Gemeente Utrecht

Investeringsstaat Openbare Ruimte en Groen

Projectinformatie

Begrotingsinformatie

Uitvoeringsinformatie

Toelichting

Projectnaam

Maatsch.
Econ. Nut

Besluit en Jaar van autorisatie investe-
rings-
krediet

Geautori-
seerde uitgaven t/m Begr
2016

wijzigingen
1e Berap 2016

Actuele stand investerings-
krediet

Jaar waarin project gestart is

Totaal gereali-
seerde uitgaven t/m jaar 2015

Gereali-
seerde uitgaven in 2016

Totaal gereali-
seerde uitgaven t/m 2016

Restant van het actuele investe-
rings-
krediet

Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen Beheer Openbare ruimte

Maatsch.

VJN 2016: + 1,4 mln

18.655

1.400

20.055

21.551

21.551

-1.496

In verband met gunstige weersomstandig-heden en grootschalig onderhoud aan wegen is er vooruitgewerkt op de Programmering 2017.

Wal & Kluismuren 

Maatsch.

VJN 2009/nom. Begr. 2010

35.600

35.600

20.010

5.573

25.583

10.017

Herijking van de aanpak en kostenraming van het hele project bij Voorjaarsnota 2017

Riolering 

Econ.

11.900

11.900

11.997

11.997

-97

Investeringen rioleringen 2016 zijn nagenoeg conform begroting uitgevoerd, het restant betreft investeringen waar bijdragen van derden tegenover staan.

Totaal vervangingsinvesteringen

66.155

1.400

67.555

20.010

39.121

59.131

8.424

Bedragen zijn in duizenden euro's.