Gemeente Utrecht

Balans

Activa

Stand per
31-12-2015

Stand per
31-12-2016

Vaste activa

1.596.280

1.639.143

Immateriële vaste activa

0

8.738

 • Bijdrage aan activa van derden

0

8.738

Materiële vaste activa

1.454.235

1.551.182

 • Investeringen met economisch nut overige

1.404.078

1.500.719

 • Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven

50.157

46.645

 • Investeringen met maatschappelijk

0

3.818

Financiële vaste activa

142.045

79.223

 • Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

6.231

6.217

 • Leningen aan woningcorporaties

45

1

 • Overige langlopende leningen

76.119

72.798

 • Uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

50.202

207

 • Bijdrage aan activa van derden

9.448

0

Vlottende activa

346.023

335.682

Voorraden

16.183

17.801

 • Grond- en hulpstoffen

595

648

 • Onderhanden werk

15.474

17.064

 • Gereed product en handelsgoederen

114

89

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

161.877

131.571

 • Vorderingen op openbare lichamen

69.364

78.340

 • Rekening-courant met niet-financiele instellingen

0

1.965

 • Overige vorderingen

92.513

51.266

Liquide middelen

1.696

5.592

 • Kas

31

29

 • Bank en Giro

1.665

5.563

Overlopende activa

166.267

180.718

 • Overlopende activa

166.267

180.718

Totaal activa

1.942.303

1.974.825

Recht op verliescompensatie Vennootschapsbelasting

N.v.t

0

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Passiva

Stand per
 31-12-2015

Stand per
 31-12-2016

Vaste passiva

1.619.271

1.669.296

Eigen vermogen

625.842

657.130

 • Algemene reserve

59.593

91.871

 • Overige bestemmingsreserves

528.764

493.404

 • Saldo van de rekening van baten en lasten

37.485

71.855

Voorzieningen

55.259

89.205

 • Risicovoorziening

47.622

82.766

 • Egalisatievoorziening

7.475

6.276

 • Van derden ontvangen bestemmingsbedragen

162

163

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

938.170

922.961

 • Onderhandse leningen van openbare lichamen

20.000

20.000

 • Onderhandse leningen van binnenlandse banken

908.136

893.113

 • Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven

16

14

 • Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren

2.283

0

 • Voor derden belegde gelden

792

823

 • Waarborgsommen

6.943

9.011

Vlottende passiva

323.032

305.529

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

214.920

193.319

 • Bank en giro

0

0

 • Kasgeldleningen

143.500

146.500

 • Overige kortlopende schulden

71.420

46.819

Overlopende passiva

108.112

112.210

 • Overlopende passiva

108.112

112.210

Totaal passiva

1.942.303

1.974.825

Borgstellingen en garantstellingen

2.042.407

1.999.175

Bedragen zijn in duizenden euro's.