Gemeente Utrecht

Overlopende activa

Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2015

Boekwaarde
31-12-2016

Geldstromen onderweg

201

61

Vooruitbetaalde bedragen

6.480

9.892

Nog te ontvangen bedragen

157.651

169.365

Overige overlopende activa

1.935

1.400

Totaal

166.267

180.718

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Vooruitbetaalde bedragen
Deze 9,9 miljoen euro moet in de toekomstige jaren (ná 2016) nog ten laste van de exploitatie worden gebracht. Het betreft voornamelijk kosten of termijnen die vooruit werden betaald zoals contractueel overeengekomen is. Van de stijging van deze post heeft 3,4 miljoen euro betrekking op investeringsbijdragen in depot ten behoeve van te ontwikkelen locaties.

Nog te ontvangen bedragen
Dit betreft posten die na balansdatum nog worden afgerekend, gefactureerd of verrekend. Ook hier geldt dat naast een aantal grote posten een veelvoud aan kleinere is verantwoord. De belangrijkste posten worden vermeld in onderstaande tabel.

Nog te ontvangen bedragen

Omschrijving

Bedrag

Juridisch nog te leveren grond

114.120

achteraf te ontvangen canons Hoog Catharijne

5.966

Anterieure overeenkomst groep Haarzicht

7.000

Verwacht terug te ontvangen saldo niet bestede voorschotten PGB 2016 bij de SVB

3.772

Nog te ontvangen van andere overheden

32.489

Overige posten

6.018

Totaal

169.365

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Nog te ontvangen van andere overheden

Omschrijving

Saldo
 31-12-2015

Toevoeging aan NTO

Daadwerkelijk ontvangen

Saldo NTO
 31-12-2016

a

b

c

d = a+b-c

Kansen voor West

57

623

283

397

Subsidie Actieve Inclusie

665

281

0

946

Subsidie J3

1.339

0

1.339

0

Uitvoering Bbz voor regiogemeenten

73

27

0

100

Vangnetuitkering 2015 en 2016

5.684

16.889

0

22.573

Hielprikken 2015

132

0

132

0

Vaccinatieprogr. hepatitis B en soacentrum-plan 2016

0

17

0

17

Efro subsidie Wijkeconomie Klein Ondernemerschap (WKO)

495

0

495

0

Restant subsidie LevensLustig Ondiep (LLO)

500

0

0

500

Subsidie Dutch Green Technology

144

0

144

0

Subsidie krachtwijken Kanaleneiland

200

0

0

200

Subsidie krachtwijken Overvecht

290

0

0

290

Connecting Citenzens Ports 21

17

0

0

17

Deelgebruik auto

97

89

97

89

EFRO-subsidies Amelisweerd

480

-199

281

0

EU boosting Electricity

32

11

0

43

Midden Nederland Beter Benutten

-432

432

0

0

Provincie (vml. BRU) inzake HOV

9.715

3.339

8.754

4.300

Provincie afrekening E. Meijsterlaan

337

0

0

337

Provincie Utrecht project Stallingsvoorzieningen.

531

0

531

0

VERDER (vml. BRU)

1.592

1.650

562

2.680

Subsidie EYOF 2013

88

0

88

0

Totaal

22.036

23.159

12.706

32.489

Bedragen zijn in duizenden euro's.