Gemeente Utrecht

Stedelijke Ontwikkeling

Een vitale en leefbare stad waar mensen met plezier kunnen wonen en werken. We willen zorgen voor aantrekkelijke woon- en werkmilieus en een uitnodigende openbare ruimte.

Lasten

Begroot 255.826
Realisatie 214.511
Verschil 41.315

Doelstellingen

Doelstelling 1

Een optimale verdeling van het ruimtelijk programma en daaraan gekoppelde middelen over de verschillende onderdelen van de stad

Subdoelstellingen

Evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling van de stad met alle onderdelen in samenhang

€ 616 € 2.030

Beheer van erfpachtcontracten en afstoten van gemeentelijk bezit

€ 22.613 € 52.795

Doelstelling 2

Versterken van de vitaliteit en leefbaarheid van de stad

Subdoelstellingen

Ruimtelijke kwaliteit van de bestaande stad versterken

€ 16.800 € 29.951

Streven naar passende huisvesting voor Utrechtse bewoners en woningzoekenden naar inkomen, huishoudens groote en zorgvraag

€ 3.765 € 3.779

Doelstelling 3

Duurzame verbetering van de woon en leefsituatie in de Krachtwijken Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep en Zuilen Oost

Subdoelstelling

Verbetering van de situatie van en het perspectief voor bewoners op het gebied van wonen, werken, leren, integreren, veiligheid en gezondheid in de Krachtwijken

€ 2.772 € 2.772

Doelstelling 4

Borgen van de monumentale en cultuurhistorische waarden

Subdoelstelling

Zorgdragen voor de instandhouding van monumentale en cultuurhistorische waarden als integraal onderdeel van de aantrekkelijke stad

€ 4.902 € 2.400

Doelstelling 5

De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar en tast de gezondheid niet aan

Subdoelstelling

Veiligheid, leefbaarheid, milieu en gebruik van de bebouwde omgeving voldoen aan wet- en regelgeving

€ 13.195 € 17.766

Doelstelling 6

Leidsche Rijn: De stad Utrecht uitgebreid met een stedelijk gebied waar de huidige en komende generaties met plezier kunnen wonen, werken en recreëren

Subdoelstelling

Leidsche Rijn is een stedelijk gebied waar de huidige en komende generaties met plezier kunnen wonen, werken en recreëren

€ 54.953 € 86.090

Doelstelling 7

Stationsgebied: Samen met partners het plangebied ontwikkelen tot een vernieuwd centrumgebied

Subdoelstelling

Een aantrekkelijk en economisch optimaal benut Stationsgebied

€ 95.527 € 92.145

Beleidsnota's