Gemeente Utrecht

Noordoost

Resultaten wijkactieprogramma 2016 Noordoost

In de Utrechtse wijken werkt de gemeente samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners aan zeer uiteenlopende projecten. De meeste projecten waren aan het begin van het jaar (2016) bekend, andere startten pas in de loop van het jaar op basis vanuit de vraag vanuit de wijk.

Het afgelopen jaar verkenden we in samenspraak met vele partijen, waaronder de wijkraden, hoe de wijkparticipatie vernieuwd kan worden. Hierbij richten we ons op het nog beter aansluiten bij de vraag en het bereiken van een gemêleerde groep bewoners. Ook passen we nieuwe participatie-instrumenten toe. Dit proces vormt onder meer de opmaat naar hernieuwde wijkambities, met een actuele (en meer flexibele) inbreng vanuit wijken en buurten in de gemeentelijke cyclus van programmeren, begroten en verantwoorden. In het kader van dit traject ligt het voor de hand dat de verantwoording er volgend jaar anders uit zal zien. In de onderstaande verantwoording staat wat we hebben gedaan in 2016. Achtergrondinformatie staat in het wijkactieprogramma 2016 van Noordoost. De wijkactieprogramma’s 2016 staan hier

Wijkambitie 1: Verkeer en parkeren.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

3.1

Herinrichting Kapteynlaan.

Werkzaamheden zijn afgerond.

Ja.

3.2

Koekoekstraat inrichten als fietsstraat.

Werkzaamheden zijn afgerond.

Ja.

3.3

Herinrichting Alex. Numankade/ Jan van Galenstraat.

Geen resultaten bereikt. Vooralsnog geen financiën beschikbaar.

Nee.

3.4

Onderzoek naar haalbaarheid fietspad langs de Talmalaan.

Het gebied Lauwerecht-Noord wordt komende jaren getransformeerd. Als gemeente willen we een kader maken voor de gewenste openbare ruimte in dit gebied. Een fietspad langs de Talmalaan in het gebied Lauwerecht-Noord wordt hierin meegenomen. Financiering hiervoor wordt gezocht bij de partijen die in dat gebied gaan ontwikkelen.

Ja.

3.5

Onderzoek naar haalbaarheid herinrichting Adelaarstraat, W. van Noortstraat, A, Matthaeus-laan, P. Nieuwlandstraat.

Projectleider aangesteld en projectgroep samengesteld. In december heeft Project Start Up plaatsgevonden.

Ja.

3.6

Plaatsing fietsenrekken op verzoek van bewoners.

In 2016 zijn 71 extra fietsparkeerplekken gerealiseerd.

Ja.

3.7

Opheffen parkeerplaatsen voor fietsparkeren.

Er zijn in Noordoost drie parkeerplaatsen opgeheven voor het plaatsen van fietsenrekken; twee in Wittevrouwen en één in de Zeeheldenbuurt.

Ja.

3.8

Weesfietsenacties.

In 2016 zijn in totaal 778 fietsen verwijderd. Daarvan zijn negen opgehaald door de eigenaar en 742 verkocht.

Ja.

3.9

Onderzoek naar mogelijkheden om buurtfietsenstalling te realiseren aan de Biltstraat.

Er is wel een pand bekeken, maar zonder resultaat.

Nee.

3.10

Onderzoek naar structurele oplossing tekort fietsenstalling station Overvecht, Tuindorpzijde.

Er is een rapportage gemaakt over mogelijkheden voor uitbreiding fietsparkeerplaatsen
bij Station Overvecht, Tuindorpzijde. Er zijn twee varianten uitgewerkt. Begin 2017 nemen wij een besluit over welke variant uitgewerkt wordt.

Ja.

Wijkambitie 2: Wonen, welzijn en zorg.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

4.1

Netwerken verbreden, onderhouden en verstevigen.

Er zijn nieuwe contacten gelegd en het netwerk is uitgebreid. We maken gebruik van elkaars communicatiemiddelen om te informeren en te verbinden.

Ja.

4.2

Ondersteuning vrijwilligers.

Ongeveer een vijfde deel van het Initiatievenfonds is in 2016 besteed aan de financiële ondersteuning van actieve bewonersgroepen voor zelfbeheer, organisatieactiviteiten, communicatie.

Ja.

4.3

Netwerk Wonen-Welzijn-Zorg onderhouden en verstevigen.

Er is twee maal per jaar overleg tussen Buurtteam - Wijk&Co - Wijkbureau.

Ja.

4.4

Netwerken rond kwetsbaren en ouderen.

Samen Noordoost draait naar tevredenheid. Netwerk is gewaardeerd en verbindingen zijn gelegd. Er is een tijdelijke huiskamer ingericht in zorgcentrum Tuindorp-Oost van Careyn aan de Winklerlaan 365.

Ja.

4.5

Geschikt wonen voor senioren.

De wijkraad Noordoost heeft een initiatief gestart, om de vele ouderen in Tuindorp-Oost te ondersteunen bij het zoeken/vinden van een kleinere woning in de buurt.

Ja.

4.6

Aanpak jeugdgroepen.

Er waren in 2016 geen jeugdgroepen in Noordoost die in aanmerking kwamen voor gerichte specifieke inzet (shortlisten), wel was er op verschillende locaties in de wijk sprake van jeugdoverlast. Er is inzet geweest om deze overlast te beperken door Jongerenwerk, Toezicht en Handhaving en Politie. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met bewoners en op basis daarvan zijn maatregelen getroffen. Dat betreft zowel fysieke maatregelen als het uitdelen van boetes. Er is een bijeenkomst georganiseerd voor omgaan met hangjongeren die door bezoekers van de bijeenkomst zeer is gewaardeerd.

Ja.

4.7

Aanpak woninginbraak.

Op basis van de voorlopige cijfers kunnen we concluderen dat het aantal woninginbraken in 2016 zich heeft gestabiliseerd op het niveau van 2015. Er zijn verschillende activiteiten ondernomen om het aantal woninginbraken te beperken en te voorkomen: communicatie gericht op bewustwording inbraakpreventie, voorlichting op maat over woningveiligheid, faciliteren en stimuleren van buurtalentgroepen op social media en acties onder studenten over inbraakpreventie.  

Ja.

Wijkambitie 3: Openbare ruimte en duurzaamheid.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

5.1

Uitbreiding netwerk zelfbeheerders.

in 2016 heeft Stadsbedrijven twintig plantenbakken, twee plantvakken en vijf geveltuinen aangelegd, die in zelfbeheer door bewoners worden onderhouden.

Ja.

5.2

Bewonersinitiatief ‘make over’ Gasthuismolenbrug.

De bewoners zijn samen met Utrechtse kunstenaars hun verbeelding verder aan het vormgeven. Vanuit de gemeente is een bijdrage beschikbaar voor de basisvariant van de bewoners. In het 2e kwartaal 2017 zullen hiervan de eerste resultaten in de openbare ruimte zichtbaar zijn, door allerlei zaken die in de afgelopen jaren buiten het ontwerp zijn toegevoegd te verwijderen en de architectuur van de brug weer zichtbaar te krijgen.

Ja.

5.3

Biltse Faunapassage.

Afgelopen jaar is een Historic Impact Assessment uitgevoerd in verband met de mogelijke nominatie van de Hollandse Waterlinie in relatie tot een bovengronds ecoduct. De conclusie is dat een verdiepte passage zal worden aangelegd, die nu samen met de passage onder de Utrechtseweg in onderzoek is. Begin 2017 zal die precies worden vastgesteld, zodat realisatie in 2017/2018 mogelijk kan zijn

Nee, door het onderzoek en alternatieven is het ruim een jaar vertraagd.

5.4

Bewonersinitiatief ‘Vrienden van de Regenboog’.

In 2016 is geen actie ondernomen.

Ja.

5.5

Herinrichting Biltstraat.

Ondernemers van de Biltstraat hebben diverse activiteiten ondernomen om aandacht te vragen voor de wens om de hele Biltstraat her in te richten. In dat verband zijn ze onder meer een onderzoek gestart naar de ervaringen en wensen van ondernemers en bezoekers van de Biltstraat.

Ja.

5.6

Programma Utrechtse Energie.

De uitrol van de Slimme meter door Stedin is gestart eind 2016 in Noordoost en wordt gevolgd door de SLIM WONEN inloopbijeenkomsten. Door de planning van Stedin vallen de SLIM WONEN inloopbijeenkomsten in Noordoost niet in 2016 maar in 2017. De eerste is op 20 maart gepland. De invulling van de bijeenkomst gebeurt in afstemming met het wijkbureau, de netwerken en initiatieven in de wijk. We willen vooral aansluiten bij actuele acties /projecten in het gebied voor het vergroten van de leefbaarheid (duurzaam, gezond en veilig Wonen).

Nee.

Complexe projecten en trajecten.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

6.1

Masterplan Talmalaan.

Lauwerecht 7a, 7b en Schermerhornstraat zijn in uitvoering. Het gebied aan de oostzijde van de Talmalaan is door Mitros aangehouden.

Ja.

6.2

Woningbouw op het voormalige terrein van Gerrit Rietveld College.

Conform de afspraken met de ontwikkelaar is de bouw van de woningen in juli gestart.

Ja.

6.3

Woningbouw Van Lieflandlaan.

Wij hebben de buurt actief bij de ontwikkelingen betrokken. Drie partijen werden uitgekozen om plannen aan te dragen, waaruit de bewoners voor het LieflandPARK kozen. Wij hebben de ontwikkeling gegund aan het winnende team. Zij gaan het plan verder ontwikkelen. De bestemmingsplanprocedure is in voorbereiding.

Ja.

6.4

Kwaliteitsverbetering Winkelcentrum de Gaard en omgeving.

In 2016 is de bouwaanvraag en het bestemmingsplan opgesteld. De vaststelling van het bestemmingsplan staat gepland voor begin februari 2017. Het bestemmingsplan is een vertaling van het eerdere raadsbesluit van 2015. In 2016 is er ook een vervolg gegeven aan de klankbordgroep met een contactgroep voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BVLC). Deze is vooral gericht op de voorbereiding van de uitvoering en informeren over de lopende activiteiten. Het opstellen van de reactienota naar aanleiding van de zienswijzen en de bestuurlijke besluitvorming heeft meer tijd gekost dan gepland. Dit heeft circa twee maanden vertraging opgeleverd

Nee.

6.5

Zorgcentrum Tuindorp-Oost.

Bestemmingsplan gaat begin 2017 in procedure.

Ja.

6.6

Groene Kop.

In 2016 is na een ingewikkeld planproces de bodem in het parkgebied gesaneerd door aanwezige bodemverontreiniging af te voeren. Hiervoor was de nieuwe hoofdroute voor het park al aangelegd. Na de zomer van 2016 is gestart met de uitvoering van het grondwerk voor het nieuwe ‘waterpark’. De nieuwe structuur is eind december goed zichtbaar en vormt de basis voor de fase van verdere inrichting met elementen als bruggen, vlonders en toekomstige locatie voor de Jongerenontmoetingsplaats (JOP). De herplant van de knotwilgen heeft plaatsgevonden met oorspronkelijk materiaal uit het gebied (wilgenstaken).

Ja.

6.7

Herontwikkeling Veemarktterrein.

In 2016 zijn er 272 woningen opgeleverd. Daarin zitten 56 zorgwoningen van Axion en 50 studenteneenheden. In totaal staan er eind 2016 ongeveer 407 van de uiteindelijke 730 woningen.

Ja.