Gemeente Utrecht

Topinkomens

Op 1 januari 2013 is een nieuwe wet ingegaan: de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Overheid en Semi Overheid (WNT). Hiermee is de Wet Openbaarmaking Uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) komen te vervallen. Deze nieuwe wet bepaalt dat topfunctionarissen niet meer mogen verdienen dan de vastgestelde norm. Jaarlijks wordt dit bedrag vastgesteld in een ministeriële regeling.

Topfunctionarissen moeten altijd openbaar maken wat zij verdienen, of dit nu meer of minder is dan de norm. Deze openbaarmaking geschiedt door aangifte bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en publicatie in het financieel verslaggevingsdocument van de organisatie.

De Gemeente Utrecht heeft vier functionarissen waarvan het salaris openbaar gemaakt moet worden. Dat betreffen de griffier (mevrouw M. van Hall) en de gemeentesecretarissen (de heer M.R. Schurink , Mevrouw J.G. Manshanden, en Mevrouw G.G.H.M. Haanen).

Functie

Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris

Griffier

GGHM Haanen

MR Schurink

JG Manshanden

M van Hall

Beloning

32.214

57.884

40.433

101.466

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding

0

 0

0

0

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

3.857

5.559

5.233

13.821

Duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar

 36 uur vanaf 01-10-2016

 36 uur tot 17-5-2016

32 uur van 10-5 tot 1-10

36 uur hele jaar 

Beloning in het voorgaande jaar (niet-topfunctionarissen)

0

128.953

0

35.204

Motivering voor de overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm.

 n.v.t.

n.v.t. 

n.v.t. 

 n.v.t.