Gemeente Utrecht

Stand en verloop reserves

Omschrijving

Stand
31-12-2015

B&D
 voorstellen 2015

Saldo per
1-1-2016

Toevoeging 2016

Onttrekking 2016

Stand
31-12-2016

b

c = a + b

d

e

f = c + d - e

Algemene reserve

51.697

0

51.697

-650

0

51.047

Algemene dekkingsreserve

7.896

31.640

39.536

42.530

41.242

40.824

Totaal algemene reserve

59.593

31.640

91.233

41.880

41.242

91.871

Programmareserve Bewoners en Bestuur

0

129

129

616

0

745

Programmareserve Stedelijke Ontwikkeling

76.248

10.193

86.441

132

15.207

71.366

Programmareserve Duurzaamheid

12.648

-870

11.778

0

639

11.139

Programmareserve Bereikbaarheid

39.083

1.134

40.217

6.119

22.844

23.493

Programmareserve Openbare Ruimte en Groen

26.335

973

27.308

2.500

8.523

21.285

Programmareserve Economie

2.531

-1.352

1.179

0

-268

1.447

Programmareserve Werk en Inkomen

16.440

-900

15.539

0

5.272

10.267

Programmareserve Onderwijs

32.356

314

32.670

0

4.976

27.694

Maatschappelijke ondersteuning

4.528

-59

4.469

0

40

4.429

Programmareserve Volksgezondheid

178

0

178

0

0

178

Programmareserve Veiligheid

173

0

173

0

0

173

Programmareserve Cultuur

5.589

0

5.589

1.100

1.000

5.689

Programmareserve Sport

3.938

654

4.592

48

339

4.302

Programmareserve Vastgoed

7.806

289

8.095

-2.517

580

4.998

Algemene Middelen en onvoorzien

31.250

-2.863

28.387

4.000

-1.967

34.352

Algemene Ondersteuning

8.708

-1.796

6.912

-203

0

6.709

Totaal programmareserves

267.811

5.846

273.657

11.795

57.186

228.266

Totaal reserves ten bate van vaste activa

260.953

0

260.953

14.101

9.916

265.138

 Totale reserve

588.357

37.485

625.843

67.777

108.344

585.275

Bedragen zijn in duizenden euro's.

De toevoegingen en onttrekkingen sluiten niet volledig aan op de financiële tabellen in de programmateksten. Dit komt doordat dit overzicht uitgaat van de effecten op de balans en de financiële tabellen bij de 3e W zijn gebaseerd op de exploitatierekening. Het verschil is vooral te zien bij de algemene reserve. Op de balans is een onttrekking aan de algemene reserve bij de algemene reserve Middelen te zien. Dit kan echter een onttrekking zijn ten gunste van een ander programma. In de exploitatie staat de onttrekking dan bij het betreffende programma. De mutaties uit de kolom 'B&D 2015' betreffen de administratieve verwerking van de geaccordeerde bestedings- en dekkingsvoorstellen van de Jaarstukken 2015.