Gemeente Utrecht

Incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste incidentele baten en lasten vanuit de realisatie 2016 gespecificeerd.

Uitgangspunten die bij het samenstellen van dit overzicht zijn gehanteerd zijn:

  • alleen posten van materiële betekenis zijn opgenomen (minimaal 0,5 miljoen euro);
  • posten als incidenteel worden aangemerkt indien sprake is van eenmalige baten en lasten;
  • de resultaten van de lang(er)durende programma's niet als incidenteel zijn aangemerkt, zoals het programma Bereikbaarheid en de grondexploitaties (waaronder Stationsgebied en Leidsche Rijn).

De incidentele baten en lasten zijn verantwoord en verder toegelicht op de programma's. Via de bestedings- en dekkingsvoorstellen worden (onder andere) de incidentele baten en lasten verwerkt bij resultaatbestemming.

 

Programma

Omschrijving

Lasten

Baten

Bewoners en Bestuur

Organisatie van het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne.

0,776

0,583

Op basis van de jaarlijkse doorrekening van de voorziening wethouderspensioenen heeft een niet begrote vrijval plaats gevonden. De voorziening bleek te hoog te zijn opgenomen.

0,443

Duurzaamheid

Afkoopsom gebiedsplan door Jaarbeurs Utrecht (ontvangen 300.000, hiervan 5% bij POS en 95% bij M&M (285.000))

0,300

Stedelijke Ontwikkeling

Conversies en bestemmingswijzigingen erfpachten

16,1

Uitgiftes gemeentelijke eigendommen

7,6

Openbare Ruimte en Groen

Incidentele impuls voor de leefomgeving, conform besluitvorming Voorjaarsnota 2016

1,400

Meeropbrengsten rioolheffing 2016 met name te verklaren als gevolg van meer volume (betalers) en een lagere oninbaarheid van vorderingen dan bij de tariefopstelling rekening mee is gehouden. De structurele component van het voordeel op de baten is meegenomen bij de tariefopstelling 2017 en heeft geleid tot een substantiële verlaging van de rioolheffing in 2017.

1,216

Zambesipark: 1ste project in realisatie NRU: Zambesidreef uit gebruik genomen en heringericht als park; vier termijnen totaal

0,403

Economie

Vrijval langlopende schuld deelneming Wom Lombok bv

2,269

Werk en Inkomen

Positieve uitspraak in rechtszaak

-0,650

Sectorplan herstructuering sociale werkvoorziening

0,706

ESF J3

0,633

ESF regio

0,500

Onderwijs

Subsidie UCK cultuurcampus Leidsche Rijn

0,230

Maatschappelijke Ondersteuning

middelen vluchtelingen Voorjaarsnota 2016

1,000

1,000

Jeugd

Niet van toepassing

Volksgezondheid

Niet van toepassing

Veiligheid

Niet van toepassing

Cultuur

Niet van toepassing

Sport

Overname vorderingen Grand Départ Tour de France van de Stichting Utrecht 2015

0,228

0,228

Vastgoed

Afwaardering panden vanwege duurzame waardevermindering  
Onderbesteding planmatig onderhoud

2,275
-1,437

Algemene Middelen

Niet van toepassing

Algemene Ondersteuning

Niet van toepassing

Totaal

4.931

31.416

Bedragen zijn in miljoenen euro's