Gemeente Utrecht

Verbonden Partijen

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Dit zijn onder andere gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen die een publiek belang behartigen en waarvan de aandelen geheel of gedeeltelijk in het bezit van de gemeente zijn. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. De verbonden partijen van de gemeente in 2017 komen hierna aan de orde. Het gemeentelijke beleid met betrekking tot verbonden partijen is vastgelegd in de nota verbonden partijen, die in het najaar 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het beleggen van een publieke taak bij een andere organisatie heeft als gevolg dat geen directe democratische controle kan plaatsvinden door de gemeenteraad. Politiek-bestuurlijk ingrijpen geschiedt getrapt. Bovendien heeft de gemeente niet altijd een meerderheidsstem in de andere organisatie. Om het primaat van de gemeenteraad zoveel mogelijk te waarborgen wordt gekozen voor terughoudendheid, met name bij gemeenschappelijke regelingen. Hoofdregel is dan ook ‘nee, tenzij…’ daar waar het om beleidsrijke onderwerpen gaat, die directe democratische legitimering vragen. Onderdeel van de nota is ook een nieuw afwegingskader. Bij het aangaan van een verbinding dient dit afwegingskader altijd vooraf aan ons college van B en W en/of de gemeenteraad te worden voorgelegd.

Gemeenschappelijke regelingen

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Doel: Het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.
Betrokkenen: Alle gemeenten in de provincie Utrecht.
Bestuurlijk belang: De AVU is een gemeenschappelijke regeling met een dagelijks en een algemeen bestuur. De gemeente Utrecht is in het dagelijks en het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de wethouder Openbare Ruimte en Groen. Utrecht heeft in het algemeen bestuur zeven van de 81 stemmen.
Financieel belang: In 2016 heeft de gemeente 6,3 miljoen euro (opbrengsten minus kosten) miljoen euro bijgedragen op basis van voorschotnota’s. De definitieve afrekening volgt na het vaststellen van de Jaarstukken 2016.
Eigen vermogen: Stand 31 december 2015: 0,467 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 31 december 2016 is 0,150 miljoen euro
Vreemd vermogen: Stand 31 december 2015: 12,4 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 31 december 2016 is 12,2 miljoen euro (schatting). Het betreft hier met name kortlopende schulden.
Resultaat: Het verwachte resultaat per 31 december 2016 is 0,1 miljoen euro (schatting).
Ontwikkeling: In 2016 is de herziening van de gemeenschappelijke regeling in gang gezet. In 2017 wordt deze definitief aangepast.

Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap (BGHU)

Doel: Efficiënt uitvoeren van het heffen van gemeentelijke belastingen, de wet waardering uitvoering onroerende zaken en het beheer en uitvoering van vastgoedinformatie.
Betrokkenen: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de gemeenten Utrecht, de Bilt, Bunnik, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrechtse Heuvelrug en Zeist.
Bestuurlijk belang: De BghU is een bedrijfsvoeringsorganisatie op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen en heeft een bestuur. Alle deelnemers zijn vertegenwoordigd in het bestuur. De wethouder Financiën is lid van het bestuur. Besluiten worden genomen op basis van meerderheid van stemmen. Voor het vaststellen van de begroting is een meerderheid van driekwart van de stemmen nodig. De stemverhouding is gebaseerd op de rato van de financiële bijdrage per gemeente. De Gemeente Utrecht heeft in 2016 de 48,5% van de stemmen.
Financieel belang: In 2016 droeg de gemeente 7,575 miljoen euro bij.
Eigen vermogen: Stand 31 december 2015: 0,3 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 31 december 2016 is 0,3 miljoen euro
Vreemd vermogen: Stand 31 december 2015: 3,4 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 31 december 2016 is 3,4 miljoen euro.
Resultaat: Het verwacht resultaat per 31 december 2016 is 0,3 miljoen euro positief.
Standplaats: Utrecht
Juridische vorm: Bedrijfsvoeringsorganisatie op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Ontwikkeling: Geen

GGD regio Utrecht (GGDrU)

Doel: De GGD regio Utrecht verricht in de Wet Publieke Gezondheid beschreven taken voor ruim 1,2 miljoen inwoners van 26 Utrechtse gemeenten in de Provincie Utrecht, waaronder de Gemeente Utrecht. De precieze afspraken met de gemeente Utrecht staan verwoord in het arrangement Publieke Gezondheid dat de gemeenteraad in 2013 heeft vastgesteld.
Betrokkenen: 26 gemeenten in de Provincie Utrecht.
Bestuurlijk belang: De wethouder Volksgezondheid vertegenwoordigt de Gemeente Utrecht in het algemeen bestuur van de GGDrU. Er is sprake van verlengd openbaar bestuur. Alle deelnemers hebben invloed op datgene dat uitgevoerd wordt door de GGD regio Utrecht en bij afwijkingen dan wel investeringen regelen deelnemers goedkeuring via hun eigen gemeentebestuur.
Financieel belang: De GGDrU voert voor de Gemeente Utrecht (op basis van de Wet Publieke Gezondheid) enkele taken uit op het gebied van Volksgezondheid (infectieziektebestrijding, reizigerszorg, medische milieukunde, curatieve SOA en TBC-bestrijding). De verwachte uitgaven 2016 van de GGDrU voor de taakuitvoering ten behoeve van de Gemeente Utrecht bedraagt circa 1,67 miljoen euro.
Eigen vermogen: Stand 31 december 2015: 2,9 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 31 december 2016 is 2,9 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 31 december 2015: 12,7 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 31 december 2016 is 12,7 miljoen euro.
Resultaat: Het verwacht resultaat per 31 december 2016 is 0.
Ontwikkeling: De GGDrU investeert in de basis op orde krijgen. Streven is de investering uit eigen middelen te financieren. Risico aanwezig op vraag richting deelnemende gemeenten om bijdrage in investering.

Het Utrechts Archief (HUA)

Doel: Het verwerven, bewaren en beschikbaar stellen van de archieven van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein, de provincie Utrecht en de archieven van het Rijk in de provincie Utrecht, alsook een omvangrijke collectie beeldmateriaal en bibliotheek van en over Utrecht. Via digitale dienstverlening, studiezaal en publiekscentrum worden de archieven en collecties beschikbaar gesteld voor iedereen die op zoek is naar recht en bewijs, educatie en onderzoek en cultuurbeleving. Daarnaast dient Het Utrechts Archief als toezichthouder voor het informatiebeheer van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein en een aantal regionale overheden.
Betrokkenen: De minister van OCW en de Gemeente Utrecht in de gemeenschappelijke regeling. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is een geactualiseerde gemeenschappelijke regeling nodig. De regeling ligt op dit moment voor bij de Tweede en Eerste Kamer, na vaststelling zal deze naar verwachting in het voorjaar van 2017 in werking treden. In 2013 sloot HUA een dienstverleningsovereenkomst voor vijf jaar met de Provincie Utrecht. De Provincie levert een financiële bijdrage aan HUA voor het beheer en te beschikking stellen van de archieven van het provinciaal bestuur. Met de gemeente Nieuwegein bestaat een dienstverleningsovereenkomst voor de periode 2011-2020.
Bestuurlijk belang: In de voorliggende geactualiseerde regeling, bestaat het bestuur van HUA uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Namens de gemeente zitten de wethouder Publieksdienstverlening, Informatievoorziening, Archiefzaken (HUA) en de wethouder Cultuur in het algemeen bestuur. Twee leden van het algemeen bestuur worden aangewezen door de minister van OCW. Het dagelijks bestuur bestaat uit een lid van het algemeen bestuur namens de gemeente, een lid van het algemeen bestuur namens het Rijk en een lid van buiten de kring van het algemeen bestuur. De gedeputeerde Cultuur van de Provincie Utrecht is sinds 2014 als agendalid bij het bestuur betrokken.
Financieel belang: De Gemeente Utrecht draagt 2,8 miljoen euro bij in 2016.
Alle uit deze gemeenschappelijke regeling voortvloeiende kosten worden onder aftrek van inkomsten paritair door het bestuur van de gemeente en de minister gedragen. De gemeente Utrecht heeft HUA vanaf 2015 een structurele bezuiniging van 0,1 miljoen euro opgelegd. De gemeente en het ministerie van OCW hebben afgesproken dat de bezuiniging niet paritair bij het Rijk zal wordt doorgevoerd en dat de bezuiniging niet ten laste mag gaan van de digitale infrastructuur. Zodra in het project e-depot de kosten van duurzaam en digitaal beheer bekend zijn, zal opnieuw naar de financiering worden gekeken. Tevens wordt op dat moment onderzocht op welke wijze de pariteit hersteld kan worden.
Eigen vermogen: Stand 31 december 2015: 2,69 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 31 december 2016 is 2,55 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 31 december 2015: 1,15 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 31 december 2016 is 1,16 miljoen euro.
De verschuiving op de balansposten E.V. en V.V. is gevolg van de invoering van de juiste toepassing van het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) bij HUA eind 2015.
Resultaat: Het verwacht resultaat per 31 december 2016 is 0,07 miljoen euro nadelig.
Risico voor de financiële positie van de gemeente: 0,172 miljoen euro.
Standplaats: Utrecht.
Juridische vorm: Gemeenschappelijke regeling uitgevoerd door een openbaar lichaam.
Ontwikkeling: In 2016 werkte HUA aan het bevorderen van het gebruik van de collectie en het in gereedheid brengen van de organisatie voor integraal beheer van de collectie en van toekomstig digitaal gevormd archief. Hiertoe werd een nieuwe website ontwikkeld met één zoekingang om alle bronnen te doorzoeken en extra functionaliteiten als de online filmcollectie. HUA voegde ruim een half miljoen digitale bestanden aan de verzameling toe en verhoogde de ambitie om het kwetsbaarste en meest geraadpleegde deel van de collectie te digitaliseren: in 2020 zal niet 10%, maar 20% van de collectie digitaal raadpleegbaar zijn. Ook ging de conservering, restauratie en digitalisering van het vooraanstaande middeleeuwse archief van het Domkapittel van start. In lijn met het overheidsbeleid om informatie vrij toegankelijk digitaal beschikbaar te stellen, werd de collectie van HUA zoveel mogelijk als open data beschikbaar gesteld aan de burger. De website www.hetutrechtsarchief.nl werd bijna 10 miljoen keer geraadpleegd en ook via social media werd de collectie miljoenen keren gedeeld en bekeken. Vanaf 1 januari 2017 werkt de gemeente Utrecht, als één van de eerste grote gemeenten, geheel digitaal en gebruikt digitale originelen. Archieftoezicht van HUA en de gemeente werkten in 2016 en voorgaande jaren nauw samen om te komen tot een digitale infrastructuur die aan alle voorwaarden voldoet en solide genoeg is om deze stap te kunnen zetten. In landelijk verband werkte HUA in het programma Digitale Taken Rijk in verschillende projecten mee aan de ontwikkeling van de gemeenschappelijke digitale infrastructuur (e-Depot) voor het beheer en toegankelijkheid van digitale archieven. Op het gebied van fysiek publieksbereik was het een recordjaar met bijna 35.000 bezoekers. Dit kwam met name door de succesvolle tentoonstelling Utrecht in beeld (F.F. van der Werf), de organisatie van een landelijke dag voor familiegeschiedenis en tentoonstelling De getekende stad. Voor De Getekende stad werd één van de zalen aangepast om een deel van de 20e-eeuwse tekeningen uit de collectie te kunnen tonen. Voor de verdere aanpassing van het Publiekscentrum werd een plan opgesteld waarmee de fondsenwerving van het project start kon gaan. De organisatieontwikkeling stond in 2016 in het teken van de klantgerichtheid, de vaststelling van de nieuwe projectmanagementmethode en het gezamenlijk opstellen van het nieuwe meerjarenbegroting met opleidingsplan.

Plassenschap Loosdrecht

Doel: Ontwikkeling en beheer van de Loosdrechtse plassen en de daarbij behorende terreinen en vaarwegen.
Betrokkenen: De Provincies Utrecht en Noord Holland en de gemeenten Utrecht, Stichtse Vecht en Wijdemeren.
Bestuurlijk belang: Het Plassenschap is een gemeenschappelijke regeling met een algemeen en een dagelijks bestuur. De Gemeente Utrecht heeft twee leden in het algemeen bestuur dat achttien leden heeft. Het dagelijks bestuur heeft vijf leden, van elke organisatie één. De Gemeente Utrecht is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de wethouder Openbare ruimte en groen en de wethouder Verkeer en mobiliteit en in het dagelijks bestuur door de wethouder Openbare ruimte en groen.
Financieel belang: De gemeentelijke bijdrage in 2016 is 0,165 miljoen euro.
Eigen vermogen: Stand 31 december 2015: 0,665 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 31 december 2016 is 0,628 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 31 december 2015: 2,697 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 31 december 2016 is 4,465 miljoen euro.
Resultaat: Het verwacht resultaat per 31 december 2016 is 0,136 miljoen euro voordelig.
Standplaats: Utrecht
Juridische vorm: Gemeenschappelijke Regeling
Ontwikkeling: Het Plassenschap Loosdrecht is bezig met herstel en behoud van vaarwater door het vervangen van beschoeiing door en baggerwerkzaamheden. Deze activiteiten dragen bij om voor de toekomst het recreatieve gebruik van de plassen de behouden en te verbeteren. De routebeheer taken van het plassenschap worden mogelijk in de toekomst ondergebracht bij een apart Routebureau.

Recreatieschap Stichtse Rijnlanden

Doel: Ontwikkeling, beheer en toezicht van regionale recreatieterreinen en routestructuren voor wandelen, fietsen, varen en paardrijden in de gemeenten die deelnemen aan het recreatieschap.
Betrokkenen: Provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, de Bilt, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Woerden, Stichtse Vecht en Lopik.
Bestuurlijk belang: Het recreatieschap is een gemeenschappelijke regeling met een algemeen en een dagelijks bestuur. Elke deelnemer heeft twee leden in het algemeen bestuur, waarvan tenminste één van de leden een wethouder/gedeputeerde is. Elk lid heeft één stem. De Gemeente Utrecht heeft de wethouder Openbare ruimte en groen en wethouder Verkeer en mobiliteit in het algemeen bestuur. De wethouder Openbare ruimte en groen is lid van het dagelijks bestuur.
Financieel belang: De gemeente draagt 0,847 miljoen euro bij in 2016.
Eigen vermogen: Stand 31 december 2015: 2,356 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 31 december 2016 is 2,332 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 31 december 2015 6,273 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 31 december 2016 is 7,223 miljoen euro.
Resultaat: Het verwacht resultaat per 31 december 2016 is 0,007 miljoen euro voordelig.
Standplaats: Utrecht.
Juridische vorm: Gemeenschappelijke regeling.
Ontwikkeling: Op basis van een Ontwikkelplan worden investeringen gedaan in terreinen, deze investeringen moeten bijdragen aan meer recreatieve kwaliteit en tegelijkertijd de exploitatie van het terrein verbeteren. De routebeheertaken van het recreatieschap worden mogelijk in de toekomst ondergebracht bij een apart Routebureau. Met de Gemeente De Ronde Venen worden gesprekken opgestart om te verkennen of en onder welke voorwaarden deze gemeente na liquidatie van het Plassenschap Vinkeveen kan toetreden tot Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Regionale uitvoeringsdienst (RUD)

Doel: Het verlenen van milieuvergunningen en toezicht en handhaven van milieuregels.
Betrokkenen: Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht en tien andere gemeenten.
Bestuurlijk belang: De regionale uitvoeringsdienst is een gemeenschappelijke regeling en heeft een dagelijks en algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit twaalf leden. De Gemeente Utrecht is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de wethouder milieu.
Financieel belang: De gemeente heeft in 2016 1,2 miljoen euro bijgedragen.
Eigen vermogen: Het verwachte eigen vermogen per 1 januari 2017 is 1,9 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Het verwachte vreemd vermogen per 1 januari 2017 is 1,9 miljoen euro.
Resultaat: Het verwachte resultaat per 1 januari 2017 is 1 miljoen euro.
Standplaats: Utrecht.
Ontwikkeling: Over 2016 moet Utrecht 0,082 miljoen euro aan extra bijdrage betalen. Dit is extra ten opzichte van de bijdrage die bij de start van de RUD Utrecht is afgesproken voor Utrecht binnen de lumpsumafspraak.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Doel: Uitvoeren van taken op het terrein van de risicobeheersing en de voorbereiding op rampen en crises, uitvoeren van brandweerzorg (bestrijding en preventie) en uitvoeren van geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR).
Betrokkenen: Alle 26 gemeenten in de Provincie Utrecht. De politie Midden-Nederland is met een convenant verbonden aan de Veiligheidsregio.
Bestuurlijk belang: De Veiligheidsregio Utrecht is een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Het betreft een collegeregeling waarbij de burgemeester zitting neemt in het dagelijks en algemeen Bestuur. De burgemeester is tevens voorzitter van beide gremia. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden, het algemeen bestuur uit 26 leden.
Financieel belang: De bijdrage van de gemeente in 2016 is 23,9 miljoen euro.
Eigen vermogen: Stand 31 december 2015: 6,587 miljoen euro. Het eigen vermogen per 31 december 2016 is 6,859 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 31 december 2015 51,287 miljoen euro. Het vreemd vermogen per 31 december 2016 is 47,753 miljoen euro.
Resultaat: Het resultaat over 2016 is 1,746 miljoen euro.
Standplaats: Utrecht.
Juridische vorm: openbaar lichaam.
Ontwikkeling: In 2016 presenteerde de VRU een visie op het eigendom en beheer van alle repressieve huisvesting inclusief de financiering. Eind 2016 heeft het algemeen bestuur besloten dat de gemeente het eigendom en het onderhoud behoudt en dat de VRU hiervan gebruik maakt om niet. In 2017 wordt uitvoering gegeven aan dit besluit. In 2017 wordt een nieuwe, meerjarige taakuitvoeringsovereenkomst (TUO) aangegaan tussen de gemeente en de VRU. In deze TUO staan de afspraken over de taken die de VRU alleen voor de gemeente Utrecht uitvoert. Deze taken zijn geen onderdeel van de wettelijke taken van de VRU, noch van de niet-wettelijke taken die de VRU collectief voor alle gemeenten in de regio uitvoert.

Vennootschappen en coörporaties

BIRGIT

 
BIRGIT
Doel: De coöperatie BIRGIT heeft tot doel om voor Nederlandse gemeenten te voorzien in ICT-toepassingen ten behoeve van digitale dienstverlening en bedrijfsvoering. De coöperatie richt zich hierbij op het verwerven, (door)ontwikkelen, beheren en leveren van de voorzieningen.
Betrokkenen: De coöperatie BIRGIT is een samenwerkingsverband van de gemeente Rotterdam, Den Haag en Utrecht (vanaf eind 2015). Het is de bedoeling dat meer gemeenten aansluiten.
Bestuurlijk belang: Het college van B en W van de gemeente Utrecht is vertegenwoordigd in de ledenvergadering en bepaald hoe de gemeente in de ledenvergadering stemt.
Financieel belang: De bijdrage van de gemeente Utrecht bedraagt 0,168 miljoen euro in 2016.
Eigen vermogen: Stand 31 december 2015: 0,048 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 31 december 2016 is 0,048 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 31 december 2015 is 0,551 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 31 december 2016 is 0,551 miljoen euro.
Resultaat: Het verwacht resultaat per 31 december 2016 is nihil.
Standplaats: Rotterdam
Ontwikkeling: Ontwikkeling: De coöperatie BIRGIT verbetert een applicatie voor het distribueren van basisregistraties binnen de gemeenten. In 2016 is de applicatie geschikt gemaakt voor gebruik in Utrecht en gewerkt aan een viewer voor informatie uit basisregistraties op een kaart.

Coöperatie Wego4it U.A.

Doel: Het ontwikkelen en verrichten van administratieve en informatietechnologische ondersteuning aan de deelnemende gemeenten op het terrein van werk, inkomen, zorg en inburgering. Daardoor verbetert de dienstverlening aan de inwoners en wordt de effectiviteit en doelmatigheid van de uitvoerende organisaties van de deelnemende gemeenten vergroot.
Betrokkenen: Gemeenten Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.
Bestuurlijk belang: Het hoogste bestuursorgaan van de coöperatie is de algemene deelnemersvergadering. In dit bestuursorgaan hebben alle vier de gemeenten een even grote stem. De Gemeente Utrecht is vertegenwoordigd door de wethouder Werk en Inkomen.
Financieel belang: Een jaarlijkse contributie conform de verdeelsleutel Wet werk en bijstand. In 2016 was de bijdrage 2,276 miljoen euro.
Eigen vermogen: Stand 31 december 2015: 4,147 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 31 december 2016 is 3,682 miljoen euro
Vreemd vermogen: Stand 31 december 2015 7,709 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 31 december 2016 is 14,785 miljoen euro.
Resultaat: Het verwacht resultaat per 31 december 2016 is een tekort van 0,466 miljoen euro.
Standplaats: Den Haag.
Juridische vorm: vereniging in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid
Ontwikkeling: Er waren in 2016 geen relevante ontwikkelingen.

GEM Kanaleneiland CV

Doel: Zorgdragen voor het in exploitatie brengen en (doen) ontwikkelen en realiseren casu quo renoveren van onroerende zaken in Centrumgebied Kanaleneiland.
Betrokkenen: Gemeente Utrecht, Mitros Aska Beheer BV, Portaal Onroerend Goed Beheer BV en Heijmans Vastgoed BV.
Bestuurlijk belang: De GEM Kanaleneiland CV is een commanditaire vennootschap, waar de zeggenschap gelijk is verdeeld over de vier samenwerkingspartners.
Financieel belang: Bij de start in 2008 is door iedere partij 1 miljoen euro bijgedragen. In 2015 was de bijdrage van de gemeente 0,12 miljoen euro.
Eigen vermogen: Stand 31 december 2015: 4 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 31 december 2016 is 4 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 31 december 2015 5,753 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 31 december 2016 is 3,785 miljoen euro.
Resultaat: Het verwacht resultaat per 31 december 2016 is nihil.
Standplaats: Utrecht.
Juridische vorm: rechtspersoon (commanditaire vennootschap).
Ontwikkeling: projecten hebben naar verwachting een voortgang tot uiterlijk 2020.

GEM Beheer BV Kanaleneiland

Doel: Doel van GEM Beheer BV Kanaleneiland is het deelnemen in of directie voeren over andere vennootschappen of deelnemingen. Kanaleneiland BV is beherend vennoot van GEM Kanaleneiland CV. Daardoor is zij hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van GEM Kanaleneiland CV.
Betrokkenen: Gemeente Utrecht, Mitros Aska Beheer BV, Portaal Onroerend Goed Beheer BV en Heijmans Vastgoed BV.
Bestuurlijk belang: De aandelen en de zeggenschap zijn gelijk verdeeld over de vier deelnemende partijen.
Financieel belang: De bijdrage van de gemeente is nihil.
Eigen vermogen: Stand 31 december 2015: 0,04 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 31 december 2016 is 0,04 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 31 december 2015 0,04 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 31 december 2016 is 0,06 miljoen euro.
Resultaat: Het verwacht resultaat per 31 december 2016 is nihil.
Standplaats: Utrecht.
Juridische vorm: rechtspersoon (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid).
Ontwikkeling: onderliggende activiteiten van GEM Kanaleneiland CV hebben naar verwachting een voortgang tot uiterlijk 2020.

GEM Vleuterweide BV

Doel: Uitvoeren van grondexploitatie Vleuterweide.
Betrokkenen: GEM Vleuterweide Beheer CV.
Bestuurlijk belang: De GEM Vleuterweide Beheer CV is voor 100% aandeelhouder in GEM Vleuterweide Beheer BV. De helft van de aandelen GEM Vleuterweide CV is van Vleuten-De Meern Zelfstandig BV Utrecht. Alle aandelen in
in Vleuten-De Meern Zelfstandig BV Utrecht zijn in het bezit van de gemeente Utrecht.
Financieel belang: Het financiële belang bestaat uit de inbreng in het maatschappelijk kapitaal van 20.000 gulden.
Eigen vermogen: Stand 31 december 2015: 0,481 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 31 december 2016 is 0,481miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 31 december 2015 0,292 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 31 december 2016 is 3,394 miljoen euro.
Resultaat: Het verwacht resultaat per 31 december 2016 is 0.
Ontwikkeling: Geen wijzigingen ten opzichte van 2015.

GEM Vleuterweide CV

Doel: Uitvoeren van grondexploitatie Vleuterweide.
Betrokkenen: Vestam Vleuterweide BV Amsterdam, Ballast Nedam Vleuterweide BV Nieuwegein,
ASR Vastgoedontwikkeling BV Utrecht, AM Deelnemingen Grondbedrijf BV Utrecht en Vleuten-De Meern Zelfstandig BV Utrecht. De wethouder grondzaken vertegenwoordigt de gemeente Utrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van Vleuten-De Meern Zelfstandig BV Utrecht.
Bestuurlijk belang: De gemeente Utrecht is voor 100% aandeelhouder in Vleuten-De Meern Zelfstandig BV Utrecht.
Vleuten-De Meern Zelfstandig BV Utrecht heeft de helft van de aandelen GEM Vleuterweide CV. De andere helft van de aandelen is verdeeld over de vier andere partijen, Geen van de partijen heeft meer dan 20% van de aandelen in bezit. Voor het nemen van besluiten moet 80% van de aandeelhouders voor zijn.
Financieel belang: Het financiële belang bestaat uit de inbreng in het maatschappelijk kapitaal van 4.000.000 gulden. Aan de aandeelhouder Vleuten-De Meern Zelfstandig BV wordt naar verwachting een uitkering gedaan van 20 miljoen euro. Dit bedrag wordt vervolgens aan de gemeente uitgekeerd. Dit bedrag is opgenomen in de grondexploitatie Leidsche Rijn en is gemeld in de Bestuursrapportage Leidsche Rijn. Het bedrag is inmiddels volledig als voorlopige uitkering verwerkt.
Eigen vermogen: Stand 31 december 2015: 8,63 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 31 december 2016 is 10,130 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 31 december 2015 1,224 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 31 december 2016 is 0,288 miljoen euro.
Resultaat: Het verwacht resultaat per 31 december 2016 is 1,5 miljoen euro.
Ontwikkeling: Geen wijzigingen ten opzichte van 2015.

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Doel: De Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang en verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. Dat leidt voor de inwoners tot zo laag mogelijke kosten voor maatschappelijke voorzieningen.
Betrokkenen: Staat der Nederlanden, Provincies, gemeenten en een hoogheemraadschap.
Bestuurlijk belang: De gemeente Utrecht bezit 1,37% van de aandelen. De helft van alle BNG aandelen is van de Staat der Nederlanden, de andere helft is van gemeenten, Provincies en een hoogheemraadschap.
Financieel belang: De gemeente ontving in 2016 een dividenduitkering over 2015 van 0,78 miljoen euro. De nominale waarde van de aandelenportefeuille is 1,9 miljoen euro. In de statuten is vastgelegd dat aandelen uitsluitend onderling tussen overheden verhandelbaar zijn tegen de nominale waarde.
Eigen vermogen: Per eind 2015 bedroeg dit 4,2 miljard euro. Het verwachte eigen vermogen per 31 december 2016 is 4,0 miljard euro.
Vreemd vermogen: Per eind 2015 bedroeg dit 145,3 miljard euro. Het verwachte vreemd vermogen per 31 december 2016 is 160 miljard euro.
Resultaat: Het gerapporteerde resultaat over het eerste halfjaar 2016 bedroeg 126 miljoen euro. Met betrekking tot het verwacht resultaat over het gehele boekjaar 2016 geeft de bank in haar halfjaarbericht aan dat het gezien de aanhoudende onzekerheden niet verantwoord is om daarover een uitspraak te doen.
Standplaats: Den Haag.
Juridische vorm: Naamloze (structuur)vennootschap.
Ontwikkeling: Er spelen een aantal zaken die van invloed kunnen zijn op de resultaatontwikkeling. Zo worden er hogere bedrijfslasten verwacht vanwege het moeten voldoen aan toenemende (Europese) wet- en regelgeving. Deze lasten liggen in de sfeer van toezichts- en rapportagekosten, IT-kosten en de inhuur van personeel. Deze lastenverhoging zal een structureel karakter hebben. Daarnaast is het zo dat, indien de rente aanhoudend laag blijft, dit een drukkend effect zal hebben op het renteresultaat. Tenslotte zullen mogelijk aanvullende debiteurenvoorzieningen moeten worden gevormd.

NV REMU-houdster

Doel: Het houden van aandelen in de REMU NV. De aandelen zijn verkocht aan Eneco, maar die verkoop is nog niet afgerond vanwege een mogelijke nabetaling na verkoop van Eneco.
Betrokkenen: Provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht en Amersfoort.
Bestuurlijk belang: De Gemeente Utrecht bezit 47,5% van de aandelen. De wethouder van Financiën vertegenwoordigt de gemeente in Raad van Commissarissen.
Financieel belang: In 2016 had de gemeente geen bijdrage.
Eigen vermogen: Stand 31 december 2015: 1.435.475 euro.
Vreemd vermogen: Stand 31 december 2015 0,01 miljoen euro.
Resultaat: Het verwacht resultaat per 31 december 2016 is 15.064 euro.
Standplaats: Utrecht.
Juridische vorm: Naamloze Vennootschap.
Ontwikkeling: Met de gemeente Amersfoort sturen wij aan op een besluit over het al dan niet ontbinden van de NV. Er zal in 2017 een inschatting worden gemaakt of wij nog een juridisch houdbare vordering hebben op Eneco.

NV Vitens

Doel: Het maken, verkopen en leveren van drinkwater.
Betrokkenen: Vijf Provincies en meer dan honderd gemeenten.
Bestuurlijk belang: De Gemeente Utrecht heeft 3% van de aandelen. Omdat er veel aandeelhouders zijn, is de gemeente een groot aandeelhouder en heeft daardoor invloed. De wethouder van Financiën vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering. Daarnaast is er invloed door de commissie van aandeelhouders. De wethouder Financiën is één van de negen leden.
Financieel belang: De bijdrage van de gemeente is nihil.
Eigen vermogen: Stand 31 december 2015: 471,7 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 31 december 2016 is 471,7 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 31 december 2015: 1,242 miljard euro. Het verwachte vreemd vermogen per 31 december 2016 is 1,24 miljard euro miljoen euro.
Resultaat: Stand 31 december 2015: 55,4 miljoen euro. Het verwacht resultaat per 31 december 2016 is niet bekend.
Standplaats: Utrecht.
Juridische vorm: Naamloze Vennootschap.
Ontwikkeling: Door de invoering van de WACC (weighted average cost of capital) mag slechts een beperkter deel van de winst als dividend aan de gemeente worden uitgekeerd. Dit komt omdat er een relatie is gelegd tussen de omvang van het maximaal uit te keren dividend en de marktrente. Uiteraard ook in relatie tot de omvang van ons aandelenpakket.

NV Maatschappij tot Stadsherstel Utrecht

Doel: Instandhouding van monumentale gebouwen en complexen door aankoop, restauratie en exploitatie.
Betrokkenen: 155 private en institutionele aandeelhouders, waarbij 70% van de aandelen in bezit is van financiële instellingen (Jaarverslag 2015).
Bestuurlijk belang: De gemeente is één van de grotere aandeelhouders, maar heeft geen doorslaggevende stem. In de aandeelhoudersvergadering leggen directie en bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering. Nieuw beleid wordt voorgelegd aan de aandeelhouders.
Financieel belang: De Gemeente Utrecht bezit voor 0,9 miljoen euro aandelen en ontvangt daarover 5% dividend.
Eigen vermogen: Stand 31 december 2015: 9 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 31 december 2016 is circa 9 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 31 december 2015 is 8 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 31 december 2016 is circa 8 miljoen euro.
Resultaat: Het verwacht resultaat per 31 december 2016 is naar verwachting vergelijkbaar met 2015; circa 0,9 miljoen euro. Definitieve cijfers volgen zo spoedig mogelijk en worden formeel gepresenteerd op de vergadering van aandeelhouders in mei 2017.
Standplaats: Utrecht.
Juridische vorm: Naamloze Vennootschap.
Ontwikkeling: Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen te melden. Wel heeft de NV Stadherstel in 2016 in samenwerking met de Provincie Utrecht twee nieuwe woningen gerealiseerd in het poortgebouw van het Paushuize aan de Kromme Nieuwe gracht. De NV heeft bij dit bijzondere project het poortgebouw in erfpacht gekregen. Vanwege de samenhang met het Paushuize behoudt de provincie het eigendomsrecht.

Utrecht Vernieuwt BV

Doel: Doel is het als commanditaire vennoot deelnemen in commanditaire vennootschappen dan wel participeren in publiek-/private samenwerkingsverbanden met de herstructurering van de Gemeente Utrecht als doel.
Betrokkenen: De gemeente is voor 100% aandeelhouder in Utrecht Vernieuwt BV.
Bestuurlijk belang: Utrecht Vernieuwt BV participeert als commandiet (stille vennoot) in de commanditaire vennootschap GEM Kanaleneiland (CV).
Financieel belang: Uit de in 2015 geactualiseerde grondexploitatie blijkt dat de gehele gebiedsafwikkeling van het centrumgebied Kanaleneiland door zal lopen tot medio 2020.
Eigen vermogen: Stand 31 december 2015: 0,018 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 31 december 2016 is 0,018 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 31 december 2015 0 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 31 december 2016 is 0 miljoen euro.
Resultaat: Het verwacht resultaat per 31 december 2016 is nihil.
Standplaats: Utrecht.
Juridische vorm: rechtspersoon (Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid).
Ontwikkeling: De onderliggende activiteiten van GEM Kanaleneiland (CV) eindigen naar verwachting uiterlijk in 2020.

UW Holding BV

Doel: Uitvoering van de taken Wet sociale werkvoorziening. De UW Holding is een belangrijke partner bij de uitvoering van de Participatiewet.
Betrokkenen: Gemeente Utrecht.
Bestuurlijk belang: De gemeente is de enige aandeelhouder. Wethouder Financiën vertegenwoordigt de gemeente, op basis van een collegebesluit, in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Financieel belang: De gemeente heeft voor een bedrag van 3,9 miljoen euro aan garanties verstrekt in verband met bestaande leningen. Daarnaast heeft de gemeenteraad in mei 2015 ingestemd met een garantstelling voor een nieuw af te sluiten lening van 9,1 miljoen euro voor de renovatie en aanpassing van het pand aan de Niels Bohrweg.
Eigen vermogen: Stand 31 december 2015: 1,948 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 31 december 2016 is 1,976 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Stand 31 december 2015 9,809 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 31 december 2016 is 18,164 miljoen euro.
Resultaat: Het verwacht resultaat per 31 december 2016 is 0,028 miljoen euro.
Standplaats: Utrecht.
Juridische vorm: Besloten Vennootschap.
Ontwikkeling: Eind 2016 is de renovatie en aanpassing van het pand aan de Niels Bohrweg voltooid binnen het geraamde budget van 9,1 miljoen euro.

Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok BV

Doel: Economische ontwikkeling in de wijk Lombok stimuleren door panden te kopen, te herstellen en te verhuren of verkopen om een grotere diversiteit aan ondernemingen te bewerkstelligen.
Betrokkenen: Gemeente Utrecht, Van Rossum Makelaars, Plegt- Vos, Rabobank en B0-ex.
Bestuurlijk belang: De gemeente bezit 95% van de aandelen. De wethouder economische zaken vertegenwoordigt de gemeente in de aandeelhoudersvergadering. Het afdelingshoofd Economische zaken vertegenwoordigt de gemeente in de Raad van Commissarissen.
Financieel belang: Het financieel belang is 2,269 miljoen euro.
Eigen vermogen: Stand 31 december 2015: 2,496 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 31 december 2016 is 2,496 miljoen euro
Vreemd vermogen: Stand 31 december 2015 2,831 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 31 december 2016 is 2,831 miljoen euro.
Resultaat: Het verwacht resultaat per 31 december 2016 is nihil.
Standplaats: Utrecht.
Ontwikkeling: Alle panden in eigendom worden verhuurd.

CV Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) Noord West

Doel: Het bevorderen van de stedelijke herstructurering in de wijk Noordwest in de gemeente Utrecht met het oog op verbetering van de leefbaarheid en de sociaaleconomische ontwikkeling in die wijk, alsmede het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, ontwikkelen, beheren, verbeteren, exploiteren en verhuren van onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen, en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het speerpunt van de WOM is gericht op verbeteren van de sociaaleconomische ontwikkeling van de Amsterdamsestraatweg.
Betrokkenen: Mitros en gemeente Utrecht.
Bestuurlijk belang: De wethouder Economische Zaken. In de raad van commissarissen hebben Mitros en de gemeente Utrecht elk één stem.
Financieel belang: Mitros en de gemeente Utrecht hebben elk 1,566 miljoen euro bijgedragen aan het eigen vermogen van de CV Mitros en de gemeente Utrecht hebben elk 0,009 miljoen euro bijgedragen aan het eigen vermogen van de BV.
Eigen vermogen: Stand 31 december 2015: 3,684 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 31 december 2016 is 3,684 miljoen euro
Vreemd vermogen: Stand 31 december 2015 0,305 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 31 december 2016 is 0,305 miljoen euro.
Resultaat: Het verwacht resultaat per 31 december 2016 is nihil.
Standplaats: Utrecht.
Juridische vorm: CV/BV.
Ontwikkeling: In 2016 heeft Mitros aangegeven zo snel mogelijk te willen stoppen met de WOM. De reden hiervoor is de veranderende wetgeving voor de woningcorporaties waardoor dit niet past bij de activiteiten van een corporatie. De gemeente heeft een project opgestart waarbij wordt uitgezocht of en hoe we verder kunnen met de WOM Noord West. In 2016 is het belangrijkste project de transitie van de winkels 211 tot en met 219 naar woningen. De WOM heeft de panden verworven in 2016 en kan de werkzaamheden in 2017 gaan uitvoeren. De woningen zullen dan weer verkocht worden. Hiermee wordt een bijdrage geleverd vanuit de WOM aan de ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg.

Stichtingen en verenigingen

Vereniging parkmanagement Papendorp

Doel: Onderhoud Openbare Ruimte, registratie erfpachters en waarborgen architectonische waarden.
Betrokkenen: De erfpachters die lid zijn van de vereniging.
Bestuurlijk belang: De gemeente is bijzonder lid en heeft 20 % van het stemrecht in de algemene ledenvergadering.
Financieel belang: de bijdrage in 2016 bedroeg 0,356 miljoen euro.
Eigen vermogen: Stand 31 december 2015: 0,720 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 31 december 2016 is nog niet bekend.
Vreemd vermogen: Stand 31 december 2015: 0,192 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 31 december 2016 is nog niet bekend.
Resultaat: Het verwachte resultaat per 31 december 2016 is 0,292 miljoen euro.
Ontwikkeling: De Jaarstukken van 2013, 2014 en 2015 zijn vastgesteld.

Vereniging parkmanagement De Wetering-Haarrijn

Doel: Onderhoud Openbare Ruimte, registratie erfpachters en waarborgen architectonische waarden.
Betrokkenen: De erfpachters die lid zijn van de vereniging.
Bestuurlijk belang: De gemeente is bijzonder lid en heeft 20 % van het stemrecht in de algemene ledenvergadering.
Financieel belang: De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage is 0,275 miljoen euro.
Eigen vermogen: Stand 31 december 2015: 0,325 miljoen euro. Het verwachte eigen vermogen per 31 december 2016 is nog niet bekend.
Vreemd vermogen: Stand 31 december 2015 0,03 miljoen euro. Het verwachte vreemd vermogen per 31 december 2016 is nog niet bekend.
Resultaat: Het verwachte resultaat per 31 december 2016 is 0,103 miljoen euro.
Ontwikkeling: Het onderhoudscontract is verlengd.