Gemeente Utrecht

Subsidiestaat Jeugd

Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2016

Realisatie 2016

Verschil

Programma Jeugd

Ambulant jongerenwerk

Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling

1.660

1.849

189

Kinder- en jongerenwerk

Meidenwerk, circus, jeugdverenigingen

112

110

-2

BSO+

Pilot BSO+

0

79

79

Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien

Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien

0

61

61

Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.1 Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven worden ondersteund

1.772

2.099

327

Buurtteams jeugd en gezin

Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling

14.850

14.959

109

Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.2 Een stedelijk dekkend, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin

14.850

14.959

109

Jeugdhulp

Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren

566

566

0

Zwerfjongeren

Preventie en duurzaam herstel uitgaande van participatie en eigen kracht van zwerfjongeren door tijdelijke intensieve acties

968

949

-19

Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.3 Aanvullende jeugdhulp

1.534

1.515

-19

Bedragen zijn in duizenden euro's