Gemeente Utrecht

Investeringen en onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf gaan wij in op het afgelopen jaar gerealiseerde onderhoud aan de kapitaalgoederen en de gerealiseerde vervanging en uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad. Het laatste deel van deze paragraaf heeft betrekking op afronding van gereedgekomen investeringsprojecten.

Er is een direct verband tussen uitgaven voor investeringen en het aantrekken van externe financiering. Het aangaan van externe financiering heeft zijn weerslag op de schuldpositie van de gemeente. Voor een nadere toelichting bij de financiering verwijzen wij u naar de gelijknamige paragraaf Financieringen.

Onderhoudsprogramma

Onderhoudslasten zijn uitgaven bedoeld om de kwaliteit van de kapitaalgoederen op peil te houden. Het betreft dagelijks- en kort cyclisch onderhoud. Onderhoudslasten maken deel uit van de exploitatie. Per programma hebben wij het afgelopen jaar de volgende onderhoudsuitgaven gedaan:

Onderhoudslasten

(totalen per programma)

Programma-begroting
2016

Actuele begroting 2016

Realisatie
t/m
2016

Restant ultimo
2016

Bereikbaarheid (onderdeel Parkeren)

611

1.075

819

256

Openbare Ruimte en Groen

20.806

18.434

18.574

-140

Openbare Ruimte en Groen – Rioleringen

10.550

10.550

10.771

-16

Onderwijs

628

628

40

588

Maatschappelijke ondersteuning

250

250

250

0

Sport

3.490

3.490

4.417

-927

Vastgoed

8.404

9.037

7.600

1.437

Totaal onderhoudsprogramma’s

44.739

43.669

42.471

1.198

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Hierna volgen toelichtingen bij de realisatie van bovengenoemde onderhoudsprogramma’s

Bereikbaarheid

Onderhoudslasten

Programma-
begroting
2016

Actuele begroting 2016

Realisatie
t/m
2016

Restant ultimo
2016

Bereikbaarheid (onderdeel Parkeren)

611

1.075

819

256

Bedragen zijn in duizenden euro’s

De onderhoudskosten van fietsstallingen en parkeergarages bedroegen 0,819 miljoen euro in 2016. De onderbesteding van 0,256 miljoen euro wordt veroorzaakt door gewijzigde plannen met betrekking tot het groot onderhoud van de parkeergarage Westraven. De onttrekking uit de reserve groot onderhoud is hierdoor lager.

Openbare Ruimte en Groen

Het programma Openbare Ruimte en Groen is voor het onderhoudsprogramma gesplitst in twee delen:

 • Openbare ruimte en Groen exclusief rioleringen
 • Onderdeel rioleringen.

Openbare ruimte en Groen exclusief rioleringen

 

Onderhoudslasten

Programma-begroting
2016

Actuele begroting 2016

Realisatie
t/m
2016

Restant ultimo
2016

Openbare ruimte en groen exclusief rioleringen

20.806

18.434

18.574

-140

Bedragen zijn netto en in duizenden euro’s

Goed onderhoud van de openbare ruimte is belangrijk omdat het de publieke ruimte betreft die directe invloed heeft op het gebruik, de aantrekkelijkheid, de bereikbaarheid en de veiligheid van het woon-, leef- en werkklimaat van de stad. Het bedrag dat de kapitaalgoederen vertegenwoordigen, loopt in de
miljarden euro’s. Beheer en onderhoud van deze kapitaalgoederen is daarom zowel vanuit het oogpunt van de gebruikers als vanuit financieel perspectief essentieel. We voeren daarom periodiek inspecties uit om de veiligheid voor gebruikers van de openbare ruimte te kunnen garanderen. Op basis van onder andere de inspecties voeren we het benodigde onderhoud uit.

Openbare ruimte en groen - onderdeel rioleringen

Onderhoudslasten

Programma-begroting
2016

Actuele begroting 2016

Realisatie
t/m
2016

Restant ultimo
2016

Rioleringen

10.550

10.755

10.771

-16

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Conform het gemeentelijk beleid zetten we in op continu verbeteren op basis van beschikbare data. Om de gewenste effecten te realiseren moeten we meldingen, verstoppingen en storingen zo registreren en analyseren dat we daar de goede conclusies uit trekken. We hebben fors geïnvesteerd in een nieuw gemalenbesturingssysteem, zodat we centraal informatie beschikbaar hebben over het aantal en type storingen. We hebben ons baggerprogramma uitgevoerd conform programma.

Onderwijs

Onderhoudslasten

Programma-begroting
2016

Actuele begroting 2016

Realisatie
t/m
2016

Restant ultimo
2016

Onderwijs

628

628

40

588

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Voor het onderhoud aan schoolgebouwen waar de gemeente zelf eigenaar van is, is voor de lange termijn jaarlijks een budget van 0,3 miljoen euro beschikbaar. Overigens betreft dit niet de Multifunctionele Accommodaties; deze worden in het programma Vastgoed verantwoord. Daarnaast is een budget van 0,140 miljoen euro bestemd voor onderhoud aan lokalen voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) en voor ouderlokalen. Voor verhuurde voormalige schoolgebouwen is een jaarlijks onderhoudsbudget van 0,188 miljoen euro beschikbaar. In 2016 is aan onderwijsgebouwen onderhoud uitgevoerd voor in totaal 0,040 miljoen euro. In 2017 stellen wij een meerjaren onderhoudsplan op met de intentie om vanaf dan het onderhoud aan de eigen panden gestructureerd aan te pakken.

Maatschappelijke Ondersteuning

Onderhoudslasten

Programma-begroting
2016

Actuele begroting 2016

Realisatie
t/m
2016

Restant ultimo
2016

Maatschappelijke ondersteuning

250

250

250

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Het onderhoudsbudget is ingezet voor het onderhoud van de welzijnspanden en voor het bevorderen van de functionaliteit in de sociale infrastructuur.

Sport

Onderhoudslasten

Programma-begroting
2016

Actuele begroting 2016

Realisatie
t/m
2016

Restant ultimo
2016

Sport

        3.490

       3.490

       4.417

   -927

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Dit betreft de onderhoudslasten die in de reguliere exploitatie van het programma Sport zijn opgenomen voor binnen- en buitenaccommodaties en zwembaden. In de meerjarennota Kapitaalgoederen 2011-2014 is vastgesteld dat we vanaf 2011 werken met een onderhoudsreserve om schommelingen van de onderhoudsuitgaven over de jaren heen op te vangen.

In de zwembaden hebben we 0,894 miljoen euro meer uitgegeven aan onderhoud en energiebeperkende maatregelen. Bij de zwembaden Krommerijn en De Kwakel is het dak gerenoveerd en zijn zonnepanelen geplaatst, in zwembad Fletiomare is het badwatermonitoringssysteem geautomatiseerd en bij zwembad Den Hommel heeft regulier groot onderhoud plaats gevonden. Daarbij is een energieverbruik verbeterde luchtbehandelingsinstallatie (BAOBT) gerealiseerd.

De onderhoudslasten op de binnenaccommodaties waren 0,156 miljoen euro lager dan begroot. Hier staat tegenover dat voor onderhoud van de buitenaccommodaties 0,189 miljoen euro meer is uitgegeven. Het betreft hier onderhoud aan gebouwen en installaties op de sportparken.

Vastgoed

Onderhoudslasten

Programma-begroting
2016

Actuele begroting 2016

Realisatie
t/m
2016

Restant ultimo
2016

Vastgoed

8.404

9.037

7.600

1.437

Bedragen zijn in duizenden euro’s

In 2016 is volop gewerkt aan het uitvoeren van het onderhoud. Zo is er hard gewerkt aan de multifunctionele accommodaties Sportcampus, ’t Zand en de Weide Wereld. Een substantieel deel van in 2016 uitgevoerd onderhoud heeft betrekking op levensduur verlengende onderhoudsinvesteringen en wordt geactiveerd. Hierdoor is een bedrag van 1,7 miljoen euro niet ten laste van het onderhoudsbudget gebracht, maar verantwoord onder de investeringen in kapitaalgoederen. Het gaat hierbij om de onderhoudsinvesteringen in Vredenburg 40, kindercluster De Weide Wereld en verbouwing Biltstraat 166.

Investeringen

We onderscheiden vervangingsinvesteringen enerzijds en uitbreidingsinvesteringen anderzijds.

In deze paragraaf geven we de hoofdlijnen weer. Voor een nadere specificatie van de investeringen per individueel project wordt verwezen naar de investeringsstaten.

Vervangingsinvesteringen houden de bestaande kwaliteit en functionaliteit van de kapitaalgoederenvoorraad op peil. Hierbij valt te denken aan renovatie, levensduurverlengend groot onderhoud en herbouw.

Vervangingsinvesteringen (totalen per programma)

Geautori-
seerd
 t/m 2016

Programma-begroting
2016

Actuele begroting
t/m 2016

Realisatie
 t/m 2016

Restant ultimo
2016

Bereikbaarheid (onderdeel Parkeren)

1.647

0

1.647

1.647

0

Openbare Ruimte en Groen (exclusief Rioleringen)

35.600

18.655

55.656

47.134

8.522

Openbare ruime: rioleringen

0

11.900

11.900

11.997

-97

Onderwijs

48.843

-1.453

47.390

32.313

15.077

Sport

4.186

5.054

9.240

2.813

6.427

Vastgoed

11.372

5.280

16.652

7.174

9.478

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Hierna geven we per programma de realisaties weer met betrekking tot de vervangingsinvesteringen.

Er is sprake van een uitbreidingsinvestering indien als gevolg van de investering het volume of de kwaliteit van de kapitaalgoederenvoorraad toeneemt.

Vervangingsinvesteringen
(totalen per programma)

Geautori-
seerd
 t/m 2016

Programma-begroting
2016

Actuele begroting
t/m 2016

Realisatie
 t/m 2015

Restant ultimo
2016

Stedelijk ontwikkeling - Stationsgebied

49.150

0

49.150

19.347

29.803

Bereikbaarheid

480.855

15.200

496.055

347.937

148.118

Onderwijs

33.709

1.241

34.950

12.684

22.266

Cultuur

1.145

0

1.145

1.145

0

Sport

10.405

450

10.855

3.744

7.111

Vastgoed

3.800

5.340

9.140

2.352

6.788

Totaal uitbreidingsinvesteringen

579.064

22.231

601.295

387.209

214.086

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Hierna geven we per programma de realisaties weer met betrekking tot de uitbreidingsinvesteringen.

Stedelijke Ontwikkeling

Het programma Stedelijke Ontwikkeling omvat de investeringen in:

 • Stationsgebied
 • Leidsche Rijn
 • Utrecht overig

De investeringen in het Stationsgebied zijn separaat opgenomen. De overige investeringen zijn opgenomen bij het betreffende programma waaronder de investering valt. Bijvoorbeeld scholen in Leidsche Rijn zijn ingedeeld bij het programma Onderwijs.

Stationsgebied

Algemene informatie
Doelstelling: Samen met partners het plangebied ontwikkelen tot een vernieuwd centrumgebied
Beleidskader: Masterplan Stationsgebied
Inhoud: Hiervoor verwijzen wij naar het programma Stationsgebied
Soort investeringen: Investeringen met een economische nut.

Vervangingsinvesteringen
niet van toepassing

Uitbreidingsinvesteringen

Projecten

Geautori-seerd
t/m 2016

Programma-begroting
2016

Actuele begroting t/m 2016

Realisatie
 t/m
2016

Restant ultimo
2016

Bouw parkeergarage Jaarbeursplein

49.150

49.150

49.150

19.161

29.989

Restantkrediet Stadskantoor, onderdeel Stationsgebied

0

0

500

186

314

Totaal uitbreidingsinvesteringen

49.150

49.150

49.650

19.347

30.303

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Bouw parkeergarage Jaarbeursplein
De realisatie van de parkeergarage onder het Jaarbeursplein vordert gestaag na besluitvorming over het investeringskrediet begin 2015 en de gunning aan de aannemerscombinatie eind 2015. Na het inbrengen van de damwanden, het ontgraven van de bouwkuip en het plaatsen van een deel van de constructie in 2016 wordt dit jaar aangevangen met het aanbrengen van de vloeren en het dak. De realisatie vindt tot op heden plaats binnen de overeengekomen kaders. De realisatie van het bovenliggende plein maakt onderdeel uit van de grondexploitatie programma Stationsgebied.

Restantkrediet Stadskantoor, onderdeel Stationsgebied
Het totale restantkrediet Stenen en middelen Stadskantoor bedraagt 0,55 miljoen euro. Het structurele deel bedraagt 0,5 miljoen euro en incidentele deel 0,05 miljoen euro. Het resultaat op het incidentele restant krediet Stenen en middelen Stadskantoor bedraagt 0,05 miljoen euro positief. De nazorgfase voor het structurele en incidentele deel wordt in 2017 afgerond.

Leidsche Rijn

Algemene informatie stedelijke ontwikkeling Leidsche Rijn
Doelstelling: De voorzieningen afstemmen op de huidige en toekomstige bewoners van Leidsche Rijn.
Beleidskader: Referentiekader Voorzieningen Leidsche Rijn
Inhoud: In het Referentiekader Voorzieningen Leidsche Rijn zijn het ruimtebeslag, de investeringskosten en de hierbij behorende taakstellende budgetten voor de permanente voorzieningen in Leidsche Rijn vastgelegd.

De in uitvoering zijnde investeringsprojecten in Leidsche Rijn zijn opgenomen bij de betreffende beleidsprogramma's.

Bereikbaarheid

Algemene informatie
Doelstelling: Betreft alle doelstellingen binnen het programma Bereikbaarheid.
Beleidskader: ‘Meerjarenperspectief Bereikbaarheid 2016.
Inhoud: Hiervoor verwijzen we naar het programma Bereikbaarheid.
Soort investeringen: Investeringen met een maatschappelijk en/ of economische nut.

Vervangingsinvesteringen

Projecten

Geauto-riseerd
t/m 2016

Programma-begroting 2016

Actuele begroting t/m 2016

Realisatie
 t/m
 2016

Restant ultimo 2016

Groot onderhoud P+R Westraven/ Kruisstraat

1.647

0

1.647

1.647

0

Totaal vervangingsinvesteringen

1.647

0

1.647

1.647

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting vervangingsinvesteringen

Het groot onderhoud P+R Westraven is in 2016 gereed gekomen. Het groot onderhoud Kruisstraat was eind al 2015 gerealiseerd.

Uitbreidingsinvesteringen

Projectnaam

Geautori-seerde uitgaven t/m Begr 2016

Gewij-zigd in 2016

Actuele stand investerings-krediet

Totaal gereali-seerde uitgaven t/m 2016

Restant van het actuele investerings-krediet

Projecten Fiets

Hoofdfietsroutes, inclusief filevrij aanvullend

24.446

24.446

22.221

2.225

Doorfietsroute (Amendement A 83)

1.000

1.000

621

379

Fietsverbinding Uithof-Nieuwegein (tussen de rails)

5.000

5.000

4.710

290

Herenroute Fietsroute

2.250

2.250

2.163

87

Dafne Schippersbrug

23.271

23.271

17.368

5.903

Moreelsebrug

6.500

6.500

5.500

1.000

Amendement 30 Fietspad Langs het Spoor

1.650

1.650

1.650

0

Invoering leenfietsen

4.111

4.111

379

3.732

Fietsparkeren binnenstad

8.097

8.097

3.698

4.399

Tijdelijke fietsenstalling Smakkelaarsveld

4.300

4.300

2.088

2.212

Fietsparkeren business case OVT

16.183

16.183

17.016

-833

Fietsparkeren business case OVT pilot

1.200

1.200

1.215

-15

Fietsparkeren business case OVT na pilot

0

3.500

3.500

23

3.477

Fietsparkeren Utrecht Centrum (Kruisvaartstalling en FRIS)

820

820

327

493

Verbeteren as van Berlage fietspaden op Egmondkade en van Hoornekade

3.833

3.833

2.179

1.654

Projecten Stationsgebied en Leidsche Rijn

7.000

7.000

6.993

7

Brommers naar de rijbaan

400

75

475

427

48

Doorfietsroute Oosterspoorbaan

1.500

1.500

1.230

270

Doorfietsroute Vechtroute fase 1 en 2

1.000

1.000

228

772

Doorfietsroute om de Oost/Tolsteegsingel-Maliesingel

1.500

1.500

1.276

224

Doorfietsroute om de Oost/ resterend deel

150

150

254

-104

Doorfietsroute langs spoor amsterdam

150

150

11

139

Hoofdfietsroute Elektronweg-Reactorweg

0

0

0

Doorfietsroute om de binnenstad Noord

50

50

32

18

Doorfietsroute Overvecht-Uithof

628

628

270

358

Doorfietsroute langs Vleutensebaan en ARK (BNT)

0

0

0

Kwaliteit Fietsroutes Station

2.500

2.500

1.962

538

Fietsimpuls

262

262

157

105

E-bike

175

175

105

70

Fiets- voetgangervoorzieningen Nachtegaalstaat- Reigerstraat

150

150

23

127

Fiets- voetgangervoorzieningen Biltstraat-Voorstraat

0

0

Actieplan voetgangers

1.000

1.000

194

806

Verplichte bijdrage projectmanagement Beter Benutten Vervolg

600

600

218

382

Subtotaal Fiets

119.726

3.575

123.301

94.538

28.763

Projecten Openbaar vervoer

HOV LR (Z50, N40+N50)

15.063

15.063

7.105

7.958

HOV bestaande stad Dichterswijk Z90

14.009

-4.722

9.287

4.901

4.386

HOV bestaande stad Transwijk Z80

2.900

8.222

11.122

6.550

4.572

Randstadspoor

11.356

11.356

9.179

2.177

OV Overvecht, inclusief Jacobsstraat

3.000

3.000

3.198

-198

De Uithoflijn tram (onderbouw, randvoorw. projecten, Cranenborgh)

139.061

139.061

118.743

20.318

Dichtersbaan (Busbaan Kruisvaart)

18.000

18.000

9.478

8.522

Westtangent, inclusief Tangentlijn 10

18.000

-4.388

13.612

8.295

5.317

Studiekosten OV MIRT

85

85

27

58

Verkennen en benutten OV alternatieven USP en UC

700

700

881

-181

Directe fietsverb. tussen Station LRC en Industrieterrein Lage Weide

350

350

9

341

Fietsparkeervoorvzn station Overvecht aan de kant van Tuindorp

100

100

10

90

Fiets- (sternet) en voetgangersvoorz en K&R strook (OV knooppunt) station Zuilen

500

500

0

500

Fiets- (sternet) en voetgangersvoorzieningen (OV knooppunt) station Lunetten

500

500

0

500

Verbeteren fietsenstalling bij station Terwijde

100

100

24

76

Verbeteren BBH fiets en voetg.station Vleuten onder andere (fietspad Vleuterweide–station Vleuten)

800

800

0

800

Voorzieningen station Overvecht

830

830

0

830

Integrale aanpak Vondellaan

800

800

0

800

Bereikbaarheid station via Oosterkade en Westerkade (25%)

1.000

1.000

-119

1.119

Toegang trap/lift station Leidsche Rijn vanuit het busstation

870

870

0

870

handhaving taxikeurmerk

250

250

77

173

investeringen taxistandplaatsen

100

100

2

98

OV inframaatregelen nav Vervoersplan

0

200

200

171

29

Toegankelijke bushaltes

0

500

500

11

489

Subtotaal Openbaar vervoer

228.374

-188

228.186

168.542

59.644

Projecten Auto

Bereikbaarheid Stationsgebied

20.020

20.020

6.041

13.979

Inpassing Nouw Leidsche Rijn Centrum

7.426

7.426

4.970

2.456

Risico Nadeelcompensatie en planschade

500

500

155

345

Invoering Parkeer Reizigers Informatiesysteem

1.840

-400

1.440

1.127

313

Wegnummer- en informatiesysteem

1.500

1.500

69

1.431

Groene golf Cartesiusweg

150

150

5

145

Knijpmaatregelen Monicabrug

7.480

7.480

7.480

0

Integrale aanpak NRU

5.100

10.000

15.100

5.491

9.609

Westelijke Stadboulevard (MUW)

1.200

1.200

808

392

Herinrichting 't Goylaan

6.129

6.129

4.126

2.003

Binnenstedelijke verbindingsweg Socrateslaan Beneluxlaan Oost

150

150

5

145

Planstudie ring Utrecht 2015 en 2016 (voorlopige raming)

678

678

607

71

Maatregelen alternatief knip Maarssenseweg

1.200

1.200

119

1.081

Oversteekbaarheid Eykmanlaan

150

150

108

42

Slimme kruisingen

600

600

360

240

Subtotaal Auto

53.973

9.750

63.723

31.471

32.252

Projecten Park & Ride

P&R De Erven

211

211

211

0

Voorbereiding P&R Leidsche Rijn Centrum

450

450

234

216

Subtotaal Park & Ride

661

0

661

445

216

Projecten Duurzaam vervoer

Slimme Routes Slimme Regelingen (doseren aan de randen van de stad)

400

200

600

585

15

Actieplan goederenvervoer

4.253

4.253

2.518

1.735

Stadsdistributie Stop & Drop

663

663

130

533

Laad- en losplaatsgebruik

68

68

30

38

Logistiek Ontkoppelpunt

620

620

75

545

Truckspotting

273

273

113

160

Actieplan schoon vervoer tot en met 2015

6.493

1.888

8.381

8.380

1

Elektrisch Vervoer (ASV) vanaf 2015

4.757

4.757

3.706

1.051

Schone bussen (ASV) vanaf 2015

2.000

2.000

2.038

-38

Milieuzones en subsidies (ASV) vanaf 2015

9.365

-5.672

3.693

2.414

1.279

Stimuleren deelgebruik auto's (ASV)

2.000

-1.193

807

305

502

Stimuleren Schoon Vrachtverkeer Euro 6

245

-245

0

0

0

Milieuzonering vracht (Milieuzonering en stedelijk gebied)

1.590

1.590

1.433

157

Actieplan De gebruiker centraal (voorheen Mobiliteitsmanagement, Communicatie en gedragscampagne)

6.120

6.120

6.088

32

De Gebruiker Centraal Vervolg 2016- 2017

2.001

2.001

357

1.644

Scholen aanpak

346

346

0

346

Spitsmijdende bedrijven

282

282

0

282

Publiekstrekkers en evenementen

150

150

90

60

Pak het moment

70

27

97

42

55

Ontwikkeling reisadvies (DGC)

166

166

100

66

banden op spanning P&R locaties

100

100

84

16

Luchtmaatregelen groene buffer

542

542

601

-59

Meetnet Luchtkwaliteit

1.050

1.050

587

463

Afstemming RWS (schermen) en BRU (bussen)

250

-250

0

0

Eigen wagenpark (ASV) vanaf 2016

1.178

-678

500

19

481

Vervangen dieselaggregaten door aansluitpunten (ASV)

750

750

738

12

Gevoelige bestemmingen scholen

1.952

1.952

0

1.952

Monitoring en onderzoekskosten

8.750

8.750

6.478

2.272

Programmakosten en organisatiekosten NSL

1.293

1.293

1.122

171

Proof of concept

2.248

2.248

548

1.700

Subtotaal Duurzaam vervoer

52.589

1.463

54.052

38.581

15.471

Projecten Parkeren

Parkeerplaats Mariaplaats

507

507

83

424

Uitbreiding betaald parkeren 2015

1.200

1.200

0

1.200

Subtotaal Parkeren

1.707

0

1.707

83

1.624

Projecten Wijken en Vervoersveiligheid

Actieplan Verkeersveiligheid 2015-2020

1.250

1.250

181

1.069

Aanpak knelpunten verkeersveiligheid

4.918

4.918

4.609

309

Maatregelen verkeersveiligheid busbaan Vleuterweide

3.392

3.392

260

3.132

Maatregelen Kapteynlaan

700

500

1.200

1.225

-25

Onderhouden Utrechts Veiligheids Label (incl A37 behoud verkeerstuinen)

350

350

125

225

Hinderplanning 2012 en 2013

290

290

192

98

Amendement A40 Optimaliseren VRI's

750

750

728

22

Aanpak VRI' inclusief kleine fysieke maatregelen

1.000

1.000

73

927

Economisch investeringsfonds

10.000

10.000

5.656

4.344

Verbreden de Meernbrug/ Meerndijk

1.175

1.175

1.175

0

Amsterdamsestraatweg

100

100

53

47

Subtotaal Wijken en Vervoersveiligheid

23.825

600

24.425

14.277

10.148

Totaal uitbreidingsinvesteringen

480.855

15.200

496.055

347.937

148.118

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting uitbreidingsinvesteringen

Het investeringsprogramma Bereikbaarheid betreft een meerjarenprogramma, dat jaarlijks gelijktijdig met de voorjaarsnota wordt aangeboden. In eerdere jaren heeft u voor diverse meerjarige projecten binnen de deelprogramma's fiets, Openbaar vervoer, auto, P+R, parkeren en duurzaam vervoer budgetten vrij gegeven. Autorisatie vragen wij niet op jaarlijkse basis, maar voor de voorbereiding en de uitvoering in hun geheel. Zo kunnen voorbereiding en uitvoering van projecten meerdere jaren bestrijken. Hierbij geldt dat voorafgaand aan de gunning van een project de autorisatie van het gehele resterende bedrag wordt gevraagd. Bij de realisatie is daarom sprake van afwijkingen op de jaarschijf in de actuele begroting. Deze lichten we toe in het jaarverslag bij het programma Bereikbaarheid. In de eerste bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang van grote projecten. De financiële voortgang van alle geautoriseerde en lopende projecten treft u aan in de investeringsstaat die als bijlage in de jaarstukken is toegevoegd.

Projecten en maatregelen fiets
In 2016 hebben we verder gewerkt aan maatregelen die het gebruik van fiets stimuleren. In 2016 is voor het gemeentelijke aandeel van de verlenging van de pilot fietsparkeren Jaarbeursplein met drie jaar een bedrag van 3,5 miljoen euro ter beschikking gesteld en voor het project Brommers op de rijbaan een aanvullend bedrag van 0,075 miljoen euro. Daarnaast zijn een aantal projecten afgerond in 2016: de Fietsverbinding Uithof- Nieuwegein (Tussen de rails), het fietspad langs het Spoor bij Leidsche Rijn, het Smakkelaarsveld, Fietsparkeren BC OVT en Fietsparkeren OVT pilot (Jaarbeursplein), de fietsprojecten Stationsgebied en Leidsche Rijn die gefinancierd werden vanuit FES 4 en het project brommers naar de rijbaan.
Er is in 2016 een bedrag van 20,836 miljoen euro uitgegeven, het totaal bedrag dat tot en met 2016 is uitgegeven bedraagt 94,538 miljoen euro. Er resteert op het totaal geautoriseerde bedrag van 123,301 miljoen euro nog een bedrag van 28,763 miljoen euro.

Projecten Openbaar Vervoer
In 2016 hebben we gestaag verder gewerkt aan de ontwikkeling van de projecten en maatregelen openbaar vervoer. De autorisaties voor de projecten HOV Dichterwijk Z90, HOV Transwijk Z80 en Westtangent inclusief Tangentlijn 10 zijn in 2016 aangepast aan de actuele kostenramingen. Aanvullend zijn er in 2016 bedragen beschikbaar gesteld voor OV-inframaatregelen naar aanleiding van het vervoersplan van Q-buzz en het toegankelijk maken van bushaltes voor mensen met een beperking. Er is in 2016 een bedrag van 14,534 miljoen euro uitgegeven, het totaal bedrag dat tot en met 2016 is uitgegeven bedraagt 168,542 miljoen euro. Er resteert op het totaal geautoriseerde bedrag van 228,186 miljoen euro nog een bedrag van 59,644 miljoen euro.

Projecten Auto
In 2016 hebben we verder gewerkt aan de voorbereiding van projecten om het autogebruik te reguleren en de bereikbaarheid te verbeteren. Er is met name gewerkt aan de voorbereiding van de Noordelijke Randweg Utrecht en de Westelijk Stadsboulevard. Daarnaast zijn ’t Goylaan en de Vleutense baan afgerond. Financiële afwikkeling deze laatste projecten zal in 2017 plaats vinden. In verband met de toekenning van een deel van de provinciale subsidie is in 2016 voor de NRU een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor de Groene golf Cartesiusweg is een bedrag van 0,150 miljoen beschikbaar gesteld en het budget voor de invoering van het Parkeerreizigerssysteem is met 0,4 miljoen euro naar beneden bijgesteld. De projecten invoering Parkeerreizigerssysteem en de bijdrage vanuit FES4 aan knijpmaatregelen Monicabrug worden bij deze jaarrekening afgesloten. Er is in 2016 een bedrag van 11,263 miljoen euro uitgegeven. Het totaal bedrag dat tot en met 2016 is uitgegeven bedraagt 31,471 miljoen euro. Er resteert op het totaal geautoriseerde bedrag van 63,723 miljoen euro nog een bedrag van 32,252 miljoen euro.

Projecten P+R
In 2016 heeft de financiële afwikkeling van de bijdrage van 0,211 miljoen euro aan P+R de Erven plaats gevonden. Dit project zal worden afgesloten bij de jaarrekening. Het totaal bedrag dat tot en met 2016 is uitgegeven bedraagt 0,445 miljoen euro. Er resteert op het totaal geautoriseerde bedrag van 0,661 miljoen euro nog een bedrag van 0,216 miljoen euro.

Projecten Duurzaam vervoer
In 2016 hebben we de Actieplannen Schoon Vervoer, Goederenvervoer, de Gebruiker Centraal verder uitgevoerd en is er aanvullende autorisatie geregeld voor het Actieplan de Gebruiker Centraal, inclusief de bijdrage van Beter Benutten Vervolg. Deze projecten lopen in 2017 door. Daarnaast hebben we subsidies verleend in het kader van de milieuzone. In 2016 zijn projecten die met FES 4 middelen gesubsidieerd worden zoveel mogelijk afgerond. Dit betekent dat de projecten Schone bussen, gevoelige bestemmingen bij scholen, banden op spanning, Luchtmaatregelen NRU, programma- en organisatiekosten NSL, milieuzonering vracht en het oude Actieplan Schoon vervoer bij de jaarrekening 2016 worden afgesloten. Er is in 2016 een bedrag van 10,752 miljoen euro uitgegeven. Het totaal bedrag dat tot en met 2016 is uitgegeven bedraagt 38,581 miljoen euro. Er resteert op het totaal geautoriseerde bedrag van 54,052 miljoen euro nog een bedrag van 15,471 miljoen euro.

Projecten Parkeren
Vanuit Bereikbaarheid wordt voor het opheffen van parkeerplaatsen aan de Mariaplaats jaarlijks een bijdrage van 0,053 miljoen euro aan d parkeerexploitatie geleverd. Er resteert op het totaal geautoriseerde bedrag van 1,707 miljoen euro beschikbaar nog een bedrag van 1,624 miljoen euro.

Projecten Verkeersveiligheid en wijken
In 2016 zijn we verder gegaan met de uitvoering van het programma Verkeersveiligheid. De werkzaamheden om de Kapteynlaan te verbeteren en de werkzaamheden aan de Meernbrug/Meerndijk en het op optimaliseren van VRI’s op belangrijke kruispunten (amendement 2013/A40) zijn afgerond en deze projecten zullen worden afgesloten bij de jaarrekening 2016. Daarnaast hebben we werkzaamheden uitgevoerd die vanuit het Economisch investeringsfonds zijn gefinancierd. Er is in 2016 een bedrag van 5,746 miljoen euro uitgegeven. Het totaal bedrag dat tot en met 2016 is uitgegeven bedraagt 14,277 miljoen euro. Er resteert op het totaal geautoriseerde bedrag van 24,425 miljoen euro nog een bedrag van 10,148 miljoen euro.

Openbare ruimte en Groen

Algemene informatie
Doelstelling: De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel.
Beleidskader: Meerjarennota Onderhoud kapitaalgoederen Openbare Ruimte Buiten Gewoon op Orde 2016 - 2019.
Inhoud: We willen de technische staat van de openbare ruimte op orde houden om de functionaliteit te waarborgen, en tegelijkertijd een inrichtingskwaliteit leveren die past bij Utrecht. Dit willen wij bereiken door de technische staat en functionaliteit optimaal te waarborgen.
Soort investeringen: Het betreft vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut, exclusief begraafplaatsen.

In de nieuwe nota worden de bestaande beleidsvoornemens bij het groot onderhoud van de openbare ruimte bevestigd als zijnde de gewenste aanpak. In het kort komt dat neer op het streven naar economisch rationeel beheer, binnen de beperking opgelegd door de financiële middelen. In de uitvoering zijn een aantal wijzigingen aangebracht. De eerste is de introductie van PRIOR, het systeem om de investeringen te rangschikken op een volgorde van uitvoering. Daarnaast wordt de jaarplanning vervangen door een vierjarige planning. Dit geeft enerzijds meer flexibiliteit in de uitvoering, anderzijds biedt het de ontwikkelorganisaties inzicht in aanstaande veranderingen in de openbare ruimte waar rekening mee gehouden moet worden.

Openbare ruimte en Groen exclusief rioleringen

Vervangingsinvesteringen

Projecten

Geauto-riseerd
t/m 2016

Programma-begroting 2016

Actuele begroting t/m 2016

Realisatie
 t/m
 2016

Restant ultimo 2016

Vervangingsinvesteringen

18.655

20.055

21.551

-1.496

Wal & Kluismuren

35.600

0

35.600

25.583

10.017

Totaal vervangingsinvesteringen

35.600

18.655

55.656

47.134

8.521

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting vervangingsinvesteringen
In 2016 hebben we uitgevoerd wat we ons in de begroting hadden voorgenomen. De in de voorjaarsnota beschikbaar gestelde incidentele impuls voor de leefomgeving, van1,4 miljoen euro, is vormgegeven. Werkzaamheden in de historische binnenstad, in de omgeving van het Domplein, en groot onderhoudswerkzaamheden aan de Vaartsche Rijnbrug en Vondelbrug hebben plaatsgevonden.
In verband met gunstige weersomstandigheden kon er tot het einde van december worden doorgewerkt aan grote projecten. Hierdoor is er vooruitgewerkt op de programmering van 2017. Projecten waarvan een doorlooptijd tot in het voorjaar van 2017 werd verwacht konden al in december worden afgerond. Het gaat hierbij vooral om het vervangen van asfalt en open verhardingen zoals de Isotopenweg, Paranadreef en diverse wegen in Leidsche Rijn. In totaal is voor 1,496 miljoen euro vooruitgewerkt.

Het herstel van de wal- en kluismuren is vanaf 2015 volop in uitvoering gekomen. Het project wal- en kluismuren is technisch, economisch en maatschappelijk een uitdagende opgave. De complexiteit hiervan heeft zijn impact op de voortgang/planning van de werkzaamheden en de ontwikkeling van de te maken kosten. Zoals toegezegd bij de 2e Berap 2016 zal bij de Voorjaarsnota 2017 een herijking plaatsvinden van aanpak en de kostenraming van het hele project.

Uitbreidingsinvesteringen
Niet van toepassing.

Openbare ruimte en Groen - onderdeel rioleringen

Algemene informatie
Doelstelling: Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed.
Beleidskader: Plan gemeentelijke watertaken Utrecht 2016-2019
Inhoud: Ten opzichte van het vorige plan zijn er een aantal beleidswijzigingen. Het gaat om:

 1. We dragen bij aan het vergroenen van de stad door het verbreden van de afkoppeldoelstelling. We zetten het budget niet alleen in voor het ontvlechten van afvalwater en hemelwatersystemen, maar ook voor het vervangen van niet functionele verharding door groen en/of oppervlaktewater. Hiermee bereik je hetzelfde effect (minder regenwater in het riool), het kost minder en de maatregel draagt tevens bij aan vermindering van hittestress in de stad en een aantrekkelijkere openbare ruimte.
 2. We richten samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een waterbank op. Deze bank biedt gemeente en Hoogheemraadschap de mogelijkheid om watercompensatie te realiseren daar waar het effect en de bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit het grootst is.
 3. Nieuw beleid voor het omgaan met lozingen uit de riolering op het oppervlaktewater. We gaan naar meer effectgericht beleid. Hiermee bereiken we hetzelfde effect, maar dan tegen lagere kosten. We nemen alleen nog maatregelen bij lozingen uit de riolering als deze leiden tot een zichtbare verbetering van het watersysteem of een aantoonbare vermindering van risico’s voor de volksgezondheid of voor planten en dieren.
 4. We zetten de financiële middelen voor verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit daar in waar we de grootste effecten kunnen realiseren. We investeren vooral in maatregelen als zichtbare waterkwaliteitsproblemen zich voordoen, zoals overmatig kroos en algen, vissterfte, botulisme, blauwalg en overmatig zwerfvuil.

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut

Vervangingsinvesteringen

Projecten

Geauto-riseerd
t/m 2016

Programma-begroting 2016

Actuele begroting t/m 2016

Realisatie
 t/m
 2016

Restant ultimo 2016

Vervangingen riolering

11.900

11.900

11.997

-97

Totaal vervangingsinvesteringen

11.900

11.900

11.997

-97

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting vervangingsinvesteringen
Uitgevoerd in 2016 zijn de projecten in De Meern Zonstraat, Meentweg (ged.), Pr. Irenelaan, Pr. Beatrixlaan, Pr. Margrietlaan, Melkmeisjeslaan, Gouvernantelaan, Zeilmakerslaan, Stoelenmakerslaan en in Veldhuizen De Milan Viscontilaan (ged.) alle in verband met afkoppelen en grondwateroverlast. Verder zijn riolen vernieuwd in het Oppenheimplein, Pr. Irenelaan (Zuilen), De Wiericke, Nieuwravenstraat, P. Nieuwlandstraat en Patrimoniumstraat. In combinatie sloop/nieuwbouw en/of met herinrichting van straten zijn riolen vernieuwd in de Vechtensteinlaan, Queeckhovenplein, Boelesteinlaan, Goudesteinlaan, Weresteinlaan, Leidseweg, G.Borgesiuslaan, Verenigingstraat, Verenigingdwarsstraat , Schermerhornstraat. In de Trumanlaan, Peltlaan, Pearsonlaan, Auriolaan, Monnetlaan, Kapteynlaan, ’t Goylaan, Zadelstraat en Choorstraat zijn de aansluitleidingen vernieuwd gelijktijdig met de reconstructie/herinrichting van de rijweg. Ook troffen we maatregelen om wateroverlast te voorkomen. Hiervoor wordt de bergingscapaciteit van het rioolstelsel vergroot. Zo is in de Rijnkade gestart met de realisatie van een bergbezinkbassin en zijn we gestart met de voorbereiding van het bergbezinkbassin in het Willemsplantsoen. We bouwen twee bassins in plaats vinden één bassin (Catharijnesingel). Ook koppelen we waar het mogelijk was verhard oppervlak af. Bij de projecten Queeckhovenplein en City Campus Max werd de afkoppeling van de nieuwbouw gerealiseerd. De renovatie van het rioolgemaal Lange Hagelstraat is gereed en de renovatie van het rioolgemaal Kardinaal de Jongweg is gestart en begin 2017 gereed. Ter compensatie van de financiering van deze twee noodzakelijke renovatieprojecten is er een lager aantal kilometers riolering vervangen dan de voorgenomen vijf kilometer. De uitgevoerde waterkwaliteitsmaatregelen in 2016 zijn vooral nog gebaseerd op de wijkwaterplannen. Komende jaren baseren we ons op een onderzoek naar de waterkwaliteit in Utrecht op 92 locaties. Een aantal belangrijke maatregelen die in 2016 zijn uitgevoerd zijn de aanleg van het park de Groene Kop (Tuindorp), verbetering doorstroming Vecht zoompark, verbetering doorstroming Oudenrijnsingel en het aanbrengen van drijfwaterplanten en vegetatie-eilanden Stadsbuitengracht (Binnenstad).

Uitbreidingsinvesteringen
Niet van toepassing.

Onderwijs

Algemene informatie
Doelstelling: Versterken educatieve infrastructuur
Beleidskader: Meerjaren Perspectief Onderwijshuisvesting en Masterplan Primair Onderwijs
Inhoud: Voorzien in adequate huisvesting voor het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs door middel van onderhoud, renovatie, vervangende nieuwbouw of uitbreiding.
Soort investeringen: Investeringen met economische nut.

Vervangingsinvesteringen

Projecten

Geauto-riseerd
t/m 2016

Programma-begroting 2016

Actuele begroting t/m 2016

Realisatie
 t/m
 2016

Restant ultimo 2016

Onderwijsprojecten

48.843

-1.453

47.390

32.313

15.077

Totaal vervangingsinvesteringen

48.843

-1.453

47.390

32.313

15.077

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Voor een specificatie van de onderliggende projecten wordt verwezen naar de Investeringsstaat Onderwijs in de bijlage bij deze jaarstukken.

Van het totaal geautoriseerde budget voor vervangingsinvesteringen van 47,4 miljoen euro is inmiddels 32,3 miljoen euro uitgegeven. In het uitgegeven bedrag van 32,3 miljoen euro is begrepen een bedrag van 18,2 miljoen euro van het project vervangende nieuwbouw Gerrit Rietveldcollege en aangezien er diverse opleverpunten zijn die afgewikkeld dienen te worden met de aannemer kan het project bestuurlijk nog niet worden afgesloten. Van het restant budget van 15 miljoen euro zal volgens de planning in 2017 voor een bedrag van 13,8 miljoen euro worden opgeleverd en in gebruik genomen.

Uitbreidingsinvesteringen

Projecten

Geauto-riseerd
t/m 2016

Programma-begroting
2016

Actuele begroting t/m 2016

Realisatie
 t/m
2016

Restant ultimo
2016

Onderwijsprojecten

33.709

1.241

34.950

12.684

22.266

Totaal uitbreidingsinvesteringen

33.709

1.241

34.950

12.684

22.266

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Voor een specificatie van de onderliggende projecten wordt verwezen naar de Investeringsstaat Onderwijs in de bijlage bij deze jaarstukken.

Van het totaal geautoriseerde budget voor uitbreidingsinvesteringen van 35 miljoen euro is inmiddels 12,7 miljoen euro uitgegeven. In dit bedrag is begrepen het opleveren en administratief afsluiten van projecten in 2016 voor in totaal 3,6 miljoen euro. De afgeronde projecten betreffen: Ten Veldestraat 98, uitbreiding permanent vier lokalen Apollo 11 7e tot en met 10e groep; binnenklimaat bestaande gebouwen(3e tranche); Maliebaan 56, permanente uitbreiding 12e en 13e groep en één speellokaal; Notebomenlaan 400, uitbreiding permanent voor X11; Van Hoornekade 6, uitbreiding permanent tweede speellokaal; Torenpleinschool, Schoolstraat 7, uitbreiding tiende en elfde lokaal; Jazzsingel VVE-lokaal en Internationale school Tijdelijke huisvesting Grebbeberglaan. Van restant budget van 22,2 miljoen euro zal volgens de planning in 2017 voor een bedrag van 8,1 miljoen euro worden opgeleverd en in gebruik genomen, het restant van 14,1 miljoen euro heeft betrekking op lopende projecten Voorgezet Onderwijs als VMBO Vleuterweide en de Internationale school.

Maatschappelijke Ondersteuning

Algemene informatie
Doelstelling: Visie is om te zorgen voor goede, toegankelijke en aantrekkelijke accommodaties als randvoorwaarde voor het Vernieuwend Welzijn.
Beleidskader: Meerjarennota kapitaalgoederen 2015 -2018 Maatschappelijk vastgoed en Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) 2016.
Inhoud: Het vastgestelde beleid is gericht op de onderhoudsconditie sober en doelmatig voor de welzijnsaccommodaties, deze moeten voorts voldoen aan de uitgangspunten voor toegankelijkheid (Agenda 22).
Soort investeringen: Investeringen met economische nut.

Vervangingsinvesteringen
Vervanging van buurthuis de Boeg aan de Tjalkstraat is in 2016 gerealiseerd. De verantwoording hierover is opgenomen bij het programma Vastgoed. Dit is inclusief een deelbudget van 0,130 euro wat begroot was binnen het programma Maatschappelijke ontwikkeling.

De volgende projecten uit het Meerjarenprogramma Utrechts Vastgoed (MPUV) zijn in voorbereiding:

 • buurthuis de Boog aan de Gambiadreef, inclusief jongerenhuiskamer (0,470 miljoen euro);
 • frictiekosten functionele aanpassingen aan welzijnsaccommodaties (0,430 miljoen euro);
 • nieuwbouw buurtcentrum de Bram, Teun de Jagerdreef (0,401 miljoen euro).

Voor genoemde projecten in voorbereiding zijn in 2016 geen kosten te verantwoorden.

Uitbreidingsinvesteringen
Recentelijk is gestart met de bouw van Leidsche Rijn Centrum. Welzijnsvoorzieningen zijn in voorbereiding. Voor welzijnsvoorzieningen in Leidsche Rijn stellen wij middelen beschikbaar conform het referentiekader Leidsche Rijn.

Volksgezondheid

Algemene informatie
Doelstelling: Visie is om te zorgen voor goede, toegankelijke en aantrekkelijke accommodaties.
Beleidskader: Meerjarennota kapitaalgoederen 2015 -2018 Maatschappelijk vastgoed en Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV) 2014.
Inhoud: Het vastgestelde beleid is gericht op de onderhoudsconditie sober en doelmatig, deze moeten voorts voldoen aan de uitgangspunten voor toegankelijkheid (Agenda 22).
Soort investeringen: Investeringen met economische nut.

Vervangingsinvesteringen
niet van toepassing

Uitbreidingsinvesteringen
niet van toepassing

Cultuur

Algemene informatie
Doelstelling: Productie/broedplaatsen en werkruimten.
Beleidskader: Nota Kapitaalgoederen 2011-2014 maatschappelijk vastgoed.
Inhoud: Het faciliteren van permanente werkruimten voor Utrechtse makers.

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut.

Vervangingsinvesteringen
Niet van toepassing.

Uitbreidingsinvesteringen

Projecten

Geauto-riseerd
t/m 2016

Programma-begroting
2016

Actuele begroting t/m 2016

Realisatie
 t/m
2016

Restant ultimo
2016

Podium Hoge Woerd - theatertechniek

1.000

0

1.000

1.000

0

Broedplaatsen

145

0

145

145

0

Totaal uitbreidingsinvesteringen

1.145  1.145

           0

1.145

1.145

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Podium Hoge Woerd - Theatertechniek:
In 2015 is er een investeringssubsidie verleend aan Theater Kikker van 1,00 miljoen euro ter realisatie van de theatertechniek in Podium Hoge Woerd. In 2016 is deze investering volledig gerealiseerd en gereed gemeld.

Broedplaatsen
In 2014 is er een investeringssubsidie verleend van 0,145 miljoen euro aan stichting Werkruimte Kunstenaars voor de verduurzaming van het pand aan de Plompetorengracht 4. In 2016 is deze investering volledig gerealiseerd en gereed gemeld.

Sport

Algemene informatie
Doelstelling: Sportaccommodaties zijn goed bereikbaar voor de inwoners en het accommodatiebeleid is gericht op het terugdringen van wachtlijsten bij sportverenigingen. In Utrecht staat jouw talent centraal!
Beleidskader: Meerjarennota kapitaalgoederen Maatschappelijk vastgoed.
Inhoud: Vaststellen van de noodzaak van investeren in onderhoud, vervangen en uitbreiden van sportaccommodaties.
Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut.

Vervangingsinvesteringen

Projecten

Geauto-riseerd
t/m 2016

Programma-begroting 2016

Actuele begroting t/m 2016

Realisatie
 t/m
 2016

Restant ultimo 2016

Vervangingsinvesteringen Sport

4.186

5.054

9.240

2.813

6.427

 Totaal vervangingingsinvesteringen

4.186

5.054

9.240

2.813

6.427

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting vervangingsinvesteringen
De sporttechnische inrichting wordt jaarlijks geïnspecteerd en zo nodig vervangen. Er is een start gemaakt met de vervanging van de toplagen van de kunstgrasvelden Marco van Basten, Fletiomare, Nieuw Welgelegen en kunstgrasveld de Meern. Het knelpunt dat was ontstaan doordat in het verleden kunstgrasvelden met eenmalig geld zijn aangelegd waarbij geen budget voor vervanging beschikbaar was, is bij de Voorjaarsnota 2016 opgelost. Daarmee zijn de vervangingen van het huidig areaal aan kunstgrasvelden tot 2020 veilig gesteld. De vervanging van installaties, herinrichting en aanpassingen aan de norm van de zwembad Den Hommel is gereed. Het toiletgebouw Krommerijn is ook gereed. De vervangingen kunnen alleen tijdens zomersluiting plaats vinden.

Uitbreidingsinvesteringen

Projecten

Geauto-riseerd
t/m 2016

Programma-begroting
2016

Actuele begroting t/m 2016

Realisatie
 t/m
2016

Restant ultimo
2016

Sportpark Flettiomare Oost

5.007

0

5.007

2.066

2.941

Sportpark Rijnvliet

2.698

0

2.698

1.155

1.543

Kleedkamers sportpark Maarschalkerweerd

0

450

450

450

0

Sportpark/sporthal Loevenhoutsedijk

2.700

0

2.700

73

2.627

Totaal uitbreidingsinvesteringen

10.405

450

10.855

3.744

7.111

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Toelichting uitbreidingsinvesteringen
In 2015 is gestart met de 2e fase van sportpark Rijnvliet met de aanleg van hockey kunstgrasvelden. Op sportpark Fletiomare Oost wordt nog een sportpaviljoen gerealiseerd. De realisatie van de kleedkamers op sportpark Maarschalkerweerd valt samen met de bouw van het totale sportpaviljoen.

Vastgoed

Algemene informatie
Doelstelling: Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.
Beleidskader: Meerjarennota kapitaalgoederen 2015 -2018 Maatschappelijk vastgoed en Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV)
Inhoud: Het vastgestelde beleid is gericht op de onderhoudsconditie redelijk (conform NEN 2767) voor het gemeentelijk vastgoed.
Soort investeringen: Investeringen met economische nut.

Vervangingsinvesteringen

Projecten

Geauto-riseerd
t/m 2016

Programma-begroting 2016

Actuele begroting t/m 2016

Realisatie
 t/m
 2016

Restant ultimo 2016

Vervangingsinvesteringen Vastgoed

11.372

5.280

16.652

7.174

9.478

Totaal vervangingsinvesteringen

11.372

5.280

16.652

7.174

9.478

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting vervangingsinvesteringen
Voor een specificatie van de onderliggende projecten wordt verwezen naar de Investeringsstaat Vastgoed in de bijlage bij deze jaarstukken.

Van het totaal geautoriseerde budget voor vervangingsinvesteringen van 16,6 miljoen euro is inmiddels 7,2 miljoen euro uitgegeven. Inbegrepen in het geautoriseerde budget is het opleveren en administratief afsluiten van projecten eind 2016 voor in totaal 2,9 miljoen euro. De afgeronde projecten betreffen: UCK Domplein, Molen Rijn en Zon, De Stek en Buurthuis de Boeg Tjalkstraat. De geautoriseerde begrotingsbedragen zijn inclusief een budget van 0,130 miljoen euro wat voor Buurthuis de Boeg aan de Tjalkstraat onder het programma Maatschappelijke ondersteuning was begroot.

Het restant krediet is onder andere bestemd voor renovatiewerkzaamheden aan het Centraal Museum de Domtoren en forten de Gagel, daarnaast ook voor Vredenburg 40 en Mecklenburglaan 3-5 de Wilg en voor het plaatsen van zonnepanelen en duurzaamheidsprojecten.

Uitbreidingsinvesteringen

Projecten

Geauto-riseerd
t/m 2016

Programma-begroting 2016

Actuele begroting t/m 2016

Realisatie
 t/m
 2016

Restant ultimo 2016

Nazorgfase Stadskantoor

1.000

0

1.000

355

645

 Nazorgfase TivoliVredenburg

2.800

300

3.100

1.873

1.227

 Geluid TivoiVredenburg

0

125

125

125

 Bibliotheek met wijkbureau LR Centrum

0

4.915

4.915

124

4.791

Totaal uitbreidingsinvesteringen

3.800

5.340

9.140

2.352

6.788

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting uitbreidingsinvesteringen
Van het totaal geautoriseerde budget voor uitbreidingsinvesteringen van 9,1 miljoen euro is inmiddels 2,4 miljoen euro uitgegeven. In 2017 zullen de nazorgprojecten Stadskantoor en Tivolivredenburg afgerond worden en Bibliotheek met Wijkbureau LR Centrum starten.

 Af te sluiten investeringsprojecten

Investeringsprojecten die in 2016 fysiek gereed zijn gekomen, worden aan het eind van het jaar administratief afgesloten. Daarbij zetten we per project de door u geautoriseerde bedragen af tegen de daadwerkelijk gedane uitgaven. Hieruit blijkt of er een overschot of een tekort is op het betreffende project.

Indien er op een project een tekort of overschot is, dan wordt toegelicht hoe dit is ontstaan. In een separaat voorstel leggen we de dekking van het tekort danwel de besteding van het overschot aan u voor.

Uit het totaal van de af te sluiten investeringsbudgetten blijkt dat we voor 75,461 miljoen euro aan door uw gemeenteraad geautoriseerde investeringsprojecten administratief afsluiten. Voor deze projecten is in totaal 70,639 miljoen euro aan werkelijke uitgaven gedaan. Dit leidt per saldo tot een overschot aan kredieten van 4,822 miljoen euro. De financiële dekking van tekorten en bestemming van overschotten leggen wij aan u voor bij de Voorjaarsnota 2017.

Stedelijke Ontwikkeling

In het programma Stedelijke Ontwikkeling worden onderscheiden de investeringen in:

 • Stationsgebied
 • Leidsche Rijn
 • Utrecht overig

In het Stationsgebied zijn eind 2016 geen af te sluiten investeringsprojecten.
De overige investeringen zijn opgenomen bij het betreffende programma waaronder de investering valt.
Bijvoorbeeld scholen in Leidsche Rijn zijn ingedeeld bij het programma Onderwijs.

Stationsgebied

Niet van toepassing.

Bereikbaarheid

Nr. 

Naam investeringsproject

Geautoriseerd bedrag

Gerealiseerd bedrag

Overschot (+) of tekort (-)

1.

Fietsverbinding Uithof - Nieuwegein (tussen de rails)

5.000

4.710

290

2.

Tijdelijke fietsenstalling Smakkelaarsveld

4.300

2.088

2.212

3.

Projecten Stationsgebied en Leidsche Rijn

7.000

6.993

7

4.

Brommers naar de rijbaan

475

427

48

5.

Fietsparkeren business case Openbaar Vervoer Terminal (OVT) 

16.183

17.016

-833

6.

Fietsparkeren business case OVT pilot

1.200

1.215

-15

7.

Amendement 30 Fietspad langs het spoor

1.650

1.650

0

8.

Maatregelen Kapteynlaan

1.200

1.225

-25

9.

Verbreden Meernbrug

1.175

1.175

0

10.

Amendement 40 Optimalisatie VRI’s

750

728

22

11.

Invoering Parkeer Reizigers Informatiesysteem

1.440

1.126

314

12.

Knijpmaatregelen Monicabrug

7.480

7.480

0

13.

P&R De Erven

211

211

0

14.

Slimme routes Slimme regelingen

600

585

15

15.

Actieplan Schoon Vervoer tot en met 2015

8.380

8.380

0

16.

Stimuleren Schoon Vracht Verkeer Euro 6

245

0

245

17.

Afstemming RWS (schermen) en BRU (bussen)

250

0

250

18.

Schone bussen (ASV)

2.000

2.038

-38

19.

Milieuzone vracht tot en met eind 2014

1.590

1.433

157

20.

Banden op spanning op P&R locaties

100

84

16

21.

Luchtmaatregelen NRU groene buffer

542

601

-59

22.

Gevoelige bestemmingen scholen

1.952

0

1.952

23.

Programmamanagement en organisatiekosten

1.293

1.122

171

24.

Groot onderhoud P+R Westraven/ Kruisstraat

1.647

1.647

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

Investeringsprojecten die in 2016 fysiek gereed zijn gekomen, worden aan het eind van het jaar administratief afgesloten. Daarbij zetten we per project de door u geautoriseerde bedragen af tegen de daadwerkelijk gedane uitgaven. Hieruit blijkt of er een overschot of een tekort is op het betreffende project.

Indien er op een project een tekort of overschot is, dan wordt toegelicht hoe dit is ontstaan. In een separaat voorstel leggen we de dekking van het tekort danwel de besteding van het overschot aan u voor.

Uit het totaal van de af te sluiten investeringsbudgetten blijkt dat we voor 66,663 miljoen euro aan door uw gemeenteraad geautoriseerde investeringsprojecten administratief afsluiten. Voor deze projecten is in totaal 61,934 miljoen euro aan werkelijke uitgaven gedaan. Dit leidt dus tot een overschot van 4,729 miljoen euro, waarvan 2,631 miljoen euro bestaat uit gemeentelijke middelen. De financiële bestemming hiervan leggen we aan u voor bij de Voorjaarsnota 2017.

Hierna volgt per af te sluiten investeringsproject een toelichting op het financiële resultaat met verwijziging naar eerdere besluiten met betrekking tot investeringsbudgetten.

 1. Fietsverbinding Uithof- Nieuwegein (tussen de rails)

Het project wordt administratief afgesloten met een voordeel van 0,290 miljoen euro op het samenwerkingsprogramma VERDER.

 1. Tijdelijke fietsenstalling Smakkelaarsveld

De kosten zijn 2,212 lager dan begroot vanwege de gekozen uitvoeringsmethode. Op het Smakkelaarsveld zijn stallingsplaatsen geïntensiveerd. Op de Catharijnesingel zijn de stallingen op een bestaande brug geplaatst. Het middendeel is op een verhoogd maaiveld gebouwd wat is gemaakt met zand uit de Catharijnesingel. Deze constructie was aanzienlijk goedkoper dan de gebouwde constructie. Het overschot van 2,212 miljoen euro bestaat voor een bedrag van 0,595 miljoen euro uit Beter Benutten subsidie, die we zullen we verrekenen met de provincie. Het project sluit hiermee af met een voordeel 1,617 miljoen euro.

 1. Projecten Stationsgebied en Leidsche Rijn

In uw Raadsbesluit herprogrammering van FES-gelden (Fonds Economische Structuurversterking) uit 2015 zijn bijdragen aan Fietsprojecten in het Stationsgebied en in Leidsche Rijn geprogrammeerd. De bijdragen zijn conform het besluit verantwoord

 1. Brommers naar de Rijbaan

Bij de Voorjaarsnota 2016 is aanvullend een bedrag van 0,075 miljoen euro voor Brommers naar de Rijbaan ter beschikking gesteld, waardoor het totale beschikbare budget 0,475 miljoen euro bedraagt. Het project BOR kunnen we afsluiten met een positief resultaat van 0,048 miljoen euro doordat we bij Vergunningverlening Toezicht en Handhaving lagere uurtarieven hebben gehanteerd dan oorspronkelijk was voorzien.

 1. Fietsparkeren business case Openbaar Vervoer Terminal (OVT)

Bijdrage vanuit het programma Bereikbaarheid en Beter Benutten aan de business case OVT pilot. Doordat de fietsenstalling aan het Stationplein Oost duurder is uitgevallen, is door een budgetverschuiving een hogere bijdrage vanuit Beter Benutten gerealiseerd.

 1. Fietsparkeren business case OVT pilot

Ondanks een kleine overschrijding van de kosten (0,015 miljoen euro), is er door extra inkomsten uit kaartverkoop en lagere uitgaven voor beheer en onderhoud, aanloop- en communicatiekosten een saldo aan gemeentelijke middelen van 0,302 miljoen euro.

 1. Amendement 30 Fietspad langs het spoor

Het betreft de bijdrage vanuit het programma Bereikbaarheid aan de realisatie van dit project. De bijdrage vanuit FES-middelen en de gemeentelijke cofinanciering van 1 miljoen euro zijn conform afspraken geleverd en worden verantwoord in de SISA-bijlage bij de jaarrekening 2016.

 1. Maatregelen Kapteynlaan

De Kapteynlaan is opgeleverd en voor het grootste gedeelte bekostigd uit rijkssubsidie Fonds Economische Structuurversterking (FES). Ondanks de kleine overschrijding op de begrote kosten, resteert met inbegrip van rijkssubsidie een positief saldo aan gemeentelijke middelen van 0,491 miljoen euro.

 1. Verbreden Meernbrug

De bijdrage vanuit het programma Bereikbaarheid aan de Meernbrug en de Meerndijk is conform gemaakte afspraken geleverd.

 1. Amendement 40 Optimalisatie verkeersregelinstallaties (VRI’s)

Bij de Voorjaarnota 2013 hebben wij bij de uitvoering van het amendement 40 voor optimalisatie van verkeerslichten bij belangrijke kruispunten (2013/A40) een bedrag van 0,750 miljoen euro beschikbaar gesteld. Tot en met 2016 zijn verbeteringen uitgevoerd en daarmee is het totale bedrag bijna helemaal besteed. We stellen voor om het project einde 2016 af te sluiten.

 1. Invoering Parkeer Reizigers Informatiesysteem

In 2016 is het Parkeer Reizigers Informatiesysteem opgeleverd. Na de gunstige aanbesteding is een bedrag van 0,4 miljoen euro ingezet voor verkeersveiligheid. Ook heeft een verschuiving plaatsgevonden, waardoor Beter Benutten middelen voor een bedrag van 0,380 miljoen euro zijn ingezet voor andere projecten. Door de lange doorlooptijd en een aantal onvoorziene kosten komen we bij het afsluiten van het project uiteindelijk een bedrag van 0,066 miljoen euro tekort op de gemeentelijke middelen.

 1. Knijpmaatregelen Monicabrug

In het Raadsbesluit herprogrammering van FES-gelden uit 2015 is besloten de KNIP Monicabrug te vervangen door alternatieve maatregelen. De bijdrage vanuit rijksmiddelen Fonds Economische Structuurversterking (FES) voor deze maatregelen hebben wij conform beschikking ontvangen en bijgedragen aan het project bij POS.

 1. P&R De Erven

Voor de uitbreiding van het aantal P&R plaatsen bij station Vleuterweide hebben wij in 2016 conform gemaakte afspraken een financiële bijdrage geleverd van 0,211 miljoen euro. Het project wordt administratief afgesloten.

 1. Slimme routes Slimme regelingen

Bij de Voorjaarsnota 2016 hebben wij een aanvullend budget van 0,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het verkeersplan Slimme Routes , Slimme Regelingen, Slim Bestemmen. Van het totale budget van 0,6 miljoen euro resteert een bedrag van 0,015 miljoen euro aan gemeentelijke middelen.

 1. Actieplan Schoon Vervoer tot 2015

In het MPB 2016 is het nieuwe actieplan Schoon Vervoer 2015-2020 vastgesteld. De resterende budgetten van het oude Actieplan vanaf 2015 zijn daarbij geherprogrammeerd binnen de projecten die onder het nieuwe actieplan Schoon Vervoer vallen (Elektrisch Vervoer, Milieuzones en subsidies en het Eigen Wagenpark), maar het oude budget is formeel nog niet afgesloten. Wij stellen voor de autorisatie voor de kosten van oude jaren af te sluiten,

 1. Stimuleren Schoon Vracht Verkeer Euro 6

Het project is in het MPB 2016 opgeheven.

 1. Afstemming RWS (schermen) en BRU (bussen)

Het project is in het MPB 2016 opgeheven.

 1. Schone bussen (ASV)

In het Raadsbesluit herprogrammering van FES-gelden is besloten een bijdrage te leveren aan projecten van de provincie Utrecht ten behoeve van een snellere vervanvinging van EVV bussen in de stad. Daarnaast hebben wij een bijdrage geleverd aan een tweede meetserie met de Utrechtste Euro 6 Dieselbus. Dit leidt tot een overschrijding van 0,038 miljoen euro op de gemeentelijke bijdrage.

 1. Milieuzone vracht tot en met eind 2014

Het betreft een eerder opgeleverd project. Alle milieuzones zijn opgenomen onder het project Milieuzones en subsidies als onderdeel van het Actieplan Schoon Vervoer. In verband met extra ontvangsten van leges blijft er per saldo een bedrag van 0,161 miljoen euro over op gemeentelijke middelen.

 1. Banden op spanning op P&R locaties

Op dit project, dat voor een deel met Rijkssubsidie FES gedekt is, blijft een bedrag van 0,016 miljoen euro aan gemeentelijke middelen over.

 1. Luchtmaatregelen NRU groene buffer

Vanuit de rijkssubsidie FES hebben wij een bijdrage ontvangen voor de bekostiging van een groene buffer bij de Zambezidreef. Doordat niet alle kosten aan de voorwaarden voldeden om ten laste van de rijkssubsidie FES te brengenen doordat projectkosten uit voorgaande jaren voor Luchtmaatregelen NRU op dit project verantwoord zijn, sluiten we dit project af met een tekort van 0,098 miljoen euro op de gemeentelijke middelen.

 1. Gevoelige bestemmingen scholen

De maatregel is onuitvoerbaar gebleven. Hierdoor hebben we op dit project 1,954 miljoen euro minder aan rijkssubsidie FES kunnen verantwoorden. Deze subsidie hebben we in 2016 aangewend voor andere projecten binnen het pakket van maatregelen vanuit het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)  Hierdoor valt 1,954 miljoen euro aan gemeentelijke middelen vrij.

 1. Fietsparkeren business case Openbaar Vervoer Terminal (OVT)

Dit project valt onder het het NSL-pakket. Alle rijkssubsidie is in 2016 verantwoord. We stellen voor dit project af te sluiten met een tekort op de gemeentelijke bijdrage van 0,036 miljoen euro en een overschot van 0,207 miljoen euro op rijkssubsidie FES.

 1. Groot onderhoud P+R Westraven/ Kruisstraat

Het groot onderhoud P+R Westraven is in 2016 opgeleverd. Het groot onderhoud Kruisstraat was eind al 2015 gerealiseerd.

Onderwijs

Nr.

Naam investeringsproject

Geautoriseerd bedrag

Gerealiseerd
bedrag

Overschot (+) of tekort (-)

1

Ten Veldestraat 98; uitbreiding permanent vier lokalen Apollo 11, 7e tot en met 10e groep)

802

819

-17

2

binnenklimaat bestaande gebouwen(3e tranche)

940

949

-9

3

Maliebaan 56; permanente uitbreiding 12e en 13e groep en één speellokaal

100

100

0

4

Notebomenlaan 400; uitbreiding permanent voor X11

405

262

143

5

Van Hoornekade 6; uitbreiding permanent tweede speellokaal

116

116

0

6

Torenpleinschool, Schoolstraat 7; uitbreiding 10e en 11e lokaal

393

377

16

7

Jazzsingel VVE-lokaal

191

146

45

8.

Internationale school Tijdelijke huisvesting Grebbeberglaan

800

800

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

4. Het overschot van 0,143 miljoen euro bij het project aan de Notebomenlaan 400 is het gevolg van het gunstiger uitvallen van de aanbesteding en het lager uitvallen van de bijkomende kosten.

Cultuur

Nr.

Naam investeringsproject

Geautoriseerd bedrag

Gerealiseerd
bedrag

Overschot (+) of tekort (-)

1

Podium Hoge Woerd - Theatertechniek

1.000

1.000

0

2

Broedplaatsen

145

145

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

1. Met Raadsbesluit 2013-18 en bij de Voorjaarsnota 2014 is het investeringskrediet voor Castellum Hoge Woerd vastgesteld. Onderdeel van dit totale budget was het budget van 1,00 miljoen euro voor theatertechniek in het Podium Hoge Woerd. In 2016 is de investering in de theatertechniek van Podium Hoge Woerd volledig gerealiseerd.  

2. Het investeringsbudget voor Broedplaatsen is vastgesteld met de nota kapitaalgoederen 2014-2018. Dit betreft een investeringssubsidie aan Stichting Werkruimte Kunstenaars voor de verduurzaming van het pand aan de Plompetorengracht. In 2016 is deze investering volledig gerealiseerd.

Sport

Nr.

Naam investeringsproject

Geautoriseerd bedrag

Gerealiseerd
bedrag

Overschot (+) of tekort (-)

1

Vervanging installaties zwembad Den Hommel

724

810

-87

2

Krommerijn toiletgebouw

85

75

10

3

Vervanging toplaag Fletiomare Oost

330

227

103

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

1. Vervanging installaties zwembad Den hommel. Het tekort was onvermijdelijk doordat noodzakelijke vervanging van zwembadroosters en herstelwerkzaamheden aan bufferkelders geen deel uitmaakten van de begrote kosten. Het tekort lossen wij binnen de exploitatie op.

2. Realiseren van nieuw opslaggebouw inclusief kindertoilet. Dank zij gunstige aanbesteding is ruim 10% van het krediet niet besteed.

3. Toplaag kunstgrasveld Fletiomare Oost. Het overschot is ontstaan door de aanwending van een garantiebedrag. Voor de invulling van het overblijvend krediet van 0,103 miljoen euro doen wij bij de voorjaarnota een voorstel.

Vastgoed

Nr.

Naam investeringsproject

Geautoriseerd bedrag

Gerealiseerd
bedrag

Overschot (+) of tekort (-)

1

UCK Domplein

1.692

1.733

-41

2

Molen Rijn en Zon

350

381

-31

3

De Stek

430

434

-4

4

Buurthuis de Boeg Tjalkstraat

295

331

-36

Bedragen zijn in duizenden euro’s.

 1. UCK Domplein, Betreft uitbreiding en verbouwing Domplein 4
 2. Molen Rijn en Zon, betreft restauratie werkzaamheden
 3. Verbouwing en aankoop grond ten behoeve van verslaafdenopvang de Stek
 4. Buurthuis de boeg, het vervangen van een oud tijdelijk buurthuis door een nieuwe tijdelijke voorziening. De oude portocabins zijn verwijderd en afgevoerd en de oude fundering gesloopt. Het geautoriseerde bedrag van 0,295 miljoen euro is inclusief een budget van 0,130 miljoen euro wat voor dit project onder het programma Maatschappelijke ondersteuning was begroot.

Maatschappelijke Ondersteuning

De afsluiting van het project 'Vervanging buurthuiskamer de Boeg Tjalkstraat' wordt in zijn geheel verantwoord onder het programma Vastgoed. Dit is inclusief een budget van 0,130 miljoen euro wat binnen het programma Maatschappelijke ondersteuning was begroot.