Gemeente Utrecht

Overlopende passiva

  Omschrijving

boekwaarde
 31-12-2015

boekwaarde
 31-12-2016

  Vooruit ontvangen bedragen

38.374

31.874

  Nog te betalen bedragen

51.893

60.700

  Geldstromen onderweg

1.034

642

  Overige overlopende passiva

16.811

18.994

  Totaal

108.112

112.210

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Dit betreft een groot aantal posten zoals investeringsbijdragen, subsidies et cetera.

  Omschrijving

Bedrag

  Vooruitontvangen andere overheden

24.659

  Parkeergelden

1.598

  Overig

5.617

  Totaal

31.874

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Vooruit ontvangen andere overheden

Naam

Saldo
 31-12-2015

Stortingen

Onttrekkingen

Saldo
 31-12-2016

a

b

c

d = a+b-c

Woningbouwprojecten Senter Novem

935

0

0

935

RAP/SFBW subsidies

555

0

0

555

FES Fietsroutes LR

3.049

0

3.049

0

FES LRC fietsroute

373

0

184

189

FES 4

10.454

1.827

12.281

0

Food Smart Cities

40

0

20

20

Geluid Lessinglaan

97

0

43

54

ISV-subsidie

573

0

5

568

Erfgoedparels

613

0

56

557

Faunapassage Biltse rading

29

0

29

0

Ondiep

77

0

0

77

Vleermuiskasten

15

0

15

0

Zachte Landingsgelden Pieken

1.191

0

449

742

Norbruislaan LMW

41

0

41

0

Subsidie 2016 Klimaatkamer H. Wynia

6

0

6

0

Bonus Begeleid Werken

83

0

83

0

Huishoudelijke Hulp Toelage

2.524

2.023

0

4.547

Bijdrage Kwaliteit Fietsroutes

83

0

83

0

DOR 2016

60

0

60

0

Kwalificatieplicht achttien jarigen

66

1.463

1.434

95

Bestuursakkoord OAB–VVE/ Verlengde Leertijd

1.386

18.673

17.715

2.344

Subsidie Rups II

20

0

20

0

Jam Today (EU project)

1

5

0

6

ASG (SENSE/SOA)

76

0

76

0

Proof of Concept (POC)

789

0

556

233

Uithof Dichtersbaan (bus)

8.211

1.787

1.451

8.547

Rijksmiddelen Laaggeletterdheid

426

841

426

841

Servicekosten huurders Stadskantoor

0

558

0

558

Automatiseringskosten 2017 en 2018 BRU

0

100

0

100

Vastgoedbeurs ProVaDa

0

102

0

102

Intentieovereenkomst en anterieure overeenkomst ZUID West 2016

0

60

0

60

Noordelijk Randweg Utrecht

0

3.411

0

3.411

Aanpak woninginbraken

0

100

3

97

Pilot jongvolwassen en ISD

0

25

4

21

Totaal

31.773

30.975

38.089

24.659

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Nog te betalen bedragen
Een specificatie is opgenomen in onderstaande tabel. Het betreft in 2016 en voorgaande jaren aangegane verplichtingen en al uitgevoerde werken waarvan de factuur op balansdatum nog niet was ontvangen.

Nog te betalen bedragen

Omschrijving

Bedrag

Overlopende rente

12.835

Investeringen

1.294

IKB/Vakantiegeld 2016

9.200

Kleine/vrijgevestigde aanbieders Jeugd

1.865

Kosten Hulp bij het huishouden

1.988

Ondernemersfonds Utrecht

1.238

Overige

32.280

Totaal

60.700

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Overige overlopende passiva
Deze posten worden na de balansdatum afgewikkeld. Onderstaand treft u een specificatie aan.

 Omschrijving

Bedrag

Afdracht premies ABP en zorgverzekeringswet

2.765

Afdracht loonheffing

13.220

Overige

3.009

Totaal

18.994

Bedragen zijn in duizenden euro's.