Gemeente Utrecht

Zuidwest

Resultaten wijkactieprogramma 2016 Zuidwest

In de Utrechtse wijken werkt de gemeente samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners aan zeer uiteenlopende projecten. De meeste projecten waren aan het begin van het jaar (2016) bekend, andere startten pas in de loop van het jaar op basis vanuit de vraag vanuit de wijk.

Het afgelopen jaar verkenden we in samenspraak met vele partijen, waaronder de wijkraden, hoe de wijkparticipatie vernieuwd kan worden. Hierbij richten we ons op het nog beter aansluiten bij de vraag en het bereiken van een gemêleerde groep bewoners. Ook passen we nieuwe participatie-instrumenten toe. Dit proces vormt onder meer de opmaat naar hernieuwde wijkambities, met een actuele (en meer flexibele) inbreng vanuit wijken en buurten in de gemeentelijke cyclus van programmeren, begroten en verantwoorden. In het kader van dit traject ligt het voor de hand dat de verantwoording er volgend jaar anders uit zal zien. In de onderstaande verantwoording staat wat we hebben gedaan in 2016. Achtergrondinformatie staat in het wijkactieprogramma 2016 van Zuidwest. De wijkactieprogramma’s 2016 staan hier.

Wijkambitie 1: Vreedzame Kinderzone Kanaleneiland.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

3.1

Vreedzame wijk 2.0.

De vreedzame wijk methodiek is in 2016 verder uitgewerkt waarbij vooral de nadruk lag op ouderparticipatie.

Ja.

3.2

Jongeren Op Gezond Gewicht.

Scholen zijn ondersteund bij het behalen van het gezonde schoolvignet en water drinken op school en er zijn nieuwe watertappunten gerealiseerd.  

Ja.

3.3

Schoolmaatschappelijk werk.

Schoolmaatschappelijk werk is uitgevoerd in alle scholen in Zuidwest. Is opgegaan in buurtteam.

Ja.

3.4

Vrijetijdbesteding.

De werkmethode Verdien-Een-Tien (VET) gericht op het vergroten van ouderbetrokkenheid en het aanspreken van kinderen op gedrag via sport en spel is uitgevoerd op locaties in Kanaleneiland en Transwijk (Doenja).

Ja.

3.5

Jongerenwerk.

Bevorderen sociale veiligheid en welzijn en ontwikkeling van jongeren via verschillende activiteiten voor en door jongeren en begeleiding van jongeren, is uitgevoerd volgens contractafspraken met JoU.

Ja.

3.6

Tiener Veilige Vindplaats.

Uitvoering van reguliere jeugd- en tienerwerk via de methode Veilige Vindplaats met extra (middag)aanbod voor tieners en doorgeleiding naar hulpverlening in Kanaleneiland.

Ja.

3.7

Aanpak woonoverlast.

Gerichte hulpverlening (casemanagement) aan multi problem gezinnen in Kanaleneiland.

Ja.

3.8

Cultuurhuis Kanaleneiland.

Het wijkcultuurprogramma is volgens de gemaakte meerjarenafspraken door het Cultuurhuis Kanaleneiland uitgevoerd.

Ja.

3.9

Alcohol- en drugsprogramma.

Voorlichting in het kader van alcohol- en drugspreventie.

Ja.

3.10

Programma seksuele gezondheid en relaties.

Onder andere algemene voorlichting op alle MBO’s en specifieke voorlichting hoog-risicomeiden en werkbezoeken. Het aanbieden van gratis spreekuren, gratis en anonieme anticonceptie en soa-testen. Verstrekken van hepatitis B vaccinaties voor sekswerkers Europalaan en voorlichting bezoekers Europalaan. Het opstellen van een programma voor opvoedingsondersteuning seksualiteit samen met afdeling jeugd.

Ja.

Wijkambitie 2: Leren, werken en wijkeconomie

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

4.1

Keurmerk Veilig Ondernemen.

Uitvoering van aan keurmerk gerelateerde activiteiten in diverse winkelgebieden en bedrijventerreinen in Zuidwest (veiligheid en leefbaarheid).

Ja.

4.2

Werkgelegenheidsoffensief.

(Stedelijke) Ondersteuning van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Verschillende activiteiten (bijeenkomsten met werkgevers onder andere .) uitgevoerd door Werk en Inkomen en Economische Zaken.

Ja.

4.3

Toeleiding naar werk.

De jobcoach inzet van JoU heeft conform de uitgangspunten plaatsgevonden op begeleiding en toeleiding naar werk voor jongeren uit de doelgroep 14-18 jaar en de groep 18+.

ja

4.4

Vechtclub XL.

Bedrijfsverzamelgebouw voor startende en gevestigde zelfstandige ondernemers in voormalig OPG complex. Particulier initiatief.

Niet van toepassing

4.5

De Pionier.

Bedrijfsverzamelgebouw voor startende en gevestigde zelfstandige ondernemers in voormalig ROC Grebbeberglaan. Initiatief van Mitros.

Niet van toepassing

Wijkambitie 3: Buurtaanpakken Zuidwest ( Rivierenwijk, Dichterswijk en Kanaleneiland Noord).

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

5.1

Rivierenwijk.

5.1

Rivierenwijk Centraal.

Een met de buurt afgestemde gezamenlijk inzet gericht op meer verbinding tussen de mensen onderling in Rivierenwijk. Extra aandacht voor specifieke plekken in de wijk (Amerhof en Maasplein) .

Ja.

5.1.1

Wij zijn de wijk.

Buurtinitiatief van het Grafisch Lyceum waarbij leerlingen, wijkbewoners en ondernemers samen (kunst)projecten realiseren gericht op verbetering van de leefbaarheid.

Ja.

5.1.2

ZZP-netwerk DIRK.

Organisatie van en voor ZZP’ers in Rivieren- en Dichterswijk die diverse activiteiten en bijeenkomsten organiseert (ondersteuning en informatie uitwisselen).

Ja.

5.1.3

Jongeren en sport.

Wijkbewoners organiseerden sportactiviteiten voor jongeren in buurthuis de nieuwe Jutter.

Ja.

5.1.4

De Nieuwe Jutter.

Buurthuis in zelfbeheer waar activiteiten door en voor bewoners zijn uitgevoerd.

Ja.

5.1.5

Goede burenclub.

Actief netwerk van buurtbewoners en ZZP’ers.

Ja.

5.1.6

Samen.

Ouderen met een hulpvraag zijn met elkaar in contact gebracht.

Ja.

5.2

Dichterswijk.

5.2

Dichterswijk verdicht.

Vanuit het perspectief van bewoners en ondernemers in samenhang kijken naar verschillende fysieke ontwikkelingen in de het gebied.

Ja.

5.2.1

Woningbouw Kruisvaart.

Er ligt een nieuw initiatief woningbouwplan met een intensiever programma.

De planontwikkeling duurt langer dan oorspronkelijk gepland.

5.2.2

Moreelsebrug.

Aanleg van een verbinding tussen Dichterswijk en binnenstad over het stationsgebied voor fietsers en voetgangers. Is gerealiseerd.

Ja.

5.2.3

Station Vaartsche Rijn.

Het nieuwe buurttreinstation is gerealiseerd en in gebruik.

Ja. (Daadwerkelijke opening later dan gepland.)

5.2.4

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)Zuidradiaal.

Uitvoering van het eerste deel (Z80) is begonnen.

Ja.

5.2.5

Ringpark Dichterswijk.

Er is een brugverbinding aangelegd over de Kruisvaart.

Ja.

5.2.6

Buurttuin de Boog.

De buurttuin is verzelfstandigd.

Ja.

5.3

Kanaleneiland Noord.

5.3

Kanaleneiland Noord.

Een samenhangende en gerichte buurtaanpak met een goede balans tussen fysieke en sociale aspecten.

Ja.

5.3.1

Kanaleneiland Noord Noord herinrichting Pearsonlaan.

De openbare ruimte is heringericht en officieel geopend.

Ja.

5.3.2

Kanaleneiland Noord Noord Spaaklaan.

Woningen in blok 6 en 7 zijn gerenoveerd. De herinrichting van de Spaaklaan is voorbereid.

Ja.

5.3.3

Kanaleneiland Noord Noord overig sociaal bezit Mitros.

De voorbereiding van de renovatie van de blokken 1, 2, 3 en 8 zijn voorbereid, evenals de herinrichting van de openbare ruimte daarbij.

Ja.

5.3.4

Deelgebied 4 en 5 Kanaleneiland Centrum.

In ontwikkeling. Nieuwbouw van circa 235 woningen langs de Churchilllaan. Renovatie flats in middengebied zijn voorbereid (woningbouw).

Ja.

5.3.5

Deelgebied 6 Kanaleneiland Centrum.

Parkeerplaatsen rond het winkelcentrum zijn verkocht.

Ja.

5.3.6

Ziekenhuisterrein Oudenrijn.

In ontwikkeling. Eengezinswoningen zijn gerealiseerd. Woontoren met studentenhuisvesting start op korte termijn. Evenals het resterende deel van de herontwikkeling met woningbouw.

Ja.

5.3.7

3-Generatiecentrum.

Programma en exploitatie van dit bewonerscentrum in zelfbeheer in Kanaleneiland Noord is uitgevoerd met bijdrage van de gemeente en van verhuurder Mitros.

Ja.

5.3.8

Resto Van Harte.

Particulier initiatief voor eten en ontmoeten, versterken sociale binding en een plek voor individuele bewoners in de wijk (in het 3-Generatiecentrum).

Ja.

5.3.9

Horeca ARK-zone.

In ontwikkeling. Particulier initiatief om in de voormalige woonhuizen bij de Prins Clausbrug buurthoreca tot ontwikkeling te brengen.

Ja.

Complexe projecten en trajecten

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

6.1

Busbaan Transwijk.

Voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg zijn uitgevoerd (informatie- en inspraakbijeenkomsten, klankbordgroep). Uitvoering is gestart in 2017.

Ja.

6.2

Reitdiepstraat 2e fase.

Geen.

Nee.

6.3

Kanaleneiland schoon.

Onder regie van Stadsbedrijven zijn openbare ruimten en buitenruimten van Portaal en Mitros (gevel tot gevel aanpak) schoongehouden in Kanaleneiland Noord en Zuid.

Niet van toepassing.

6.4

Gebiedscommunicatie Kanaleneiland.

Middelen/opdrachten zijn verstrekt aan wijktelevisie U in de Wijk (afbouw naar verzelfstandiging).

Niet van toepassing.

6.5

Bewonersinitiatieven.

Vanuit het Initiatievenfonds zijn diverse bewonersinitiatieven in Zuidwest ondersteund/gerealiseerd.

Niet van toepassing.

6.6

Jutfaseweg 205.

Inmiddels opgeleverd.

Ja.

6.7

Jutfaseweg 223.

Inmiddels opgeleverd.

Ja.

6.8

Tien stratenplan Transwijk.

Activiteiten voor en door bewoners(organisaties) in Transwijk. Naast individuele bewoners uit de tien straten nemen zorginstellingen, ROC’s en anderen actief deel. Particulier initiatief.

6.9

Verkeerstuin Transwijk.

Particulier initiatief van individuele betrokkenen en gebruikers/partijen in Park Transwijk om de verkeerstuin opnieuw te openen. Dit is in ontwikkeling.

Niet van toepassing.

6.10

Food for good.

Op locatie in Park Transwijk zijn in samenwerking tussen verschillende partijen op particulier initiatief stadslandbouw bedreven waaraan tevens dagbesteding is gekoppeld. Nauwe samenwerking met de verkeerstuin.

Niet van toepassing.

Gebiedsaanpakken

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

7.1

Kanaleneiland Zuid.

Uitvoering van het door de raad vastgestelde gebiedsplan ‘Vooruit in Kanaleneiland Zuid’ en het zuidelijk deel van het centrumgebied Kanaleneiland.

Ja.

7.1.1

Deelgebied 3 Kanaleneiland Centrum.

Woningbouw is gerealiseerd en opgeleverd.

Ja.

7.1.2

Stanleylaan Zuid.

Herinrichting woonomgeving / buitenruimte. Eerst financiële middelen vinden.

Nee.

7.1.3

Stanleylaan Zuid.

Renovatie woningen.

Ja.

7.1.4

Krachtstation.

Realisatie van jongerenhuisvesting, bedrijven en wijkfuncties in het voormalig ROC gebouw aan de Amerikalaan. Particulier initiatief. Op 15 december 2016 officieel opgeleverd.

Ja.

7.2

Merwedekanaalzone/woon-boulevard.

Realisatie van de vastgestelde visie Meerwedekanaalzone en revitalisering woonboulevard.

Ja.

7.2.1

Twogether.

Nieuwbouw/starterswoningen zijn opgeleverd.

Ja.

7.2.2

Wilhelminawerf.

Nieuwbouw woningen en haven in voorbereiding.

Ja.

7.2.3

Defensieterrein.

Voorbereidende werkzaamheden voor nieuwbouw / nieuwe wijk in gang (onder andere sanering).

Ja.

7.2.4

Jongeriuscomplex.

Renovatie kantoorpand in voorbereiding.

Ja.

7.2.5

Vliegend Hertlaan 1.

Nieuwbouw van studenteneenheden in voorbereiding.

Ja.

7.2.6

Woonboulevard openbare ruimte.

In ontwikkeling.

Ja.

7.2.7

Ontsluitingsweg woonboulevard.

Is gerealiseerd (bij IKEA) en 12 oktober 2016 opgeleverd.

Ja.

7.2.8

MeerMerwede.

Particulier initiatief waarbij in samenwerking met eigenaren van onroerend goed, ontwikkelaars en gemeente is gekeken naar tijdelijke en definitieve herontwikkeling. In ontwikkeling.

Ja.