Gemeente Utrecht

Voorraden

Onderhanden werk
Het saldo onderhanden werk betreft de saldi van de lopende grondexploitaties, de gronden en panden die op korte termijn worden opgenomen in een grondexploitatie en de door derden gefinancierde investeringsprojecten. Jaarlijks wordt het verschil tussen de lasten en baten aan deze posten toegevoegd of onttrokken. Bij de afsluiting van de grondexploitatie of het project wordt het saldo als resultaat genomen. Met ingang van 2007 worden, conform de voorschriften BBV, de getroffen risicovoorzieningen, voor zover noodzakelijk, in mindering gebracht op het saldo van de betreffende grondexploitatie.

Alle binnenstedelijke grondexploitaties zijn afzonderlijk door de raad vastgesteld.
Een aantal van deze projecten is winstgevend, waardoor het onderhanden werk per balansdatum een creditpositie kan zijn, indien op dat moment meer inkomsten dan uitgaven zijn gerealiseerd. Daarnaast is een aantal binnenstedelijke projecten verliesgevend, waardoor het saldo van het onderhanden werk voor deze projecten een debetpositie laat zien. Conform de BBV voorschriften wordt voor verliesgevende projecten een voorziening gevormd en indien per balansdatum meer uitgaven dan inkomsten zijn gerealiseerd, wordt dát deel van de voorziening ingezet om de waarde op de balans nihil te presenteren. De som van alle deelprojecten zoals hiervoor benoemd vormen het totaal saldo van het onderhanden werk aan de activazijde van de balans. In het geval dat het saldo van de winstgevende grondexploitaties per balansdatum groter is dan het saldo van de verliesgevende grondexploitaties(rekening houdend met het aanwenden van de voorziening), kan daardoor de uitkomst van de post onderhanden werk in dit geval een creditpositie op de balans geven. Dit is voor de binnenstedelijke grondexploitaties in het jaar 2016 het geval.

  Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2015

Boekwaarde
31-12-2016

  Grondexploitatie Leidsche Rijn

23.340

34.506

  Grondexploitatie Stationsgebied

52.612

13.061

  Grondexploitaties binnenstedelijk

32.436

18.992

  Strategische verwerving / voorraadfunctie

0

0

  Projecten overig

-29

359

  Voorziening grondexploitatie Leidsche Rijn

-15.632

-13.397

  Voorziening grondexploitatie Stationsgebied

-52.612

-13.061

  Voorziening grondexploitatie binnenstedelijk

-24.641

-23.396

  Totaal

15.474

17.064

Bedragen zijn in duizenden euro's.

De geactiveerde uitgaven met betrekking tot de grondexploitaties Leidsche Rijn, Stationsgebied en binnenstedelijke complexen.

Grondexploitaties

Boekwaarde
31-12-2015

Investe-ringen

Inkom-sten

Boekwaarde
31-12-2016

Voorzieningen verlies latend complex

a

b

c

d = a+b-c

e

 Leidsche Rijn

23.340

49.954  

38.788

34.506

-13.397

 Stationsgebied

52.612

52.372

91.923

13.061

-13.061

 Binnenstedelijk

 Vrouwjuttenstraat Zuidzijde

-23

6

0

-17

0

 Veemarkt (Ontwikkeling Voordorp Zuid)

6.747

1.908

13.292

-4.637

0

 Van Lieflandlaan

1.374

119

0

1.493

0

 Duurstedelaan

650

98

0

748

0

 Gerrit Rietveldcollege

2.684

4.166

9.125

-2.275

0

 Schermerhornstraat

231

-3

1.021

-793

0

 Victor Hugoplantsoen

-3.934

5.265

3.190

-1.859

0

 Isothopenweg (Transferium Lage Weide)

73

10

0

83

0

 Cereol

36

904

940

0

0

 Kop van Lombok

-1.682

2.124

1.034

-592

0

 Uitbreiding bedrijventerrein Overvecht

-495

-3

0

-498

0

 Floridadreef

233

26

0

259

0

 Oudenrijn West

-1.814

3.135

3.193

-1.872

0

 Centrum Kwadrant Overvecht

10.815

492

0

11.307

-9.298

 Camposdreef

274

33

0

307

-104

 Rijnhuizenlaan

378

19

21

376

-32

 BEFU-terrein

2.031

52

101

1.982

-1.982

 Opaalweg / Amethistweg

344

41

0

385

-77

 Ikea

-1.840

1.888

48

0

0

 Kanaleneiland Centrum (As van Kanaleneiland)

6.720

941

3.969

3.692

-2.695

 Hiëronymuserf (DELA terrein)

4.111

413

0

4.524

-2.106

 Van Heukelomlob

105

116

0

221

-135

 Centrumplan Vleuten (Kern Vleuten)

5.908

142

0

6.050

-6.050

 Hart van De Meern (Centrumplan De Meern)

1.888

185

523

1.550

-917

 Gemeentewerf Vleuten

175

216

391

0

0

 Het Nieuwe Zandpad

1.074

792

0

1.866

0

 Merwedekanaalzone Deelgebied 4

-1.712

712

0

-1.000

0

 Overige

-1.915

365

758

-2.308

0

 Totaal binnenstedelijk

32.436  

24.162

37.606

18.992

-23.396

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Grondexploitaties

Nog te maken kosten

Nog te verwachten opbrengsten

Verwacht exploitatieresultaat

 a

 b

c

Leidsche Rijn

699.518

814.696

-13.397

Stationsgebied

241.219

174.838

-66.381

Binnenstedelijk

83.533

99.550

20.422

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Vooruitbetaalde kosten (op voorraden)

Boek-waarde
31-12-2015

Inves-teringen

Desinves-teringen

Naar gronden in exploitatie

Boekwaarde 31-12-2016

a

b

c

d

e = a+b-c-d

Totaal strategische verwervingen

0

422

422

0

0

Totaal voorraadfunctie

0

3

3

0

0

Totaal anticiperende verwervingen

0

0

0

0

0

Totaal OHW niet grondexploitatie

-29

7.225

6.837

0

359

Totaal gronden niet in exploitatie

-29

7.650

7.262

0

359

Bedragen zijn in duizenden euro's.