Gemeente Utrecht

Overzicht baten en lasten

Op de volgende pagina's vindt u de overzichten van baten en lasten. In deze overzichten kunt u veel informatie vinden over de financiën van de gemeente in 2016. De tabel nominale Begroting 2016 geeft aan welke baten (= opbrengsten) en lasten (=kosten) uw gemeenteraad op 12 november 2015 geautoriseerd heeft voor 2016. De Programmabegroting 2016 was, conform de wettelijke bepalingen, sluitend. Dit komt tot uiting in het totaal van de kolom 'Begrote bijdrage algemene middelen'. Deze is nul, dat wil zeggen dat alle middelen van de gemeente volledig zijn ingezet in de diverse programma's, maar ook niet meer dan dat.

Per programma is aangegeven:

  • De baten: de binnen het programma begrote opbrengsten
  • De lasten: de binnen het programma begrote kosten
  • Het saldo van baten en lasten: de baten min de lasten
  • De begrote bijdrage uit de algemene middelen: de hoeveelheid geld die vanuit de algemene middelen aan het programma is toegevoegd
  • Het totaalsaldo van baten en lasten: het saldo plus de begrote bijdrage uit de algemene middelen.
  • De toevoegingen in de reserves: de hoeveelheid geld die in reserves wordt gedaan
  • De onttrekkingen aan de reserves: de hoeveelheid geld die uit reserves wordt gehaald
  • Het resultaat: het gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten min de
  • toevoegingen in de reserves plus de onttrekkingen uit de reserves.

De tabel actuele Begroting 2016 is gelijk aan de nominale begroting plus alle daarna door uw gemeenteraad vastgestelde begrotingswijzigingen. De actuele begroting is daarmee de meest recente door uw gemeenteraad goedgekeurde Programmabegroting 2016.

De tabel realisatie 2016 geeft aan welke baten en lasten gerealiseerd zijn in 2016. Het resultaat, dat wil zeggen nadat de onttrekkingen aan en stortingen in reserves hebben plaatsgevonden, bedraagt 71,8 miljoen euro voordelig. Een uitgebreide toelichting per programma op het behaalde resultaat is opgenomen in Deel 1 Jaarverslag, onder de programma's, hiervan is een samenvatting opgenomen in Deel 2 Jaarrekening, Overzicht baten en lasten met toelichting, onderdeel resultaat. De kostenoverschrijdingen in de Jaarstukken 2016 vallen binnen het kader begrotingsrechtmatigheid.

Nominale begroting 2016

Programma

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Bijdrage
algemene
middelen

Totaalsaldo
van baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Resultaat

Bewoners en Bestuur

7.192

36.397

-29.205

29.820

616

616

0

0

Stedelijke ontwikkeling

228.905

236.063

-7.158

-7.459

-14.617

300

14.917

0

Duurzaamheid

2.893

11.017

-8.124

8.165

41

41

0

0

Bereikbaarheid

40.391

50.707

-10.316

8.774

-1.542

12.471

14.012

0

Openbare ruimte en groen

88.194

149.996

-61.803

57.277

-4.526

4.000

8.526

0

Economie

0

12.713

-12.713

12.713

0

0

0

0

Werk en Inkomen

151.373

225.004

-73.631

73.631

0

0

0

0

Onderwijs

21.457

93.970

-72.513

67.106

-5.407

0

5.407

0

Maatschappelijke Ondersteuning

7.199

205.247

-198.049

198.034

-15

0

15

0

Jeugd

0

79.743

-79.743

79.743

0

0

0

0

Volksgezondheid

3.007

25.961

-22.954

22.629

-325

0

325

0

Veiligheid

433

43.742

-43.308

43.308

0

0

0

0

Cultuur

2

40.766

-40.764

40.660

-105

1.102

1.207

0

Sport

7.791

34.089

-26.299

24.464

-1.834

48

1.882

0

Gemeentelijk Vastgoed

29.527

22.700

6.827

-9.433

-2.605

0

2.605

0

Algemene middelen

781.715

34.649

747.066

-748.200

-1.133

4.137

5.271

0

Algemene Ondersteuning

2.087

100.853

-98.766

98.766

0

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Actuele begroting 2016

Programma

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Bijdrage
algemene
middelen

Totaalsaldo
van baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Resultaat

Bewoners en Bestuur

8.258

38.814

-30.555

30.771

216

616

400

0

Stedelijke ontwikkeling

262.636

255.826

6.811

-28.505

-21.694

632

22.326

0

Duurzaamheid

271

13.652

-13.380

12.634

-747

41

788

0

Bereikbaarheid

61.634

80.248

-18.615

3.893

-14.722

16.184

30.906

0

Openbare ruimte en groen

88.890

149.919

-61.029

59.574

-1.455

7.121

8.576

0

Economie

0

14.404

-14.404

13.996

-408

0

408

0

Werk en Inkomen

156.207

231.294

-75.086

73.881

-1.205

0

1.205

0

Onderwijs

23.830

100.645

-76.815

71.808

-5.007

2.206

7.212

0

Maatschappelijke Ondersteuning

11.617

205.758

-194.141

192.050

-2.092

0

2.092

0

Jeugd

0

74.763

-74.763

74.763

0

0

0

0

Volksgezondheid

2.803

26.846

-24.044

23.013

-1.030

0

1.030

0

Veiligheid

570

46.367

-45.798

45.697

-101

0

101

0

Cultuur

2

40.885

-40.883

40.800

-84

1.102

1.186

0

Sport

8.531

34.770

-26.239

25.790

-449

1.434

1.882

0

Gemeentelijk Vastgoed

30.841

21.887

8.954

-10.980

-2.025

1.400

3.425

0

Algemene middelen

786.699

49.556

737.143

-731.979

5.164

39.034

33.871

0

Algemene Ondersteuning

4.781

107.784

-103.003

102.793

-210

1.466

1.676

0

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Realisatie 2016

Programma

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Bijdrage
algemene
middelen

Totaalsaldo
van baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Resultaat

Bewoners en Bestuur

9.585

38.447

-28.861

30.771

1.910

616

400

1.694

Stedelijke ontwikkeling

271.108

214.511

56.597

-28.505

28.093

632

18.619

46.080

Duurzaamheid

442

12.679

-12.238

12.634

396

41

788

1.143

Bereikbaarheid

59.189

73.049

-13.861

3.893

-9.968

16.184

26.806

653

Openbare ruimte en groen

89.971

150.389

-60.418

59.574

-844

7.121

8.595

630

Economie

2.749

13.990

-11.241

13.996

2.755

0

408

3.163

Werk en Inkomen

146.587

231.778

-85.191

73.881

-11.309

0

1.205

-10.104

Onderwijs

22.015

96.214

-74.199

71.808

-2.391

2.206

7.252

2.656

Maatschappelijke Ondersteuning

12.633

198.006

-185.373

192.050

6.676

0

1.265

7.941

Jeugd

449

70.600

-70.152

74.763

4.611

0

0

4.611

Volksgezondheid

2.954

26.789

-23.835

23.013

-822

0

1.030

208

Veiligheid

531

45.672

-45.140

45.697

556

0

101

657

Cultuur

783

44.153

-43.370

40.800

-2.570

1.100

1.214

-2.456

Sport

9.186

35.607

-26.421

25.790

-631

1.434

2.111

46

Gemeentelijk Vastgoed

25.765

28.298

-2.533

-10.980

-13.513

1.400

3.591

-11.322

Algemene middelen

804.707

41.672

763.035

-731.979

31.056

39.034

33.871

25.892

Algemene Ondersteuning

7.560

113.072

-105.512

102.793

-2.718

1.466

4.547

363

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
In de kolom resultaat komt een positief bedrag ten gunste van de algemene reserve, en een negatief bedrag ten laste van de algemene reserve.