Gemeente Utrecht

Toelichting reserves

Algemene reserves

Omschrijving

Stand
31-12-2015

B&D voorstellen
2015

Stand
1-1-2016

Toevoeging 2016

Onttrekking 2016

Stand
31-12-2016

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d - e

Algemene reserve

51.697

0

51.697

-650

0

51.047

Algemene dekkingsreserve

7.896

31.640

39.536

42.530

41.242

40.824

Totaal

59.593

31.640

91.233

41.880

41.242

91.871

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Algemene reserve
De algemene reserve maakt deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit en is de uiterste buffer voor het opvangen van de financiële gevolgen van optredende risico's. De noodzakelijke hoogte van de algemene reserve wordt jaarlijks bepaald op basis van de geactualiseerde risicoberekening. Voor een uitgebreide toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Bij de Voorjaarsnota 2016 (paragraaf 2.1.4) is de algemene reserve met 0,650 miljoen euro afgeroomd omdat de beschikbare weerstandscapaciteit de benodigde overtrof. Deze afroming is conform de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2015-2018.

Algemene dekkingsreserve
De algemene dekkingsreserve wordt gebruikt voor concernbrede reserveringen; onder andere van incidentele baten uit erfpachtconversies en resultaten uit de verkoop van gemeentelijk eigendom.
Conform de dekkings- en bestedingsvoorstellen bij de Voorjaarsnota 2016 is een totaal bedrag van 31,640 miljoen euro in de algemene dekkingsreserve gestort. Dit bedrag bestaat uit:

 • Storting van het nog te bestemmen resultaat over 2015 voor in totaal 23,820 miljoen euro.
 • Storting van het resultaat op verkoop van gemeentelijk eigendom van 0,930 miljoen euro.
 • Overheveling via de algemene dekkingsreserve van nog te besteden incidentele middelen uit 2015 naar de Begroting 2016 voor in totaal 7,763 miljoen euro.
 • Onttrekking van 0,873 miljoen euro ter financiële dekking van grondsanering aan de Akkrumeraklaan.

De stortingen van in totaal 42,530 miljoen euro betreffen:

 • Verevening van saldi over de jaren 2017 tot en met 2020 voor een bedrag van 35,548 miljoen euro conform besluit bij Voorjaarsnota 2016.
 • Verevening voor een bedrag van 0,137 miljoen euro conform besluit bij Voorjaarsnota 2014.
 • Verevening na versnelde investeringen in achterstallig onderhoud bij Stadsbedrijven voor een bedrag van 4,0 miljoen euro conform besluit bij Voorjaarsnota 2009.
 • Overheveling via de algemene dekkingsreserve van nog te besteden incidentele middelen uit 2015 naar de Begroting 2016 voor in totaal 2,804 miljoen euro.
 • Een storting van 0,041 miljoen euro in het kader van subsidie suppletie voor de Stichting Utrecht Natuurlijk.

De onttrekkingen van in totaal 41,242 miljoen euro betreffen:

 • Aanwending van het nog te bestemmen resultaat over 2015 voor in totaal 23,820 miljoen euro
 • Aanwending van overgehevelde nog te besteden incidentele middelen uit 2015 voor in totaal 10,567 miljoen euro.
 • Verevening van saldi over de jaren 2016 tot en met 2019 voor een bedrag van 2,750 miljoen euro conform besluit bij Voorjaarsnota 2015.
 • Voorbereidende kosten voor de 2e fase Jaarbeursplein voor een bedrag van 2,0 miljoen euro vooruitlopend op administratieve opening van de grondexploitatie.
 • Verevening van saldi over de jaren 2015 tot en met 2018 voor een bedrag van 0,902 miljoen euro conform besluit bij Voorjaarsnota 2014.
 • Financiële dekking van incidentele tekorten door vervangingsstop van administratieve ondersteuning voor een bedrag van 0,799 miljoen euro
 • Kosten van doorlichting Plan- en VAT-kosten voor 0,346 miljoen euro.
 • Verevening van de kosten voor Armoedebeleid in 2015 voor 0,331 miljoen euro.
 • Verevening van saldi over de jaren 2014 tot en met 2017 voor een bedrag van 0,227 miljoen euro conform besluit bij Voorjaarsnota 2013.
 • Onttrekking van 0,136 miljoen euro in het kader van subsidie suppletie voor de Bibliotheek.
 • Onttrekking van 0,110 miljoen euro in het kader van subsidie suppletie voor de Stadsschouwburg.
 • Onttrekking van 0,081 miljoen euro ten behoeve van het museum DoMunder.
 • Storting van een rijksbijdrage voor beschermd wonen van 0,827 miljoen euro.

Programmareserve Bewoners en Bestuur

Omschrijving

Stand
31-12-2015

B&D voorstellen
2015

Stand
1-1-2016

Toevoeging 2016

Onttrekking 2016

Stand
31-12-2016

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d - e

Verkiezingen

0

129

129

616

0

745

Totaal

0

129

129

616

0

745

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Verkiezingen
Doel waarvoor deze reserve is ingesteld: egalisatie van kosten die met verkiezingen samenhangen.
Voor verkiezingen is een structureel budget beschikbaar in de exploitatie. In een jaar waarin er geen verkiezingen zijn wordt dit budget gestort in de reserve. In een verkiezingsjaar wordt de reserve gebruikt om de eventuele extra kosten te dekken. In 2016 zijn er geen reguliere verkiezingen geweest en is het beschikbare budget hiervoor conform begroting gestort in de reserve. De stand van de reserve is 0,745 miljoen euro. In 2016 hebben we wel een referendum moeten organiseren over het associatieverdrag Oekraïne. Hiervoor hebben we incidenteel budget ontvangen uit het gemeentefonds ter dekking van deze kosten (zie toelichting incidentele baten en lasten).

Programmareserve Stedelijke Ontwikkeling

Omschrijving

Stand
31-12-2015

B&D voorstellen
2015

Stand
1-1-2016

Toevoeging 2016

Onttrekking 2016

Stand
31-12-2016

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d - e

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

13.359

-166

13.193

0

0

13.193

Woonruimteonttrekkingsreserve

1.380

-255

1.125

0

0

1.125

Woonfonds

2.073

130

2.202

0

0

2.202

Project ruimtelijke informatie

45

-45

0

0

0

0

Utrechts restauratiefonds (URF)

5.077

38

5.115

370

85

5.400

Archeologisch museum Leidsche Rijn

1.220

-436

784

0

231

553

Krachtwijken

8.237

0

8.237

0

2.772

5.465

revolverend fonds woningrenovatie

762

0

762

0

0

762

Domplein 13

900

0

900

262

812

350

Grondexploitatie

5.896

10.458

16.354

0

5.618

10.735

Stedelijke herontwikkeling

17.531

469

18.000

0

2.541

15.459

Geluidswal

3.000

0

3.000

0

0

3.000

Taakstelling inkoop Leidsche Rijn

15.279

0

15.279

0

2.159

13.120

Taakstelling inkoop Stationsgebied

989

0

989

0

989

0

VA Muziekpaleis

500

0

500

-500

0

0

Totaal

76.248

10.193

86.441

132

15.207

71.366

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Stimuleringsfonds volkshuisvesting
Dit fonds is ingesteld in 1997 en heeft een revolverend karakter. Vanuit het stimuleringsfonds volkshuisvesting (SVn) worden starters leningen en laagrentende leningen verstrekt ter stimulering van de woningmarkt. Het fonds wordt gevoed uit de opbrengst van rente op uitstaande leningen na aftrek van beheerkosten. Verstrekte leningen staan verantwoord op de balans onder financiële activa – overige langlopende leningen. In 2016 wordt 0,213 miljoen euro onttrokken wegens hogere rentelasten uitstaande gelden en uitvoeringskosten SVn dan ontvangen rentebaten startersleningen en interne rente over het saldo van de reserve.

Woonruimteonttrekkingsreserve
Bij het onttrekken aan deze reservering worden compensatiebedragen in rekening gebracht. Deze gelden worden aangewend om nieuwe woonruimte te creëren, zoals via het project 'wonen boven winkels' en de subsidies ‘projecten toevoegen woonruimte’. In 2016 is voor 0,451 miljoen euro aan subsidies verstrekt en 0,590 miljoen euro aan compensatiegelden ontvangen.

Woonfonds
Het woonfonds wordt ingezet voor bijzondere doelgroepen en initiatieven die extra woonvoorzieningen vragen en niet in het reguliere pakket zijn opgenomen. De stortingen en onttrekkingen aan dit fonds geschiedt door de afwikkeling van oude volkshuisvestingsregelingen, rentevergoedingen, saldi NRF en leges. In 2016 is 0,198 miljoen euro aan subsidies en lasten bekostigd uit deze reserve en de baten bedroegen 0,080 miljoen euro.

Project ruimtelijke informatie
Vervalt. Geen saldo in heel 2016.

Utrechts Restauratiefonds (URF)
Uit het Utrechts Restauratiefonds worden laagrentende leningen verstrekt ter ondersteuning aan particuliere eigenaren. Het Restauratiefonds richt zich op de gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. In 2016 is een storting gedaan van 0,020 miljoen euro als gevolg van de integratie van de kerkenregeling in het Utrechts Restauratiefonds. Daarnaast is er een storting gedaan van 0,350 miljoen euro conform besluit in de Voorjaarsnota 2016. In het kader van de vorming van de risicovoorziening DOMunder (raadsbesluit nr 62) is er 0,085 miljoen euro aan de reserve onttrokken.

Archeologisch museum Leidsche Rijn
Deze reserve is bestemd voor het realiseren van het cultuurcentrum Hoge Woerd; onder meer gericht op archeologische presentatie, educatie en cultuurhistorie en ter dekking van een deel van de toekomstige kapitaalslasten. Daarnaast worden uit deze reserve archeologische opgravingen in Leidsche Rijn betaald. Voor 2016 is er 0,211 miljoen euro onttrokken aan de reserve in het kader van de afronding van de inrichting van het museum Castellum Hoge Woerd. Ook is er 0,020 miljoen euro onttrokken voor archeologische opgravingen in Leidsche Rijn.

Krachtwijken
De reserve Krachtwijken is ingesteld bij de bestuursrapportage 2008. Op basis van de beschikbare financiële middelen (van rijk, provincie, corporaties en gemeente) worden uit deze reserve projecten ontwikkeld en uitgevoerd gericht op duurzame verbeteringen in de Utrechtse Krachtwijken. Voor de uitvoering van de wijkactieprogramma’s 2016 was een onttrekking aan de reserve Krachtwijken nodig van 2,772 miljoen euro. De resterende middelen blijven beschikbaar voor de afronding van het programma.

Revolverend fonds woningrenovatie
Het fonds is in het leven geroepen voor het verstrekken van zachte leningen aan eigenaar/bewoners die deelnemen aan gemeentelijke renovatieprojecten. In 2016 is het saldo van 0,762 miljoen euro niet gewijzigd. Uitvoering regeling via het SVn (Stichting Volkshuisvesting Nederland).

Domplein 2013
Deze reserve is bestemd voor een garantstelling van een Nationaal Restauratiefonds lening aan de Stichting Domplein 2013, als ook ter dekking voor een subsidie aan de Stichting Domplein 2013. Conform raadsbesluit nummer 62 is er 0,812 miljoen euro onttrokken aan deze reserve en 0,162 miljoen euro toegevoegd.

Grondexploitatie
De reserve is ten behoeve van het opvangen van niet begrote financiële tegenvallers in grondexploitatieprojecten en het afdekken van financiële risico's bij het nemen van initiatieven in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. De noodzakelijke omvang wordt jaarlijks bij het opstellen van het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) bijgesteld. Daarbij wordt de volgende norm gehanteerd: de omvang van de reserve minus de omvang van de claims op de reserve is minimaal gelijk aan niet begrote negatieve financiële risico's in de grondexploitatieprojecten. In 2016 is er een bedrag van 5,618 miljoen euro onttrokken uit de reserve in verband met de jaarlijkse afdracht aan de algemene middelen (3,486 miljoen euro), promotie en acquisitie (0,080 miljoen euro), ter dekking van het product gebiedsmanagement (0,752 miljoen euro) en de aanpassing van de disconteringsvoet van 4% naar 2% (1,3 miljoen euro).

Stedelijke Herontwikkeling
Op 17 juli 2014 heeft de gemeenteraad de Integrale Programmering Stedelijke Herontwikkeling vastgesteld en de reserve Stedelijke Herontwikkeling ingesteld. Deze reserve bevat de resterende ISV middelen, de resterende middelen DSM en de resterende BWS en BLS gelden. Jaarlijks vindt een actualisering van de programmering plaats bij het MPSO en stelt de gemeenteraad de herprogrammering vast. Voor de uitvoering van de projecten uit de programmering is in 2016 2,5 miljoen euro aan de reserve onttrokken.

Geluidswal
Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2005 is een bedrag beschikbaar gesteld van 5,5 miljoen euro ter gedeeltelijke dekking van de uitgaven van de geluidswal Woerden (Verlenging geluidswal Veldhuizen). In 2013 is deze reserve voor algemene gemeentebrede middelen verlaagd met 2,5 miljoen euro. In 2016 hebben zich geen mutaties voorgedaan.

Taakstelling inkoop Leidsche Rijn
In 2013 zijn de benodigde middelen voor de aan Leidsche Rijn opgelegde taakstelling in een bestemmingsreserve gestort. In 2016 is conform de planning over deze reserve beschikt ten gunste van de algemene gemeentebrede middelen.

Taakstelling inkoop Stationsgebied
Met de Programmabegroting 2013 is de uitwerking van de gemeentebrede besparing op inkoop door de gemeenteraad vastgesteld. Voor het Stationsgebied gaat het om een te besparen bedrag van 4,075 miljoen euro voor vier jaar (van 2013 tot en met 2016). Bij de bestedings -en dekkingsvoorstellen Verantwoording 2012 is voor de dekking van deze taakstelling een bedrag van 4,075 miljoen euro gestort in de nieuw ingestelde reserve taakstelling inkoop Projectorganisatie Stationsgebied. In 2016 is de laatste tranche van 0,989 miljoen euro onttrokken.

VA Muziekpaleis
Bij de Voorjaarsnota 2015 heeft de gemeenteraad 0,5 miljoen euro bestemd voor het oplossen van de geluidsoverdracht voor de TivoliVredenburg. Dit bedrag is gestort in deze vaste activa reserve. In 2016 is deze vaste activa reserve overgeheveld naar het programma Vastgoed.

Programmareserve Duurzaamheid

Omschrijving

Stand
31-12-2015

B&D voorstellen
2015

Stand
1-1-2016

Toevoeging 2016

Onttrekking 2016

Stand
31-12-2016

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d - e

Energiemaatregelen Utrechtse Scholen

185

0

185

0

0

185

Utrechtse Energie

6.833

-870

5.963

0

639

5.324

Leningen Utrechtse Energie

5.550

0

5.550

0

0

5.550

Stichting Heerlijk Wonen (PUE)

80

0

80

0

0

80

Totaal

12.648

-870

11.778

0

639

11.139

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Energiemaatregelen Utrechtse Scholen
Bij de berekening van de verwachte voordelen als gevolg van energiemaatregelen aan Utrechtse scholen in het kader van Utrechtse Energie is uitgegaan van bepaalde parameters (bijvoorbeeld verwachte toename van energiekosten). Met de schoolbesturen zijn overeenkomsten gesloten waarin hun aandeel in de investering is vastgelegd op basis van de verwachte besparingen. Als nadien zal blijken dat de verwachte besparing onvoldoende zijn behaald als gevolg van afwijkingen in de contractueel vastgelegde parameters, dan zijn wij als gemeente gehouden de schoolbesturen daarvoor financieel te compenseren.

Utrechtse Energie
De reserve is bestemd voor de uitvoering van het Programma Utrechtse Energie. De uitvoering van het programma is vertraagd op gang gekomen waarbij de overschotten in eerdere jaren in de Reserve Utrechtse Energie zijn gestort. In verband met uitvoering van het energieprogramma in 2016 is aan de reserve 0,639 miljoen euro onttrokken.

Leningen Utrechtse Energie
Vanuit de beschikbaar gestelde budgetten voor Utrechtse Energie is een renteloze lening van vijftien jaar verstrekt. Ter dekking van het risico en voor de rentelasten is deze bestemmingsreserve gecreëerd.

Stichting Heerlijk Wonen (PUE)
De reserve Stichting Heerlijk Wonen (SHW) betreft een bestemmingsreserve voor het risico op de afgegeven lening aan SHW. Deze lening is ten behoeve van de aanloopkosten in de eerste jaren van SHW. De lening zal in vijf gelijke jaarlijkse termijnen (0,016 miljoen euro) worden afgelost, voor het eerst in 2017.

Programmareserve Bereikbaarheid

Omschrijving

Stand
31-12-2015

B&D voorstellen
2015

Stand
1-1-2016

Toevoeging 2016

Onttrekking 2016

Stand
31-12-2016

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d - e

MIP Bereikbaarheid

35.211

-1.471

33.740

6.119

22.440

17.418

Onderhoud parkeervoorzieningen

1.422

0

1.422

0

128

1.294

Parkeerexplotatie

2.160

2.605

4.765

0

-15

4.780

Fietsparkeren

290

0

290

0

290

0

Totaal 

39.083

1.134

40.217

6.119

22.844

23.493

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Meerjarige investeringen Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit
Deze reserve (reserve MIB) wordt ingezet voor de uitvoering van de meerjarige investeringsplannen uit het programma Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit. De stortingen in 2016 bestaan uit het overschot op het kasritme van auto (7,116 miljoen euro), een terugstorting van eerder uitgenomen bijdragen van 1,453 miljoen euro conform besluitvorming bij de Voorjaarsnota 2011 (verevening Bereikbaarheid), de terugstorting van 0,485 miljoen euro op basis van besluitvorming bij de Voorjaarsnota 2012 voor Park & Ride West en Noordoost en een negatieve storting van 3,458 miljoen euro in verband met de bijdrage vanuit de MIB-reserve voor de Montessori school als onderdeel van het project Dafne Schippersbrug. Deze is verrekend met de vaste activa reserve.
Daarnaast is vanuit de Parkeerexploitatie een bijdrage van 0,523 miljoen euro geleverd aan de reserve conform besluitvorming bij de Programmabegroting 2010. De onttrekkingen van 22,440 miljoen euro bestaan uit bijdragen voor doorlopende investeringen Bereikbaarheid, bijdragen op basis van afspraken binnen het gemeenschappelijke Verder pakket en verplichte onttrekkingen op basis van besluitvorming bij de Voorjaarsnota. Ten behoeve van de dekking van de doorlopende investeringen bij Bereikbaarheid is een bedrag van 16,606 miljoen euro onttrokken voor projecten verkeersveiligheid (4,216 miljoen euro), Duurzaam vervoer (3,079 miljoen euro), OV (2,941 miljoen euro), Fiets (6,061 miljoen euro) en Park & Ride (0,211 miljoen euro). Ten behoeve van de dekking van projecten die gefinancierd worden vanuit het gezamenlijke Verder pakket is in 2016 een bedrag van 4,595 miljoen euro onttrokken. Het gaat in 2016 om onttrekkingen voor de projecten Hoofdfietsroutes (0,980 miljoen euro), Tussen de Rails (0,272 miljoen euro) diverse doorfietsroutes (0,091 miljoen euro), Invoering leenfietsen (0,024 miljoen euro) en de Dafne Schippersbrug (3,228 miljoen euro). Op basis van besluitvorming bij voorjaarsnota’s zijn de volgende verplichte bedragen uit de reserve onttrokken (totaalbedrag 1,238 miljoen euro):

 • 0,7 miljoen euro in verband met de inzet van P&R Hooggelegen ten behoeve van de structurele gemeente brede problematiek (Voorjaarsnota 2103);
 • 0,065 miljoen euro Verrekening van incidentele baten Utrechts Veiligheidslabel (Voorjaarsnota 2014);
 • 0,420 miljoen euro structureel gedurende twintig jaar ten behoeve van de fietsparkeerexploitatie (Voorjaarsnota 2015);
 • 0,053 miljoen euro structureel ten behoeve van de parkeerexploitatie in verband met het opheffen van parkeerplekken op de Mariaplaats (Voorjaarsnota 2015).

Onderhoud parkeervoorzieningen
Voor het uitvoeren van groot onderhoud aan parkeergarages, transferia en fietsparkeervoorzieningen wordt een reserve aangehouden. In 2016 heeft er een onttrekking plaatsgevonden van 0,128 miljoen euro. Het resterend saldo van 1,294 miljoen euro is bestemd voor planmatig regulier onderhoud van parkeervoorzieningen.

Parkeerexploitatie
De reserve parkeerexploitatie is ingesteld om schommelingen in de jaarlijkse parkeerbaten en- lasten te kunnen opvangen. In 2016 heeft er  een onttrekking plaatsgevonden van 0,243 miljoen euro vanwege intensivering fiets parkeren. Ook heeft een onttrekking van 0,032 miljoen euro plaatsgevonden in verband met het project Actieplan P+R. De toevoeging van het saldo reserve Fiets parkeren aan de reserve Parkeerexploitatie is als een negatieve onttrekking van -0,290 miljoen euro verwerkt. Per saldo is dus -0,015 miljoen euro ontrokken aan deze reserve.

Fietsparkeren
De reserve is bestemd voor de uitvoering van projecten in het kader van de intensivering van het beleid rondom meerjarige projecten fiets parkeren. In 2016 is het saldo van de reserve van Fiets parkeren (0,290 miljoen euro) toegevoegd aan de reserve parkeerexploitatie. Daardoor kan deze reserve vervallen.

Programmareserve Openbare Ruimte en Groen

Omschrijving

Stand
31-12-2015

B&D voorstellen
2015

Stand
1-1-2016

Toevoeging 2016

Onttrekking 2016

Stand
31-12-2016

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d - e

Egalisatiefonds rioleringen

3.187

1.618

4.805

0

0

4.805

Ophaaldienst

7.872

-956

6.916

0

523

6.393

Wal- en kluismuren

15.276

311

15.587

2.500

8.000

10.087

Totaal

26.335

973

27.308

2.500

8.523

21.285

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Egalisatiefonds rioleringen
Doel van de reserve is het opvangen van al te grote schommelingen in de tarieven voor de rioolheffing. Bij het vaststellen van de Jaarstukken 2015 is besloten het voordelige resultaat van 2015 op de rioolheffing toe te voegen aan het egalisatiefonds riolering. In 2016 heeft er verder geen onttrekking aan of storting in deze reserve plaatsgevonden.

Ophaaldienst
Doel van de reserve is het opvangen van al te grote schommelingen in de tarieven voor de afvalstoffenheffing. Bij het vaststellen van de Verantwoording 2015 is besloten het nadelige resultaat van 2015 op de afvalstoffenheffing te onttrekken aan deze reserve. In 2016 heeft er een onttrekking plaatsgevonden om het tarief voor de heffing met niet meer dan de index te laten stijgen.

Wal – en kluismuren
Het meerjarige project Wal- en Kluismuren heeft onvermijdelijke vertragingen in de uitvoering gekend. Dit heeft tot gevolg gehad dat het jaarlijkse budget niet volledig besteed kon worden. Daarom is besloten deze reserve te vormen, zodat het project volledig uitgevoerd kan worden. In 2016 was er geen exploitatiebudget meer voor dit project. Daarom heeft er in 2016 een onttrekking van 8,0 miljoen euro plaatsgevonden. Bij de Tweede Bestuursrapportage in 2016 is geconstateerd dat de voor 2016 geplande werkzaamheden vertraagd waren. Dit heeft geleid tot een storting in de reserve van 2,5 miljoen euro. Bij het vaststellen van de Jaarstukken 2015 is besloten het voordelige exploitatieresultaat van 2015 in deze reserve te storten.

Programmareserve Economie

Omschrijving

Stand
31-12-2015

B&D voorstellen
2015

Stand
1-1-2016

Toevoeging 2016

Onttrekking 2016

Stand
31-12-2016

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d - e

Reserve cofinanciering Pieken

1.253

-546

707

0

0

707

Reserve cofinanciering Science Park

45

0

45

0

0

45

Project Wijk in bedrijf Utrecht

175

0

175

0

0

175

Toeristische stadspromotie REO

58

0

58

0

-268

326

Reserve Lokaal Economisch Fonds (LEF)

1.000

-806

194

0

0

194

Totaal

2.531

-1.352

1.179

0

-268

1.447

Bedragen zijn in duizenden euro's.

 
Reserve cofinanciering Pieken
Met de cofinanciering bij de (rijks)subsidieregeling Pieken in de Delta worden economische innovatieprojecten ondersteund die de innovatieve concurrentiekracht van Utrecht versterken. De reserve wordt vanaf 2015 tot en met 2018 aangewend voor de uitvoering van de Economische Agenda Utrecht. In 2016 zijn er geen uitgaven gedaan van de reserve. Vanuit de cofinanciering Rijksmiddelen is 0,449 miljoen euro aan uitgaven 2016 bekostigd.

Reserve cofinanciering Science Park
Via deze reserve cofinanciering wordt het Utrecht Valorisation Centrum (UVC) ondersteund. Voor 2016 is de reserve uitgegeven aan de subsidie Utrecht Science Park (0,045 miljoen euro).

Project Wijk in bedrijf Utrecht
Dit project rust op 3 pijlers, waaronder activiteiten die te scharen zijn en resulteren in een bevordering van de wijkeconomie en het kleinschalig ondernemerschap. De concrete pijlers zijn 1. Vakmanschap. 2. Vestigingsklimaat. 3. Verbinding. Het grootste deel van het budget gaat op in de basisvoorziening, wijk in bedrijf en het straatmanagement voor schoon, heel, veilig en attractief ondernemers – en vestigingsklimaat en bevorderen samenwerking tussen ondernemers. Reserve tevens aangehouden in verband met cofinanciering EFRO project WKO. Voor 2016 zijn er geen uitgaven uit deze reserve bekostigd.

Toeristische Stadspromotie REO
De reserve is gekoppeld aan de inkomsten toeristenbelasting. De helft van deze inkomsten worden via Economische Zaken ingezet ter bevordering van het Toerisme en verbetering van de toeristische infrastructuur in Utrecht. Voor de besteding van de gelden uit de reserve zal het advies van de Utrechtse hoteliers worden gevraagd. In 2016 zijn geen uitgaven gedaan vanuit de reserve.

Reserve Lokaal Economisch Fonds (LEF)
Met de gelden van het Lokaal Economisch Fonds worden subsidies verstrekt voor nieuwe werkgelegenheid, leerwerk- en stageplaatsen in Utrecht. Er is in totaal 8 miljoen euro beschikbaar tot en met 2018. Nog niet beschikte subsidies worden tijdelijk in de reserve gestort. Er zijn onttrekkingen zodra de beschikkingen in een jaar het jaarlijks budget overschrijden.

Programmareserve Werk en Inkomen

Omschrijving

Stand
31-12-2015

B&D voorstellen
2015

Stand
1-1-2016

Toevoeging 2016

Onttrekking 2016

Stand
31-12-2016

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d - e

Werk en inkomen

6.453

-900

5.553

0

0

5.553

Risicofonds WMO

5.272

0

5.272

0

5.272

0

Revolverend fonds Werk en Inkomen

4.714

0

4.714

0

0

4.714

Totaal

16.440

-900

15.539

0

5.272

10.267

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Werk en Inkomen
Conform het Masterplan worden overschotten op het Inkomensdeel Wet werk en bijstand (Wwb) aangewend voor voeding van de reserve Werk en inkomen. Dit ter dekking van eventuele toekomstige tekorten op het Inkomensdeel en van de kosten van overplaatsbaren bij Werk en inkomen.

Risicofonds Wmo
Het risicofonds Wmo is ingesteld bij de Beleidsvisie Wmo, prestatieveld 6 (gemeenteraad 26 mei 2011). Overschotten op de budgetten voor individuele Wmo-verstrekkingen werden aangewend om mogelijke toekomstige tekorten op dit onderdeel op te vangen. In 2015 is besloten om het saldo toe te voegen aan het fonds Decentralisaties Sociaal Domein onder het programma Maatschappelijke Ondersteuning. In 2016 is deze toevoeging gedaan.

Revolverend Fonds Werk en Inkomen
Bij de kadernota Participatie en Inkomen is besloten een revolverend fonds in te stellen. Het fonds zetten we in voor de (incidentele) kosten van trajecten die leiden tot een aantoonbare besparing op de uitkering. Dit kan bijvoorbeeld de samenwerking met een uitzendbureau of een sociaal ondernemer zijn. Uit het Revolverend Fonds worden één contract en twee Social Impact Bonds gefinancierd.

Programmareserve Onderwijs

Omschrijving

Stand
31-12-2015

B&D voorstellen
2015

Stand
1-1-2016

Toevoeging 2016

Onttrekking 2016

Stand
31-12-2016

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d - e

Stroyenborchdreef brand

18

0

18

0

0

18

Overschrijdingsvergoeding

46

0

46

0

0

46

Masterplan voortgezet onderwijs

3.312

884

4.196

0

59

4.138

Masterplan primair onderwijs

3.120

-302

2.818

0

992

1.826

Huisvestingsprogramma

3.192

-578

2.614

0

0

2.614

Piekopvang onderwijs Leidsche Rijn

1.373

0

1.373

0

71

1.302

Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting

10.136

0

10.136

0

0

10.136

Voorschool

927

0

927

0

0

927

Onderhoud en kapitaallasten BSO

928

310

1.238

0

0

1.238

Nieuwbouw Centrale Bibliotheek

9.305

0

9.305

0

3.855

5.450

Totaal

32.356

314

32.670

0

4.976

27.694

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Stroyenborchdreef brand
Bij de Voorjaarsnota 2017 worden voorgesteld het restant van 0,018 miljoen euro vrij te laten vallen.

Overschrijdingsvergoeding
De reserve van 0,046 miljoen euro wordt ingezet voor langlopende huisvestingsknelpunten conform de Voortgangsrapportages van de Masterplannen.

Masterplan Voortgezet Onderwijs
We hebben 4,138 miljoen euro gereserveerd voor de 1e inrichting van de school VMBO Vleuterweide en voor de 1einrichting van diverse andere scholen van voortgezet onderwijs. Conform dit Masterplan hebben we in 2016 0,059 miljoen euro onttrokken voor 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair.

Masterplan Primair Onderwijs
We hebben 1,826 miljoen euro gereserveerd voor de uitvoering van het Masterplan Primair Onderwijs. Conform dit Masterplan hebben we in 2016 0,104 miljoen euro onttrokken voor de vorming van een reserve vaste activa investering project vervangende nieuwbouw OBS Overvecht aan de Teun de Jagerdreef 5 en 0,075 miljoen euro voor de vorming van een reserve vaste activa investering project één gymnastieklokaal Auris College/Gymzaal Santa Cruzdreef. Verder hebben wij een bedrag onttrokken van 0,185 miljoen euro voor de tijdelijke huisvesting en een bedrag van 0,628 miljoen euro als oplossing voor de bezuinigingstaakstelling 2016 zoals bij de Voorjaarsnota 2013 besloten.

Huisvestingsprogramma's
We hebben 2,614 miljoen euro gereserveerd voor de uitvoering van eerdere jaren.
Piekopvang onderwijs Leidsche Rijn
We hebben 1,302 miljoen euro gereserveerd voor de Piekopvang in Leidsche Rijn. In 2016 hebben wij hiervoor een bedrag van 0,071 miljoen euro onttrokken.
Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting
We hebben 10,136 miljoen euro gereserveerd voor de uitvoering van het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting.
Voorschool
We hebben 0,927 miljoen euro gereserveerd voor uitbreiding en aanpassing van voorschoollocaties en ouderlokalen, en voor vergoeding voor gebruik van schoollokalen door de Voorscholen.

Onderhoud en kapitaallasten BSO
We hebben 1,238 miljoen euro gereserveerd voor het onderhoud en de kapitaallasten van de gedane investeringen BSO.

Nieuwbouw Centrale Bibliotheek
De reserve is bestemd voor de eenmalige kosten voor het betrekken van een nieuwe locatie voor de centrale bibliotheek. De reserve wordt benut om de incidentele kosten te dekken. In 2016 is in totaal 3,855 miljoen euro onttrokken aan de reserve. Dit bedrag bestaat uit een onttrekking van 3,215 miljoen euro, om de reserve naar beneden bij te stellen conform het bijgestelde financiële kader uit het coalitieakkoord, en een onttrekking van 0,640 miljoen euro ter dekking van een subsidie aan de bibliotheek.

Programmareserve Maatschappelijke Ondersteuning

Omschrijving

Stand
31-12-2015

B&D voorstellen
2015

Stand
1-1-2016

Toevoeging 2016

Onttrekking 2016

Stand
31-12-2016

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d - e

Leefbaarheid en Sociale samenhang

59

-59

0

0

0

0

Plan van aanpak MO

4.469

0

4.469

0

40

4.429

Totaal

4.528

-59

4.469

0

40

4.429

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Leefbaarheid en Sociale samenhang
Vervalt. Geen saldo in heel 2016.

Plan van Aanpak MO
In het college van B en W van 1 april 2008 is een geactualiseerde meerjarenbegroting van het PvA MO vastgesteld. Om de ambities van het college van B en W te kunnen uitvoeren zijn overschotten voor 2009 toegevoegd aan de reserve Plan van Aanpak MO. Hiermee wordt voldaan aan de financieringsafspraken met het Rijk dat de geoormerkte OGGz-middelen voor deze doeleinden ingezet worden conform Collegebesluit van 27-01-2006, kenmerk 06.025267. De reserve wordt de komende jaren binnen deze doelstellingen ingezet. In 2016 heeft een onttrekking plaatsgevonden voor de begrote inzet voor het programma voorzorg.

Programmareserve Volksgezondheid

Omschrijving

Stand
31-12-2015

B&D voorstellen
2015

Stand
1-1-2016

Toevoeging 2016

Onttrekking 2016

Stand
31-12-2016

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d - e

Integrale huisvesting 0-19 jeugdgezondheid

178

0

178

0

0

178

Totaal

178

0

178

0

0

178

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Integrale huisvesting 0-19 jeugdgezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen (consultatiebureaus) en de jeugdgezondheidszorg 4-18 jarigen (VG) zijn ondergebracht in verschillende panden. Voor de integratie van de Jeugdgezondheidszorg 0-18 jarigen is het noodzakelijk dat beide partijen zoveel mogelijk in dezelfde panden komen te werken. De reserve is hiervoor bestemd. JGZ heeft de reserve nodig om incidentele huisvestingskosten te dekken. De volgende activiteiten zijn bekend en worden gefinancierd uit de reserve: De inrichting van de nog te realiseren nieuwe CJG locatie Overvecht.

Programmareserve Veiligheid

Omschrijving

Stand
31-12-2015

B&D voorstellen
2015

Stand
1-1-2016

Toevoeging 2016

Onttrekking 2016

Stand
31-12-2016

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d - e

Projecten cameratoezicht

173

0

173

0

0

173

Totaal

173

0

173

0

0

173

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Projecten cameratoezicht
De gereserveerde ruimte is bestemd voor het verplaatsen van camera’s en kabels in het Stationsgebied. In verband met de werkzaamheden worden deze tijdelijk verplaatst, en op een termijn van drie tot vijf jaar weer teruggeplaatst.

Programmareserve Cultuur

Omschrijving

Stand
31-12-2015

B&D voorstellen
2015

Stand
1-1-2016

Toevoeging 2016

Onttrekking 2016

Stand
31-12-2016

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d - e

Fonds Stadsverfraaiing

89

0

89

0

0

89

Cultuurconvenant

1.500

0

1.500

0

1.000

500

Utrechtse Cultuurlening

200

0

200

0

0

200

Fonds Broedplaatsen

701

0

701

0

0

701

TivoliVredenburg

3.100

0

3.100

1.100

0

4.200

Totaal

5.589

0

5.589

1.100

1.000

5.689

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Fonds Stadsverfraaiing
Sinds 1948 hebben wij middelen gereserveerd voor stadsverfraaiing. Deze middelen zijn bedoeld om kunstwerken in de openbare ruimte te kunnen plaatsen. Projecten duren gemiddeld genomen langer dan een jaar en zijn vaak gekoppeld aan stedenbouwkundige ontwikkelingen. Om flexibel met die ontwikkelingen te kunnen meebewegen is deze reserve ingesteld. Eind 2016 bedraagt de reservering 0,089 miljoen euro.

Cultuurconvenant
Bij de Voorjaarsnota 2012 is besloten om de collegeambities te halveren waardoor het cultuurbudget met 1 miljoen euro is afgenomen vanaf 2015. Om deze daling in budget voor de jaren 2015, 2016 en 2017 te compenseren is in 2012 besloten om 2,5 miljoen euro te storten in de reserve Cultuurconvenant. In 2016 is in dit kader 1,00 miljoen euro onttrokken uit de reserve.

Utrechtse Cultuurlening
Conform het raadsbesluit van 15 mei 2015 (kenmerk 14.010565) hebben wij 0,200 miljoen euro gereserveerd om het financieel risico af te dekken van de Utrechtse Cultuurlening

Fonds Broedplaatsen
Wij hebben 0,701 euro gereserveerd om het financieel risico af te dekken van het borgstellingsfonds Creatieve Broedplaatsen dat onder beheer is geplaatst van de Triodos bank (raadsbesluit 14.002504).

TivoliVredenburg
Wij hebben 4,2 miljoen euro gereserveerd om verwachte financiële tekorten van TivoliVredenburg te kunnen dekken. Bij de Voorjaarsnota 2015 is besloten om een bedrag van 1,1 miljoen euro te storten om de geraamde tekorten van TivoliVredenburg in 2015 en 2016 te kunnen dekken.

Programmareserve Sport

Omschrijving

Stand
31-12-2015

B&D voorstellen
2015

Stand
1-1-2016

Toevoeging 2016

Onttrekking 2016

Stand
31-12-2016

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d - e

Grasmat Zoudenbalch

576

0

576

48

0

625

Buitensport Leidsche Rijn

340

0

340

0

339

1

Nota kapitaalgoederen Sport

3.023

654

3.677

0

0

3.677

Totaal

3.938

654

4.592

48

339

4.302

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Grasmat sportpark Zoudenbalch
Wij reserveren voor de vervanging van de toplaag als gevolg van zeer intensief gebruik van de velden op het complex Zoudenbalch. Jaarlijks wordt hiervoor 0,48 miljoen euro in de reserve gestopt. Hier staat tegenover dat de huurprijs op commerciële basis is.

Buitensport Leidsche Rijn
De reserve is destijds gevormd voor aanloopverliezen in de exploitatie van de sportaccommodaties in Leidsche Rijn. De huidige aanloopverliezen kunnen uit de reguliere exploitatie gedekt worden. In 2016 onttrekken we 0,340 miljoen euro voor uitvoering van de Voorjaarsnota 2013. De reserve is hiermee nihil geworden en kan worden opgeheven.

Nota kapitaal goederen Sport
De reservering is bestemd voor groot onderhoud aan de sportaccommodaties en is conform de nota kapitaalgoederen 2011- 2014 gevormd.

Programmareserve Vastgoed

Omschrijving

Stand
31-12-2015

B&D voorstellen
2015

Stand
1-1-2016

Toevoeging 2016

Onttrekking 2016

Stand
31-12-2016

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d - e

Vaste Activa

150

2.517

2.667

-2.517

0

150

Staatsliedenbuurt

48

0

48

0

0

48

Nota Kapitaalgoederen

471

0

471

0

0

471

Groot Onderhoud Maatschappelijk Vastgoed

843

0

843

0

0

843

Vastgoedbeheer

6.275

-2.228

4.047

0

580

3.467

Geactiveerde investeringen vastgoed

19

0

19

0

0

19

Totaal

7.806

289

8.095

-2.517

580

4.998

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Vaste Activa
De reserve vaste activa wordt gebruikt voor het genereren van dekking voor de kapitaallasten voortkomend uit gemeentelijke bijdragen voor de investeringen. In 2016 is een bedrag van 2,5 miljoen euro onttrokken voor de volgende investeringsprojecten.

Staatsliedenbuurt
Deze reservering is bestemd voor de uitvoering van het Project Staatsliedenbuurt.

Nota Kapitaalgoederen
De reservering is bestemd ter dekking van de kosten van het achterstallig onderhoud van Welzijnsaccommodaties.

Groot Onderhoud Maatschappelijk Vastgoed
Reservering is bestemd voor groot onderhoud Multifunctionele accommodatie, zoals in de nota kapitaalgoederen 2012-2015 is aangegeven.

Vastgoedbeheer
De reserve dient ter dekking van bedrijfsrisico's (bijvoorbeeld onverwachte tekorten op de exploitatie en de ontwikkeling van panden/percelen) en tevens als egalisatie van het jaarlijkse resultaat op de vastgoedportefeuille. De exploitatie per perceel is over de levensduur sluitend, maar er blijven faseringsverschillen per jaar. Vooral bij nieuw gebouwde accommodaties is er in het begin een tekort doordat de jaarlijkse huurstijging pas na een aantal jaren groot genoeg is om de (gelijk blijvende) kapitaallasten te dekken. De benodigde omvang en verloop van de reserve worden in het Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met toekomstig op te leveren grote accommodaties die in de beginjaren een faseringstekort opleveren. In 2016 is een bedrag van 2,2 miljoen euro onttrokken aan deze reserve ter dekking van het nadelig resultaat in 2015 op programma Vastgoed. Daarnaast is een begroot bedrag van 0,58 miljoen euro onttrokken ter dekking van het verwacht nadelige resultaat.

Geactiveerde investeringen Vastgoed
De reserve Geactiveerde Investeringen Vastgoed wordt gebruikt voor het genereren van dekking voor de kapitaallasten voortkomend uit gemeentelijke bijdragen voor de investeringen. De B&D voorstellen op het gebied van de vaste activa reserves lopen via deze reserves en worden doorgeboekt naar de vaste activa module.

Programmareserve Algemene Middelen en Onvoorzien

Omschrijving

Stand
31-12-2015

B&D voorstellen
2015

Stand
1-1-2016

Toevoeging 2016

Onttrekking 2016

Stand
31-12-2016

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d - e

Budgetstructuur Leidsche Rijn

21.142

-2.126

19.016

0

0

19.016

MCV / Muziekpaleis

499

0

499

0

54

445

Gezondheid ruimtelijke ontwikkeling

957

0

957

0

285

672

Toeristische stadspromotie BCS

268

0

268

0

268

0

Bijdrage Tour de France

589

-589

0

0

0

0

Decentralisatie Sociaal Domein

7.405

0

7.405

4.000

-2.572

13.977

MCV Frictiekosten 2009

392

-148

243

0

0

243

Totaal

31.250

-2.863

28.387

4.000

-1.967

34.352

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Budgetstructuur Leidsche Rijn
Het saldo van de reserve Budgetstructuur Leidsche Rijn is in 2016 gedaald met 2,125 miljoen euro. Deze reserve is ingesteld in 1997 en is bestemd voor het opvangen van frictiekosten bij de realisatie van voorzieningen in Leidsche Rijn. Dit betreft vooral de kosten van tijdelijke voorzieningen, eerste inrichting van scholen en het verevenen van tijdelijke tekorten op de stelpost Budgetstructuur Leidsche Rijn. In 2016 is conform bestedings- en dekkingsvoorstel, voor een bedrag van 0,851 miljoen euro aan kapitaallasten onttrokken ter dekking van de in 2015 opgeleverde voorzieningen. Daarnaast zijn eveneens conform dekkings- en bestedingsvoorstel, de incidentele tekorten uit 2016 voor een totaal bedrag van 1,274 miljoen euro verrekend met de reserve.

MCV / Muziekpaleis
De bestemmingsreserve Muziekcentrum Vredenburg / Muziekpaleis is in 2012 ingesteld ter dekking van het opheffen van Muziekcentrum Vredenburg en van knelpunten bij de realisatie van het Muziekpaleis. In 2016 is 0,054 miljoen euro met dit doel onttrokken aan de reserve. Er resteert eind 2016 nog een saldo van 0,445 miljoen euro.

Gezondheid ruimtelijke ontwikkelingen
De bestemmingsreserve Gezondheid ruimtelijke ontwikkelingen is in 2012 ingesteld ten behoeve van intensivering op het terrein van gezondheid bij ruimtelijke ontwikkelingen. Conform besluit bij de programmabegroting zijn de gemaakte kosten van advisering voor een bedrag van 0,285 miljoen euro ten laste van de reserve.

Toeristische stadspromotie BCS
Dit budget is ondergebracht bij programma Economie.

Bijdrage Tour de France
Deze reserve is vervallen. In heel 2016 is het saldo 0.

Decentralisatie Sociaal Domein
Deze reserve Decentralisaties sociaal domein is in 2014 ingesteld. Hij dient ter financiële dekking van de risico's voor de in- en uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Bij de Voorjaarsnota 2016 zijn de risico's voor de Jeugdwet en de Wmo geïnventariseerd, geactualiseerd en geclusterd. Voor bepaling van de omvang is aangesloten bij de systematiek van de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen. Op basis daarvan is de benodigde omvang vastgesteld op 18 miljoen euro; 13 miljoen euro ter afdekking van de berekende risico’s en 5 miljoen euro voor innovatie.
Het saldo van de reserve is eind 2016 14 miljoen euro. In 2017 zal nog een storting van 4 miljoen euro plaatsvinden, zoals vastgelegd in het coalitie akkoord 2014-2018. Daarmee komt de omvang op het berekende bedrag van 18 miljoen euro.

MCV Frictiekosten 2009
De reserve MCV frictiekosten 2009 is bestemd voor de financiële dekking van de kosten als gevolg van een reorganisatie uit 2009. In 2016 heeft er geen onttrekking plaatsgevonden.

Programmareserve Algemene Ondersteuning

Omschrijving

Stand
31-12-2015

B&D voorstellen
2015

Stand
1-1-2016

Toevoeging 2016

Onttrekking 2016

Stand
31-12-2016

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d - e

Europese subsidies

2.444

-248

2.196

0

0

2.196

ICT Investeringsprogramma

6.264

-1.548

4.716

-203

0

4.514

Totaal

8.708

-1.796

6.912

-203

0

6.709

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Europese subsidies
De uitvoering van de Europese subsidieprogramma's loopt over de jaargrenzen heen. Door het instellen van een reserve kunnen de schommelingen in uitgaven en inkomsten worden ondervangen. De verwerking van het dekkingsvoorstel 2015 à 0,248 miljoen euro betreft het cofinancieringsdeel van de gemeente Utrecht voor het Europese Subsidie-programma 'Kansen voor West'.

ICT Investeringsprogramma
In de Voorjaarsnota 2011 zijn er voor het meerjarige ICT Investeringsprogramma incidentele en structurele budgetten toegekend. Omdat de uitvoering van de projecten in het kader van dit programma niet altijd synchroon loopt met de jaarsnedes van de toegekende budgetten, is er een reserve ICT Investeringen ingesteld. Zo kunnen schommelingen in de uitgaven en inkomsten opgevangen worden. Op basis van het dekkingsvoorstel bij de Jaarstukken 2015 is 1,548 miljoen euro aan de reserve ICT Investeringsprgramma onttrokken wegens de overschrijding op de projectbudgetten. In voorgaande jaren zijn de overschotten op projectbudgetten in deze reserve gestort.

De onttrekking van 0,203 miljoen euro in 2016 heeft betrekking op de overboeking van dit bedrag naar de Vaste Activa Reserve in verband met de gereedmelding en activering van het project Digitale Handtekening uit het ICT Investeringsprogramma.

Reserves ten bate van vaste activa

 

Omschrijving

Stand
31-12-2015

B&D voorstellen
2015

Stand
1-1-2016

Toevoeging 2016

Onttrekking 2016

Stand
31-12-2016

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d - e

Vaste Activa

260.953

0

260.953

14.101

9.916

265.138

Totaal

260.953

0

260.953

14.101

9.916

265.138

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Als een vast actief wordt gefinancierd met een incidentele interne bijdrage, wordt deze bijdrage in de vaste activareserve gestort. Instelling van een activareserve of toevoegingen daaraan vinden plaats op basis van een raadsbesluit bij de vaststelling of een wijziging van de begroting. Aan de reserve wordt vervolgens jaarlijks onttrokken om de bijbehorende afschrijvingslast te dekken. Kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving. De rentevergoeding op deze reserve wordt ingezet om de rentelast te dekken.

Overzicht van structurele onttrekkingen en stortingen in de reserves

Bij de opstelling van dit overzicht is gekeken naar de Begrotingsmutaties van het jaar 2016. Voor zover de mutatie verder gaat dan de nu lopende meerjarenperiode is, per programma, de storting of onttrekking als structureel aangemerkt. Hierbij zijn de bestedings- en dekkingsvoorstellen van het jaar 2015 buiten beschouwing gelaten.
Bij de onttrekkingen aan reserves ten bate van vaste activa is beoordeeld of de onttrekking wordt aangewend ten behoeve van afschrijving op een actief. Dit leidt tot het volgende overzicht.

Omschrijving

Onttrekking 2016

Storting 2016

Stedelijk Ontwikkeling

2.159

0

Reserve ten bate van vaste activa

9.916

0

Totaal

12.075

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s