschot uitgaven doet voor een fractie deze in rekening worden gebracht (Artikel 4, lid 3). Bovengenoemd bedrag van 0,4 miljoen euro betreft de terugbetaling door de raadsfracties van de salariskosten van fractiemedewerkers, die de gemeente Utrecht gedurende het jaar heeft voorgeschoten.

Stedelijke Ontwikkeling

Binnenstedelijk

  • Ten behoeve van de ontwikkelingen in het Stationsgebied zijn er een aantal overeenkomsten gesloten met daarin de uitgifte van nieuwe erfpachtrechten. Binnen het erfpachtbeheer ontstaat hierdoor een structureel hogere opbrengst. Conform de verantwoordingsvoorschriften is de waarde van de uitgegeven gronden opgenomen op de balans. De hieraan verbonden jaarlijkse vermogenslasten zijn gelijk aan de opbrengsten waardoor het financiële resultaat per saldo ongewijzigd blijft. Voor 2016 hogere baten en lasten van 0,9 miljoen euro;
  • Onderdeel van een conversie van erfpachtrechten voortvloeiende uit de herontwikkeling van het jaarbeursgebied is de aankoop van gronden en erfpachtrechten door de gemeente. Ook intern leidde dit tot een aanzienlijke verrekening van lasten. In totaal tot een hogere last van 8,9 miljoen euro. De bij de overeenkomst horende baten zijn hoger dan de lasten en dragen bij aan het positieve resultaat op de doelstelling.

Er is 3,111 miljoen euro minder onttrokken aan de reserve Stedelijke Herontwikkeling dan begroot, omdat een aantal projecten later wordt opgeleverd. Een reservering is vervallen en incidentele baten zijn ontvangen. Deze middelen zullen in de herprogrammering bij het MPSO 2017 meegenomen worden.

Duurzaamheid
De verstrekkingen van subsidies aan de woningcorporaties voor energiemaatregelen (lasten) worden gedekt uit eerder ontvangen ISV-subsidies (baten). Door minder aanvragen zijn in 2016 zowel de lasten als de baten 0,20 miljoen euro lager dan begroot.

Bereikbaarheid
Voor de meerjarige projecten van het programma Bereikbaarheid worden de lasten en baten per jaarschijf geraamd (het zogenaamde kasritme). De lasten worden gedekt door subsidiebaten en door onttrekking uit de reserve Meerjaren Investeringen Bereikbaarheid. Door vertraging of versnelling van projecten ontstaan er voordelige of nadelige afwijkingen van het kasritme. Per saldo zijn door vertragingen in 2016 de baten en de lasten (voor zover niet gedekt uit de reserve MIB) elk 4,26 miljoen euro lager.

Openbare Ruimte en Groen
De uitvoering van het project 'Programma schoon' (zwerfafval) wordt volledig gesubsidieerd. Van het totale budget van 0,700 miljoen euro is in 2016 0,321 miljoen euro uitgegeven. Hier staat een even groot bedrag aan subsidie tegenover. In 2017 zal dit project worden afgerond.

Economie
Incidentele baten. Op de balans was opgenomen een langlopende schuld in verband met de deelneming WOM Lombok BV ter waarde van 2,269 miljoen euro sinds 1999. Deze schuld is opgenomen wegens een theoretische mogelijkheid van terugvordering van verstrekte Europese Urban subsidiegelden. Deze subsidie is al in 2002 vastgesteld. Er is inmiddels geen verwachting meer dat deze subsidie na vijftien jaren herzien zal worden. Daarmee valt deze schuld vrij ten gunste van het rekeningresultaat.
In 2016 is 0,449 miljoen euro aan vooruitontvangen Rijkssubsidie cofinanciering Pieken in de Delta opgenomen voor de uitvoeringslasten uitvoering economische agenda Utrecht 2012-2018.

Werk en Inkomen

De gemeente Utrecht ontvangt als centrumgemeente de ESF subsidie van de pro-vso scholen. Het doorbetalen van deze subsidie aan de scholen leidt tot 0,540 miljoen euro hogere lasten en baten.

Onderwijs
In 2016 is door gefaseerde uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid 2,344 miljoen euro conform de rijksregeling doorgeschoven naar 2017. Dit heeft geleid tot 2,344 miljoen euro lagere lasten en lagere baten.

Maatschappelijke Ondersteuning
Binnen het programma Maatschappelijke Ondersteuning is in 2016 geen sprake van hogere of lagere lasten in verband met hogere of lagere baten.

Jeugd
Binnen het programma Jeugd is in 2016 geen sprake van hogere of lagere lasten in verband met hogere of lagere baten.

Volksgezondheid
Binnen het programma Volksgezondheid is in 2016 geen sprake van hogere of lagere lasten in verband met hogere of lagere baten.

Veiligheid
Binnen het programma Veiligheid is in 2016 geen sprake van hogere of lagere lasten in verband met hogere of lagere baten.

Cultuur
In 2016 is een bedrag van 0,768 miljoen euro gerealiseerd aan (fonds)bijdragen voor de Kunstmanifestatie ‘Public Works’. Deze middelen zijn ingezet voor de dekking van de lasten van ‘Public Works’.

Sport
De lasten zijn gestegen met 0,8 miljoen euro. Wij hebben meer uitgegeven aan onderhoud op de zwembaden (0,9 miljoen euro). Bij zwembad Krommerijn en De Kwakel is het dak gerenoveerd en heeft bij zwembad Den Hommel regulier onderhoud plaatsgevonden. Verder is er een na-ijleffect geweest van de Tour de France 2015 (0,4 miljoen euro), die deels aan de Stichting Utrecht 2015 is doorbelast en als baten zijn opgenomen in de verantwoording. Hier staat tegenover dat de kapitaallasten 0,7 miljoen euro lager zijn als gevolg van volledige afschrijving.

De baten zijn gestegen met 0,7 miljoen euro. De doorbelasting aan de stichting Utrecht 2015 voor het na-ijleffect van de Tour de France bedraagt 0,2 miljoen euro. De baten bij de zwembaden en binnenaccomodaties zijn met 0,5 miljoen euro gestegen door respectievelijk meer leszwemmen en verhuur accommodaties aan onderwijsinstellingen.

Vastgoed
Binnen het programma Vastgoed is in 2016 geen sprake van hogere of lagere lasten in verband met hogere of lagere baten.

Algemene Middelen
Binnen het programma Algemene Middelen is in 2016 geen sprake van hogere of lagere lasten in verband met hogere of lagere baten.

Algemene Ondersteuning
Bij Advies en Ondersteuning leverden extra inkomsten uit externe dienstverlening 0,6 miljoen euro op. Hier stonden evenveel lasten tegenover.

Bij Facilitaire Zaken waren de lasten wegens extra dienstverlening aan de huurders in het Stadskantoor en de verbouwingskosten voor derden 0,2 miljoen euro hoger dan begroot. Deze werden gedekt door extra inkomsten.