Gemeente Utrecht

Noordwest

Resultaten wijkactieprogramma 2016 Noordwest

In de Utrechtse wijken werkt de gemeente samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners aan zeer uiteenlopende projecten. De meeste projecten waren aan het begin van het jaar (2016) bekend, andere startten pas in de loop van het jaar op basis vanuit de vraag vanuit de wijk.

Het afgelopen jaar verkenden we in samenspraak met vele partijen, waaronder de wijkraden, hoe de wijkparticipatie vernieuwd kan worden. Hierbij richten we ons op het nog beter aansluiten bij de vraag en het bereiken van een gemêleerde groep bewoners. Ook passen we nieuwe participatie-instrumenten toe. Dit proces vormt onder meer de opmaat naar hernieuwde wijkambities, met een actuele (en meer flexibele) inbreng vanuit wijken en buurten in de gemeentelijke cyclus van programmeren, begroten en verantwoorden. In het kader van dit traject ligt het voor de hand dat de verantwoording er volgend jaar anders uit zal zien .In de onderstaande verantwoording staat wat we hebben gedaan in 2016. Achtergrondinformatie staat in het wijkactieprogramma 2016 van Noordwest. De wijkactieprogramma’s 2016 staan hier.

Wijkambitie 1: Jeugd en Veiligheid.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

3.1

Wijkveiligheidsprogramma Noordwest, onderdeel gericht op jeugd.

De overlast van groepen is over de gehele linie afgenomen. We zien echter wel bij specifieke plekken Zuilen dynamiek die leidt tot overlast, bijvoorbeeld winkelcentrum Rokade.

Ja.

3.2

Extra jongerenactiviteiten, coaching en Veilige Vindplaats.

Jongeren hebben diverse activiteiten zelf uitgevoerd. Daarnaast zijn er specifiek activiteiten voor en door meiden georganiseerd onder andere . in de jongerenruimte van De Speler.

Ja.

3.3

Extra inzet aanpak jeugdgroepen.

De preventieve aanpak en bijbehorende maatregelen zijn goed op elkaar afgestemd. Iedere groep vraagt weer om maatwerk. Individuele jongeren krijgen, afgestemd met partners, individueel aanbod.

Ja.

3.4

Jobmatch.

Jongeren zijn begeleid naar stageplek of een bijbaan.

Ja.

3.5

Handhavingsprogramma 2016, onderdeel gericht op jeugd.

De overlastlocaties zijn samen met partners goed in beeld gebracht. Samen met partners is een passende inzet afgesproken.

Ja.

Wijkambitie 2: Integrale aanpak van de Amsterdamsestraatweg.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

4.1

Uitwerking Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg.

Het ontwerp bestemmingsplan is besproken met belanghebbende en andere wijkbewoners. Vervolgens is deze aan het einde van het jaar vastgesteld en zijn aanvullende randvoorwaarden voor transformatie opgesteld. Er zijn vergunningen verleend voor transformatie van winkel naar wonen. De vastgoedregisseur vervuld een actieve rol bij een warme verbinding tussen potentiele ondernemers, pandeigenaren en gemeente.
In het kader van Opgeruimde straatweg is overbodig straatmeubilair verwijderd.
We hebben met vele belanghebbenden en betrokken geparticipeerd op verschillende manieren over de inrichting van de straat richting 30 kilometer per uur.

Ja.

4.2

Proces- en communicatiekosten Integrale toekomstvisie Amsterdamsestraatweg.

Wij werken nauw samen met ondernemers, bewoners en pandeigenaren. Deze partijen hebben gezamenlijk een Straatmakersborrel georganiseerd. Samen met de ondernemers hebben wij een gezamenlijke agenda opgesteld. Er zijn vloggers ingesteld om op een andere manier de straatweg te belichten.

Ja.

4.3

Maatregelen ter verbetering van de Amsterdamsestraatweg.

Voor twee pleintjes is er uitgebreid geparticipeerd met belanghebbenden en zijn de definitieve ontwerpen vastgesteld.

Ja.

4.4

Wijkveiligheidsprogramma 2016 Noordwest, onderdeel Amsterdamsestraatweg.

Er is zijn collectieve sluitingstijden ingevoerd voor een beperkt stuk van de Amsterdamsestraatweg. Er zijn integrale controle acties uitgevoerd. De pilot met de overlasttelefoon is uitgevoerd.

Ja.

4.5

Ontwikkeling Stationsgebied en Knijp Monicabrug.

Er zijn diverse metingen uitgevoerd, ook op het zuidelijke deel van de Amsterdamsestraatweg. Er zijn diverse momenten geweest waarop deze uitkomsten met verschillende mensen van verschillende groepen zijn besproken.

Ja.

4.6

Dagelijks beheer Wijkonderhoud en service.

De inzet van de straatveger en andere gemeentelijke medewerkers leidt tot een schone straat en de directe omgeving.

Ja.

Wijkambitie 3: Verbetering van openbare ruimte, groen en verkeer.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

5.1

Stedelijk programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, onderdeel Oudenoord.

Het ontwikkelkader voor de Oudenoord Nijenoord is opgesteld. Hierbij heeft de wijkraad een actieve rol gehad door vele bewoners te bevragen over het gebied. Daarnaast zijn de diverse bouwplannen aan de Oudenoord weer een fase verder in het bouwproces.

Ja.

5.2

Programma Stedelijk beheer, onderdeel groen.

De beschoeiing van de Vecht is verbeterd.

Ja.

5.3

Programma Jeugd, onderdeel wijkspeelruimteplan.

Het ‘vijfpleinenplan’ is gerealiseerd en volop in gebruik. Er zijn initiatieven ontplooid om te gaan moestuinieren door volwassenen en kinderen van de aangelegen basisschool.

Ja.

5.4

Dagelijks beheer Wijkonderhoud en service.

De straten van de buurten waar wordt gerenoveerd is, zijn intensief schoon, heel en veilig gehouden.

Ja.

5.5

Verbeteren verkeersveiligheid.

De locaties van de projectgebieden aan de Marnixlaan, Van Egmondkade en Van Hoornekade zijn uitgevoerd.

Ja.

5.6

Flexibele straat- en herstelploeg.

De inzet wordt actief en snel gepleegd naar aanleiding van signalen van bewoners en ondernemers, waaronder de buurten in Ondiep en de omgeving van de Amsterdamsestraatweg. Dit zorgt voor snel herstel.

Ja.

Complexe projecten en trajecten.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

6.1

Pedagogisch klimaat.

6.1

Pedagogisch klimaat.

De samenwerking tussen partners is steeds sterker waardoor we toewerken naar aan een gedeeld gezond pedagogisch klimaat met de uitgangspunten van de Vreedzame wijk.

Ja.

6.1.1

Onderwijs: activiteiten brede school en ouderparticipatie.

Op diverse scholen zijn activiteiten geïnitieerd waarbij ouders zijn betrokken.

Ja.

6.1.2

Extra activiteiten brede school en ouderparticipatie.

In de ouderlokalen zijn diverse activiteiten door ouders georganiseerd.

Ja.

6.1.3

Buurtteams.

De buurtteams versterken het netwerk in de wijk door betere contacten met de wijkwelzijnsorganisaties en buurtgroepen.

Ja.

6.1.4

Opvoedingsondersteuning.

De sociaal makelaar ondersteunt bij eerste vragen en verwijst actief door naar de Jeugdgezondheidszorg.

Ja.

6.1.5

Meedoen op straat.

In Noordwest heeft op diverse pleinen de SpeelMeebus gestaan om samen met ouders en kinderen spelactiviteiten te organiseren.

Ja.

6.1.6

Jeugdopbouwwerk.

De extra inzet in speeltuinen zorgt in een enkele speeltuin voor meer vrijwilligers die activiteiten voor kinderen en volwassenen organiseren. Het proces richting verzelfstandiging van de speeltuinen loopt stapsgewijs.

Ja.

6.1.7

Ontwikkeling culturele focus van bewoners.

Er zijn door bewoners en ondernemers diverse culturele activiteiten, festivals en bijeenkomsten georganiseerd.

Ja.

6.2

Gezondheid: integrale gebieds-aanpak gezondheidsachter-standen.

6.2

Gezondheid: integrale gebieds-aanpak gezondheidsachter-standen.

Partners in de wijk nemen steeds meer zelf initiatief om gezondheidsvraagstukken op te lossen. Een voorbeeld is de samenwerking (Victorproject) tussen mantelzorgers, apotheek en huisartsen.

Ja.

6.2.1

Jeugdgezondheidszorg.

De samenwerking in de wijk met bewonersgroepen en professionals is verstevigd. Hierdoor is nog meer maatwerk op het vlak van preventie en voorlichting geboden.

Ja.

6.2.2

Gezonde wijkaanpak.

De versterking van het netwerk gaat steeds beter.

Ja.

6.2.3

Jongeren op gezond gewicht.

Scholen hebben diverse activiteiten georganiseerd om het gebruik van suiker te beperken. Hierbij is ook samenwerking gezocht met de Jeugdgezondheidszorg , huisartsen en wijktelevisie.

Ja.

6.2.4

Extra inzet van beweegmakelaar voor de jeugd.

De beweegmakelaar stimuleert veel kinderen om te gaan sporten. De ontwikkeling van de buurtsportclub om het laagdrempelig bewegen te stimulering, heeft zich doorgezet.

Ja.

6.3

Initiatieven, participatie en armoede.

6.3

Initiatieven, participatie en armoede.

We, wijkbureau, wijkwelzijnsorganisatie, corporatie, buurtteam en voedselbank en Stichting Lezen en Schrijven, hebben de wijkgericht aanpak van armoede verder ontwikkeld. Onder andere. door gesprekken met ervaringsdeskundigen en initiatiefnemers verbeteren we de voorzieningen die er zijn.

Ja.

6.3.1

Bewonersinitiatieven.

Diverse activiteiten op het vlak van verbinden van diverse groepen bewoners.

Ja.

6.3.2

Extra interne ondersteuning.

Deze is naar behoren verricht.

Ja.

6.3.3

Initiatieven voor sociaal ondernemers in Ondiep en Zuilen-oost.

Onder andere inzet van stichting Move en activiteiten van Starters voor communities.

Ja.

6.3.4

Aanpak armoede, wijkgerichte initiatieven en activiteiten.

De wijkraad, wijkbureau, partners in de wijk, bewoners en ervaringsdeskundigen hebben richting bepaald voor de aanpak. Er zijn diverse avonden georganiseerd over het onderwerp armoede. Daarnaast zijn er diverse initiatieven ontplooid.  

Ja.

6.3.5

Programma- gebiedscommunicatie Ondiep en Zuilen-oost.

Diverse vormen van wjk/buurtcommunicatie zijn ondersteund. Bijvoorbeeld De Noordwester en ZoisZuilen.

Ja.

Gebieds- een buurtaanpakken.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

7.1

Programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling: Spoorzone/2e Daalsedijk.

Er zijn veel voorbereidingen gepleegd voor het opstellen van een bestemmingsplan voor het eerste deelgebied. De klankbordgroep heeft een aantal keer over de ontwikkelingen gesproken. Enkele panden in het gebied zijn betrokken door creatieve ondernemers.

Ja.

7.2

Buurtaanpak diverse buurten.

Op diverse plekken in de wijk is op buurtniveau met een maatwerk aanpak gewerkt aan verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid.

Ja.