Gemeente Utrecht

Zuid

Resultaten wijkactieprogramma 2016 Zuid

In de Utrechtse wijken werkt de gemeente samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners aan zeer uiteenlopende projecten. De meeste projecten waren aan het begin van het jaar (2016) bekend, andere startten pas in de loop van het jaar op basis vanuit de vraag vanuit de wijk.

Het afgelopen jaar verkenden we in samenspraak met vele partijen, waaronder de wijkraden, hoe de wijkparticipatie vernieuwd kan worden. Hierbij richten we ons op het nog beter aansluiten bij de vraag en het bereiken van een gemêleerde groep bewoners. Ook passen we nieuwe participatie-instrumenten toe. Dit proces vormt onder meer de opmaat naar hernieuwde wijkambities, met een actuele (en meer flexibele) inbreng vanuit wijken en buurten in de gemeentelijke cyclus van programmeren, begroten en verantwoorden. In het kader van dit traject ligt het voor de hand dat de verantwoording er volgend jaar anders uit zal zien. In de onderstaande verantwoording staat wat we hebben gedaan in 2016. Achtergrondinformatie staat in het wijkactieprogramma 2016 van Zuid. De wijkactieprogramma’s 2016 staan hier.

Wijkambitie 1: Hoograven (verder) in de lift.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

3.1

Buurtaanpak Rietveldbuurt.

Bo-Ex voert groot onderhoud uit aan de 388 woningen in dit complex. De helft daarvan is in 2016 opgeleverd; Bo-Ex heeft de openbare ruimte binnen het complex eveneens opgeknapt, deels met een bijdrage uit het budget Reserve Stedelijke Herontwikkeling. De mogelijkheid om met behulp van onder andere dit budget ook de stoepen rond het complex op te knappen
is in onderzoek. De sociale partners en de corporatie stemmen regelmatig hun activiteiten in het gebied met elkaar af. In opdracht van B0-Ex houdt het buurtpastoraat een vinger aan de pols bij de meest kwetsbare bewoners.

Ja.

3.2

Buurtaanpak Oudegeinlaan.

Portaal werkt aan nieuwbouwplannen. Inmiddels is het complex dat als eerste gesloopt zal worden vrijwel helemaal tijdelijk verhuurd. Studenten van Academie van de Stad, Springlevend, hebben in opdracht van Veiligheid en Portaal samen met Stichting JoU en Vooruit extra ingezet op sociale activiteiten om het in deze spannende tijd vooral voor jongeren en kinderen een beetje prettig te houden op straat.

Sloop/nieuwbouwproces is vertraagd.

3.3

Buurtaanpak Huize de Geerlaan.

In eerdere jaren zijn de woningen en de openbare ruimte opgeknapt. Ondersteund door Stichting JoU en een kleine bijdrage uit het krachtwijkenbudget houdt een bewoner de speelgarage open (een door Portaal ter beschikking gestelde ruimte). Ook stelt Portaal een ruimte met keuken ter beschikking die met name vrouwen gebruiken voor sociale activiteiten.

Ja.

3.4

Bokkenbuurt en Eindpunt.

In de Bokkenbuurt is buurthuis ’t Bokkie gesloten. Door veel partijen is inzet gepleegd om de zalen in het voormalige woonzorgcentrum aan de Saffierlaan om te toveren tot activiteitencentrum voor de buurt.
De bewoners van ’t Eindpunt zijn huis aan huis uitgenodigd om hun mening te geven over de aanpak van de A12 en de hoogte van de toekomstige geluidsschermen.

Ja.

3.5

Gezondheid.

In 2016 is opnieuw door gemeente en partners ingezet op het creëren en onderhouden van een netwerk, dat focust op een integrale aanpak om overgewicht bij kinderen te voorkomen en waar mogelijk en nodig ook met begeleiding te verminderen. Door dit netwerk zijn verschillende activiteiten opgezet.

Ja.

3.6

SamenHoograven.

In 2016 is gewerkt aan de verduurzaming van SamenHoograven. Een groep actieve bewoners, heeft activiteiten georganiseerd voor de ouderen uit de wijk en de samenwerkingspartners. SamenHoograven is bekend bij de ouderen uit de wijk. Ze kunnen terecht voor hulpvragen of een vriendschappelijk huisbezoek. Het 'matchen' van actieve wijkbewoners aan ouderen is een speerpunt voor 2017

Ja.

3.7

Sport in de wijk.

Harten voor Sport heeft in 2016 gezorgd voor kennismakingslessen, fittesten, pauzesport, sportdagen, beweegmaatjes, beweegloket, jeugdsportfonds, sportmix op het Cruijffcourt en voorlichtingen rondom sport, voeding en vitaliteit. Hierbij werkt Harten voor Sport samen met de verschillende sociale wijkpartners en het basisonderwijs in de wijk.

Ja.

3.8

Gezondheidscentrum.

In 2016 is een financieel haalbaar plan ontwikkeld, een aanvraag bouwvergunning wordt in het eerste kwartaal van 2017 voorbereid. Dat is iets later dan de door ons genoemde termijn.

Iets vertraagd.

3.9

Vreedzame wijk en Brede School.

Alle basisscholen in Hoograven hanteren de ‘vreedzaam’ methode. Vrijwel alle medewerkers van organisaties die in de buurt met kinderen werken zijn geschoold. Het toepassen van dit gedrag in de openbare ruimte vraagt nadere aandacht. De Brede School heeft extra ingezet op leesbevordering door de ontwikkeling van een schoolbibliotheek, de ontwikkeling van een cultuurplan, het stimuleren van doelgroepkinderen om zich aan te melden voor (Brede School)culturele activiteiten en versterking van de ouderbetrokkenheid.

Ja.

3.10

Speeltuin de Kameleon.

In het kader van de verzelfstandiging van de speeltuinen heeft de stichting een beheerplan voorgelegd. De vorm en mate waarin de Stichting het beheer op zich kan en wil gaan nemen is nog onderwerp van gesprek.

Ja.

3.11

Maatschappelijk initiatief onder dak.

Het beleidskader is vastgesteld. Inmiddels is op basis daarvan ’t Bokkie gesloten.

Ja.

3.12

Stages en werk.

De geplande activiteiten zijn in 2016 niet uitgevoerd, Brug naar Werk of een vergelijkbare aanpak wordt wél voorbereid voor 2017.

Nee.

3.13

De buurtteams.

De focus bij de buurtteams is gericht op het bieden van volwaardige basiszorg en snelle generalistische ondersteuning. Zo kan de noodzaak van dure specialistische zorg vaak voorkomen worden. Daarbij hebben de buurtteams ingezet op vernieuwing van het werkveld. Er is extra ingezet op het leggen van verbindingen met de relevante netwerken en initiatieven in de buurt . Daar liggen de kansen om te voorkomen dat er een zorgvraag ontstaat en de mogelijkheden voor laagdrempeliger ondersteuning.

Ja.

3.14

Veiligheid.

In 2016 is op verschillende manieren geïnvesteerd in versterking van de samenwerking met bewoners en ondernemers op veiligheid; de samenwerking met de woningcorporaties is voortgezet. De persoonsgerichte aanpak is versterkt: met name bij hardnekkig criminele jongeren wordt geprobeerd om het patroon te doorbreken met een combinatie van straf, zorg, begeleiding en overige interventies. Afgelopen jaar is er volop gebruik gemaakt van informatie-gestuurd werken. In het Handhavingsoverleg zijn twee wekelijks de cijfers besproken, de hot spots bepaald zodat er gericht ingezet kon worden op de criminaliteit.

Ja.

3.15

Ontwikkelingen en initiatieven in Rotsoord.

De Trip is in 2016 opgeleverd, ook het Pastoe pand is getransformeerd (HKU en creatieve bedrijven); voor Vicona is deze bestemmingsplanprocedure ingezet; voor Briljantlaan 9 is de aanpassing van het bestemmingsplan voorbereid. Voor een hotelontwikkeling op de locatie van de voormalige Citroëngarage is gewerkt aan randvoorwaarden. Er is gewerkt aan een plan voor de inrichting van de openbare ruimte in heel Rotsoord. De partijen ‘Groen Rotsoord’ werken in overleg met Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimte en wijkbureau aan een gezamenlijk toekomstplan voor het groene gebied. Het initiatief Rotsoordbrug wacht op meer duidelijkheid omtrent de mogelijkheden van crowdfunding en draagvlak.

Ja.

3.16

Woningbouwplannen Befu, Neerlandia, Duurstedelaan, Hooft Graaflandstraat, Jan van Arkelstraat en Pagelaan.

De herontwikkeling van Befuterrein en Pagelaan zijn mede afhankelijk van de besluiten over de geluidschermen langs de A12; de laatste fase Neerlandia en de Jan van Arkelstraat zijn in uitvoering; De plannen Duurstedelaan zijn aan de buurt gepresenteerd: zowel het voormalige schoolgebouw als de woningen die door ontwikkelaar AM worden ontwikkeld staan in de verkoop. De verbouw van de Hooft Graaflandstraat is gereed.

Ja.

3.17

Geluidsmaatregelen A12.

In 2016 zijn bewoners van het meest zuidelijke deel van  oograven huis aan huis geïnformeerd over de plannen A27/A12 en in het bijzonder over de mogelijke keuzes met betrekking tot de geluidsschermen. In Hoograven is een georganiseerde inspraakreactie ontstaan. Tracébesluit is vastgesteld eind 2016.

Ja.

Wijkambitie 2: Lunetten op de kaart.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

4.1

Optimaliseren gebruik de Musketon.

Wij hebben besloten te onderzoeken hoe te komen tot een nieuwe uitstraling en inrichting van het gebouw. Ook de gebruikersraad is aan het nadenken over de Musketon net als de werkgroep Musketon vanuit het project ‘Budgetmonitoring Lunetten’. Vanuit het wijkbureau zorgen we voor de verbinding tussen de verschillende groepen.

Ja.

4.2

Beheer Speeltuin Fort Luna.

Vooruit, Ludens en een aantal actieve bewoners hebben gewerkt aan een integraal beheermodel van de speeltuin passend bij het karakter van de speeltuin en de buurt.

Ja.

4.3

Pilot Budgetmonitoring.

De pilot is door een externe organisatie geëvalueerd en wij hebben besloten de pilot voort te zetten. Er is een start gemaakt met het vervolg waarbij er een kerngroep is en een aantal werkgroepen die zich met specifieke onderwerpen bezig houden. De werkgroepen hebben als thema: visie op Lunetten; Musketon / winkelcentrum; Beatrixpark; Wonen en Sociaal; Inclusie. Iedere werkgroep heeft een verkenning gedaan en heeft aan de kerngroep het doel en plan voor 2017 gepresenteerd..

Ja.

4.4

Onderhoud aan woningen en binnenterreinen.

Onderhoud woningen is uitgevoerd. Onderhoud binnenterreinen loopt nog.

Gedeeltelijk.

4.5

Ontwikkeling A27/A12.

Voortdurende zorg voor leefbaarheid en gezondheid blijft gewaarborgd.

Ja.

4.6

Zorg voor aandachtgroepen.

Lister, Altrecht en Victas zijn inmiddels gestart met de ‘proeftuin GGZ’ gestart.

Nee.

4.7

Initiatief Lunetten Wil Wel .

Om werkzaamheden kracht bij te zetten, heeft Lunetten Wil Wel subsidie gekregen.

Ja.

Wijkambitie 3: Schone en groene wijk.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

5.1

Verbeteren groenstructuur.

In 2016 is het gebied tussen de Musketon en het winkelcentrum groen ingericht. De ’t Goylaan is als stadsboulevard ingericht met een groene middenberm met 112 nieuwe bomen. De ecologische aanpak van de spoordriehoek en de herinrichting van de voormalige bouwweg langs de Opaalweg zijn uitgesteld naar voorjaar 2017.

Deels.

5.2

Schoon.

Het afvalscheidingsdepot in Lunetten is in bedrijf; het nieuwe inzamelen functioneert nu.

Deels.