Gemeente Utrecht

Uitvoering raadsbesluiten over rekenkameronderzoeken

U heeft op 25 oktober 2011 (briefnummer 11.085451) een brief van ons ontvangen met betrekking tot de stand van zaken van de uitvoering van raadsbesluiten die genomen zijn op basis van rapporten van de Rekenkamer Utrecht tussen 2007 en 2011. Deze rapportage wordt jaarlijks in de Verantwoording worden geactualiseerd. De reeds afgeronde besluiten zullen niet opnieuw in deze rapportage worden opgenomen.

Titel

Nr

Tekst

Planning/ Stand van Zaken

1. Rekenkameronder-
zoek lessen in ongenoegen. Een onderzoek naar de klachtenbehandeling in de gemeente Utrecht (2014)

1.7.

Na implementatie van het verbeterde herontwerp het functioneren van het interne en externe klachtrecht opnieuw te evalueren.

In 2016 is een evaluatie onderzoek gedaan naar de tevredenheid van klagers over de klachtbehandeling. In januari 2017 wordt de uitkomst ambtelijk besproken en zullen concrete verbeteracties worden geformuleerd. Afgerond.

2. Rekenkameronderzoek 'Een paleis voor de muziek. Een onderzoek naar de bouw en exploitatie van Muziekpaleis TivoliVredenburg'.(2016)

2.1.

TivoliVredenburg te verzoeken een plan te maken om de benutting van het Muziekpaleis sterk te verbeteren. TivoliVredenburg tevens te verzoeken alternatieve scenario’s op te stellen om in meerjarig perspectief tot een structureel sluitende exploitatie te komen, uitgaande van de subsidiebedragen voor TivoliVredenburg die voor de komende jaren zijn geraamd. TivoliVredenburg ook te vragen om een analyse van kansen en risico’s verbonden
aan die scenario’s.

Bij de Voorjaarsnota 2016 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over een voorstel voor stichting Tivoli/Vredenburg, voor de periode 2017-2020. Het voorstel was gebaseerd op:

  • een advies van een Onderzoeks- en AdviesTeam, onder voorzitterschap van mw. Gehrels;
  • aanvraag van stichting Tivoli/Vredenburg voor periode 2017-2020.

Binnen het advies en het voorstel is aandacht besteed aan meerdere scenario’s. Daaruit hebben college van B en W en gemeenteraad een keuze gemaakt.
Op basis van de besluitvorming van de gemeenteraad heeft de stichting haar meerjarenplan voor 2017-2020 geactualiseerd (oktober 2016), waarin aandacht is besteed aan risico’s verbonden aan het gekozen scenario. Afgerond.

2.2.

Een second opinion uit te laten voeren op dit plan en over deze scenario’s door een terzake deskundig extern bureau.

Scenario’s zijn door externe commissie (OAT), onder voorzitterschap van mw. Gehrels beoordeeld, voorbereid en beoordeeld. Afgerond.

2.3.

In samenspraak met de raad deze scenario’s op hun cultuurpolitieke en financiële aspecten te beoordelen. Daarbij cultuurpolitieke doelstellingen en financiële randvoorwaarden in samenhang af te wegen en op basis daarvan te besluiten over de gewenste omvang van de subsidie voor TivoliVredenburg voor de Cultuurnotaperiode 2017-2020.

Integrale beleidsvoorbereiding en besluitvorming heeft plaatsgevonden bij de Voorjaarsnota 2016. Afgerond.

2.4.

Na uitvoering van deze aanbevelingen de onderlinge verhoudingen tussen de gemeente en TivoliVredenburg in het kader van de subsidierelatie beter af te stemmen op het gekozen bestuursmodel van TivoliVredenburg en daarbij dan te zorgen voor een rolinvulling die past bij de code cultural governance.

Op basis van de besluitvorming en bij de beoordeling van de subsidieaanvraag 2017, van stichting Tivoli/Vredenburg, zijn tussen stichting en gemeente nieuwe afspraken gemaakt over de subsidierelatie. Conform de wens van de gemeenteraad is overgegaan naar een subsidieverhouding die geldt voor alle overige culturele instellingen, die zijn opgenomen in de cultuurnota, met de gebruikelijke afspraken over jaarplannen en jaarstukken en ambtelijke en bestuurlijke overleggen. Afgerond.

2.6.

De raad over de uitvoering van bovenstaande besluiten te informeren.

Zie bovenstaand. Afgerond.

3. Rekenkameronderzoek ‘Hulp bij maatwerk. Een onderzoek naar de hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo 2015’ (2016)

3.1.

Meer maatwerk toe te passen bij het beoordelen van aanvragen om hulp door meer rekening te houden met verschillen in de persoonlijke situatie van klanten.

Voortgangsrapportage voor de zomer 2017

3.2.

De informatievoorziening aan nieuwe en bestaande klanten te verbeteren.

Voortgangsrapportage voor de zomer 2017

3.3.

Te zorgen voor meer duidelijkheid waar klanten ondersteuning kunnen krijgen wanneer zij problemen ervaren rond de hulp bij het huishouden.

Voortgangsrapportage voor de zomer 2017

3.4.

Het toezicht op de kwaliteit van geleverde hulp bij het huishouden te verbeteren.

Voortgangsrapportage voor de zomer 2017

3.5.

Informatie uit het klantenbestand diepgaander te analyseren om tot betere begrotingen te komen en tot meer inzicht in het niet (langer) gebruik maken van de hulp bij het
huishouden.

Voortgangsrapportage voor de zomer 2017

3.6.

Klanten tijdig helderheid te geven over het al dan niet voortbestaan van de HHT-regeling vanaf 2017 en eventuele alternatieven daarvoor.

Afgerond