Gemeente Utrecht

Subsidiestaat Veiligheid

Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2016

Realisatie 2016

Verschil

Programma Veiligheid

Jongerenwerk en veiligheid

Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief

2.180

2.298

118

Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid)

Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling

1.100

1.100

0

Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid

Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid

71

71

0

Versnelling Overvecht Veiligheid

Versnelling Overvecht Veiligheid

0

70

70

Totaal Prestatiedoelstelling 1.2.1 Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen en het regisseren en (doen) uitvoeren van de integrale persoonsgerichte aanpak van jeugdige daders en hun (gezins)systeem

3.351

3.539

188

Hulpverlening bij ongevallen en rampen

Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen

161

160

-1

Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.1 Uitvoeren van activiteiten gericht op het Voorkomen van incidenten en verstoring van de openbare orde

161

160

-1

Bedragen zijn in duizenden euro's