Gemeente Utrecht

Toelichting voorzieningen

Programmavoorziening Bewoners en Bestuur

Egalisatievoorziening

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Toevoeging
2016

Onttrekking
2016

Stand
31-12-2016

a

b

c

d = a + b - c

Wethouderspensioenen

3.919

190

442

3.667

Wachtgelden oud - wethouders

152

0

13

139

Totaal

4.071

190

456

3.805

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Wethouderspensioenen
Conform de programmabegroting wordt er jaarlijks 0,190 miljoen euro toegevoegd aan de voorziening voor Wethouderspensioenen om de voorziening op peil te houden. Berekening door de afdeling IB-HRM liet echter zien dat de voorziening te hoog was opgenomen. Wijzigingen in de rekenrente en franchise eind 2016 leidden tot een lagere contante waarde berekening, waardoor er 0,442 miljoen euro kon vrijvallen.

Wachtgelden oud-wethouders
De onttrekking van 0,013 miljoen euro aan de voorziening Wachtgelden oud-wethouders heeft betrekking op de wachtgelduitkering aan twee oud-wethouders in de eerste maanden van 2016.

Programmavoorziening Stedelijke Ontwikkeling

Risicovoorziening

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Toevoeging
2016

Onttrekking
2016

Stand
31-12-2016

a

b

c

d = a + b - c

Negatieve grondexploitaties

9.121

275

258

9.138

Risicovoorziening

26.830

39.551

0

66.381

Garantstelling Stichting Domplein 2013

0

762

0

762

Totaal

35.951

40.588

258

76.282

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Voorziening Negatieve Grondexploitaties
De voorziening negatieve grondexploitaties is bedoeld om te verwachten negatieve resultaten op grondexploitaties op te kunnen vangen. Ter dekking van het negatief resultaat op de grondexploitatie Centrumplan De Meern is er een bijdrage ter hoogte van 0,275 miljoen euro vanuit het programma bereikbaarheid toegevoegd aan de voorziening negatieve grondexploitatie. Om de risicovoorziening op het, voor het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling, benodigde niveau te brengen is een onttrekking aan de voorziening negatieve grondexploitaties gedaan van 1.503 miljoen euro. Ter afdekking van verliesgevende exploitaties op onderhanden werk is een mutatie van 1.245 miljoen euro gemaakt.

Risicovoorziening Stationsgebied
Eind 2016 bedroeg de stand van de risicovoorziening Stationsgebied 66,4 miljoen euro. Deze voorziening is ingesteld bij de start van de grondexploitatie Stationsgebied om het geprognosticeerd tekort op de grondexploitatie Stationsgebied op te vangen. De gemeentelijke bijdragen voor de grondexploitatie worden in deze voorziening gestort. Voor een gedetailleerde toelichting op de ontwikkeling van dit saldo verwijzen wij naar het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling 2017, dat gelijktijdig met deze verantwoording voorligt. In 2016 is een bedrag van 39,6 miljoen euro toegevoegd aan de risicovoorziening vanuit de voorziening onderhanden werk. Deze administratieve verwerking is conform de voorschriften BBV.

Voorziening garantstelling Stichting Domplein 2013
Ten behoeve van de garantstelling op de NRF lening aan Stichting Domplein 2013 is er een risicovoorziening gevormd van 0,762 miljoen euro.

Programmavoorziening Duurzaamheid

Voorziening van derden ontvangen bestemmingsbedragen

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Toevoeging
2016

Onttrekking
2016

Stand
31-12-2016

a

b

c

d = a + b - c

Bodemsanering Griftpark

4

0

0

4

Bodemsanering

9

0

0

9

AMEV milieuprijs

57

1

0

58

Verkeerslawaai stad

92

0

0

92

Totaal

162

1

 0

163

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Bodemsanering Griftpark
De voorziening wordt gebruikt voor de nazorg Griftpark.
Bodemsanering
De voorziening is ingesteld ter dekking van de kosten die zijn voorzien in de uitvoering van het bodemsaneringsprogramma. In 2016 hebben geen mutaties in deze voorziening plaatsgevonden.
Amev Milieuprijs
In 1976 is door de gemeenteraad een schenking aanvaard van 0,045 miljoen euro. Aan de voorziening wordt jaarlijks rente toegerekend. In 2016 is rente toegevoegd aan de voorziening

Verkeerslawaai stad
De kosten van de werkzaamheden Geluid worden gedekt uit deze voorziening . De voorziening dient te worden aangehouden daar definitieve vaststelling over de lopende jaren nog zal plaatsvinden en daarmee finale afrekening van de verstrekte bijdragen (terugbetalingsverplichting) in het kader van bovengenoemd (project)financieringsprogramma).

Programmavoorziening Bereikbaarheid

Risicovoorziening

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Toevoeging
2016

Onttrekking
2016

Stand
31-12-2016

a

b

c

d = a + b - c

Voorziening btw combikaarten P+R

101

8

0

109

Totaal

101

8

0

109

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Egalisatievoorziening

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Toevoeging
2016

Onttrekking
2016

Stand
31-12-2016

a

b

c

d = a + b - c

Onderhoud Grifthoek

167

0

10

157

Totaal

167

 0

10

157

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Risicovoorziening

Voorziening btw combikaarten P+R
Betreft een voorziening voor het risico van een naheffingsaanslag 2015 in verband met 6% afgedragen btw voor de combikaarten bij de P+R’s. In 2016 is 0,008 miljoen euro toegevoegd aan deze voorziening vanwege meer verkochte combikaarten bij de P+R’s.

Egalisatievoorziening

Onderhoud Grifthoek
Betreft een éénmalige afkoop van het onderhoud voor een duur van 20 jaar door eigenaren van parkeerplaatsen in de Grifthoek garage, volledige betaling/storting in 2006 van 0,237 miljoen euro. De jaarlijkse onttrekking ten behoeve van onderhoud garage is 0,010 miljoen euro. In 2016 is 0,010 miljoen euro onttrokken van deze voorziening.

Programmavoorziening Openbare Ruimte en Groen

Risicovoorziening

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Toevoeging
2016

Onttrekking
2016

Stand
31-12-2016

a

b

c

d = a + b - c

Voormalig personeel (FPU-wachtgeld)

4.063

50

2.861

1.252

Voorziening frictie contourenschets SW

803

0

553

250

Gederfde opbrengst doorb.huisv.kst.Leegstand

231

0

231

0

Risicovoorziening ICT

136

86

122

100

Totaal

5.233

136

3.768

1.602

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Egalisatievoorziening

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Toevoeging
2016

Onttrekking
2016

Stand
31-12-2016

a

b

c

d = a + b - c

Voorziening Grondbank

1.907

0

482

1.425

Groot onderhoud begraafplaatsen

309

67

0

377

Totaal

2.217

67

482

1.802

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Voorziening van derden ontvangen bestemmingsbedragen

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Toevoeging
2016

Onttrekking
2016

Stand
31-12-2016

a

b

c

d = a + b - c

GRP investeringen

0

15.515

15.515

0

Totaal

0

15.515

15.515

0

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Risicovoorziening

Voormalig personeel Stadsbedrijven
Conform de huidige BBV-regelgeving is in 2010 een voorziening gevormd in verband met toegezegde en contractueel vastgelegde uitkeringen aan voormalig personeel betreffende:

  • met vervroegd pensioen gaan;
  • reorganisatie of disfunctioneren (wachtgeld, overplaatsbaar, non actief).

Er is sprake van een niet jaarlijks vergelijkbaar volume gedurende een tijdsperiode van vier jaar vanaf ultimo 2012. In 2016 is een bedrag van 1,484 miljoen euro vrijgevallen conform besluitvorming bij de Voorjaarsnota 2016. Dit betrof het deel van de voorziening, dat diende als dekking van de WIA-uitkeringen eigen risicodrager. De onttrekking van 0,577 miljoen euro betreft in 2016 gerealiseerde uitgaven in verband met voormalig personeel. De rest van het bedrag betreft de jaarlijkse actualisatie van de voorziening.

Frictie Contourenschets Stadsbedrijven
Gezien de verwachte kosten samenhangend met de uitvoering van de Contourenschets Stap voor Stap Beter van voorheen Stadswerken is bij de vaststelling van de Verantwoording 2012 een voorziening gevormd. In 2016 is 0,381 miljoen euro onttrokken. De rest van het bedrag betreft de jaarlijkse actualisatie van de voorziening.

Leegstand huisvesting Stadsbedrijven
In verband met vertrek van een aantal organisatieonderdelen was leegstand ontstaan in de gebouwen van Stadswerken. Conform wet BBV is in 2013 een voorziening gevormd voor de duur van de verwachte leegstand. In 2016 is besloten de locatie van Stadsbedrijven aan de Koploperstraat op te heffen. Eind 2016 is de leegstand opgeheven door de komst van medewerkers van de locatie Koploperstraat naar de Tractieweg. De voorziening is daarom geheel vrijgevallen in 2016.

Risicovoorziening ICT Stadsbedrijven
In 2014 is een voorziening gevormd om de in 2014 ontstane ICT-problemen op te kunnen lossen. Ultimo 2016 zijn de nog lopende ICT-problemen geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie is de voorziening geactualiseerd

Egalisatievoorziening

Grondbank Stadsbedrijven
Bij de instelling van de Grondbank is met het college van B en W afgesproken dat er een kostendekkende exploitatie gevoerd zal worden. Risico's worden binnen de exploitatie van de Grondbank opgevangen. Om hieraan te kunnen voldoen is een voorziening ingesteld.
Risico's zijn:

  •  Veranderende wetgeving (zwaardere milieueisen)
  •  Grond kan niet meer gebruikt worden op basis van de bodemkwaliteitskaart, maar moet eerst opgeslagen en gekeurd worden ( wijziging gemeente beleid ). Inname gaat op basis van info van de bodemkwaliteitskaart. De kwaliteit volgens de bodemkwaliteitskaart blijkt niet altijd overeen te stemmen met de werkelijkheid
  •  De verwerking kan mogelijk, tijdens het traject van ontgraven tot definitief toepassen, leiden tot risico's (meestal door verschillen in uitslagen van keuringen). Als gevolg hiervan dienen extra kosten te worden gemaakt
  •  Risico met betrekking tot afname grond.

De onttrekking uit de voorziening 2016 is deels te verklaren door een nadelig resultaat in 2016 door de ontmanteling van drie depots. De rest van het bedrag betreft de jaarlijkse actualisatie van de voorziening.

Groot onderhoud Begraafplaatsen Stadsbedrijven
Conform Collegebesluit 2013 en conform Wet BBV is een voorziening groot onderhoud begraafplaatsen ingesteld. In 2016 is het bedrag dat in de tariefopstelling 2016 is opgenomen is gestort in de voorziening.

Van derden ontvangen bestemmingsbedragen

Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) investeringen Stadswerken
De storting in 2016 van 15,515 miljoen euro in de spaarvoorziening betreft voor het grootste deel dekking voor begrote vervangingsinvesteringen rioleringen 2016 en daarnaast een bedrag voor het versneld afschrijven van in 2013 geactiveerde vaste activa van riolering. Dit is bepaald in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. De onttrekking van 15,515 miljoen euro is conform dit plan aangewend.

Programmavoorziening Werk en Inkomen

Risicovoorziening

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Toevoeging
2016

Onttrekking
2016

Stand
31-12-2016

a

b

c

d = a + b - c

Entreegeld vordering coöperaties

25

0

0

25

Reorganisatie personele kosten W&I

241

0

241

0

Deelneming in UW Holding BV

91

0

0

91

Correctie BCF

884

0

100

784

Garantstelling lening renovatie Niels Bohrweg

250

250

0

500

Totaal

1.491

250

341

1.400

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Entreegeld vordering coöperatie Wigo4it
Op 7 september 2007 is de Coöperatie Wigo4it (uitgesloten aansprakelijkheid) opgericht. Volgens de statuten dienen de deelnemers een entreegeld te betalen van 0,025 miljoen euro. Bij uittreding wordt dit entreegeld verrekend met de uittredingsvergoeding als gevolg van het afwikkelen van verplichtingen van de coöperatie. Daarom wordt de vordering op nihil gewaardeerd.
Reorganisatie personele kosten WI
Voor de kosten van flankerend beleid voor overplaatsbare medewerkers is gemeentebreed een voorziening gevormd. Bij de vorming van die voorziening zijn de kosten voor Werk en Inkomen niet meegenomen. Met de voorziening ‘reorganisatie personele kosten’ sluit Werk en Inkomen aan bij het gemeentebrede beleid. In 2016 is er een bedrag van 0,241 miljoen euro ten laste van de voorziening gebracht. Hiermee is de voorziening volledig benut.

Deelneming in UW Holding BV D
De Gemeente Utrecht is 100% aandeelhouder in UW Holding BV. Bij een eventuele opheffing van de BV kan een uitkering volgen. Maar de kans erop wordt klein geacht. De deelneming wordt op nihil gewaardeerd.

Voorziening Correctie BTW Compensatiefonds (BCF)
In 2014 is een suppletie aangifte in het kader van de BCF ingediend ter hoogte van 3,535 miljoen euro Over de jaren 2009 tot en met 2013 zijn op basis van voortschrijdend inzicht alsnog onderdelen van de uitgaven met betrekking tot re-integratie als compensabel aangemerkt. De Belastingdienst heeft in 2016 nog geen oordeel gegeven over deze aangifte. Daarom blijft de voorziening gehandhaafd.

Garantstelling lening renovatie Niels Bohrweg
De gemeenteraad heeft in mei 2015 ingestemd met een garantstelling voor een lening van 9,1 miljoen euro voor de renovatie en aanpassing van het pand van UW Holding aan de Niels Bohrweg. De lening is in twee tranches opgenomen, namelijk 4,6 miljoen euro per 1 februari 2016 en 4,5 miljoen euro per 1 september 2016. Eind 2016 is de renovatie en aanpassing voltooid binnen het geraamde budget van 9,1 miljoen euro. De voorziening is ter dekking van de risico's die de gemeente loopt en is in 2015 en 2016 gevormd (0,25 miljoen euro in beide jaren).

Programmavoorziening Volksgezondheid

Egalisatievoorziening

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Toevoeging
2016

Onttrekking
2016

Stand
31-12-2016

a

b

c

d = a + b - c

Frictiekosten Personeel

742

0

463

280

Totaal

742

463

280

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Frictiekosten Personeel
De voorziening is het gevolg van ons besluit om de taken van het Jeugdadviesteam en het Opvoedbureau per 1 januari 2015 en de taken van Weerbaarheid per 1 september 2015 te beëindigen. In 2016 bedraagt de onttrekking 0,463 miljoen euro. Hiermee komt de stand van de voorziening op 0,279 miljoen euro hetgeen toereikend is voor de nog te verwachte lasten

Programmavoorziening Algemene ondersteuning

Risicovoorziening

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Toevoeging
2016

Onttrekking
2016

Stand
31-12-2016

a

b

c

d = a + b - c

Voorziening frictiekosten

4.847

0

1.473

3.374

Totaal

4.847

1.473

3.374

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Egalisatievoorziening

Omschrijving

Stand
1-1-2016

Toevoeging
2016

Onttrekking
2016

Stand
31-12-2016

a

b

c

d = a + b - c

Pensioenfonds Bijz. Kleuteronderwijs

99

0

45

54

Liquidatiefonds Interimdienst

1

0

0

1

Stichting Pensioenfonds Ozebi

0

0

1

-2

Liquidatiefonds VldM

28

0

0

28

Liquidatiefonds woonruimtezaken

150

0

0

150

Totaal

278

 0

46

232

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Risicovoorziening

Frictiekosten
De voorziening is bestemd voor de frictiekosten in het kader van de reorganisatie 2013. Deze voorziening is gevormd om de frictiekosten van sociaal flankerend beleid HRM die voortvloeien uit de transities op te vangen. Posten die ten laste van de voorziening gebracht worden zijn vooraf getoetst door een commissie. Voor de toets geldt een normatief kader. In 2016 is 1,473 miljoen euro ten laste van de voorziening gebracht. Hiermee komt de stand van de voorziening op 3,374 miljoen euro hetgeen toereikend is voor de nog te verwachten lasten.

Egalisatievoorziening

Liquidatiefondsen/pensioenfondsen
Onttrekkingen aan de liquidatiefondsen betreffen betalingen van pensioenen en wachtgeld aan de deelnemers van deze fondsen. Het restant is bestemd voor de verwachte, toekomstige betalingen aan deze deelnemers. In 2016 hebben alleen betalingen van 0,045 miljoen euro aan de deelnemers van het Pensioenfonds bijzonder Kleuteronderwijs en van 0,001 miljoen euro aan de deelnemers van de Stichting Pensioenfonds Ozebi plaatsgevonden.