Gemeente Utrecht

Leidsche Rijn

Resultaten wijkactieprogramma 2016 Leidsche Rijn

In de Utrechtse wijken werkt de gemeente samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners aan zeer uiteenlopende projecten. De meeste projecten waren aan het begin van het jaar (2016) bekend, andere startten pas in de loop van het jaar op basis vanuit de vraag vanuit de wijk.

Het afgelopen jaar verkenden we in samenspraak met vele partijen, waaronder de wijkraden, hoe de wijkparticipatie vernieuwd kan worden. Hierbij richten we ons op het nog beter aansluiten bij de vraag en het bereiken van een gemêleerde groep bewoners. Ook passen we nieuwe participatie-instrumenten toe. Dit proces vormt onder meer de opmaat naar hernieuwde wijkambities, met een actuele (en meer flexibele) inbreng vanuit wijken en buurten in de gemeentelijke cyclus van programmeren, begroten en verantwoorden. In het kader van dit traject ligt het voor de hand dat de verantwoording er volgend jaar anders uit zal zien. In de onderstaande verantwoording staat wat we hebben gedaan in 2016. Achtergrondinformatie staat in het wijkactieprogramma 2016 van Leidsche Rijn. De wijkactieprogramma’s 2016 staan hier

Wijkambitie 1: Verbetering van voorzieningen en activiteiten in de wijk.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

3.1

Foodmarket Leidsche Rijn Centrum.

De Jumbo Foodmarkt wordt gebouwd. Verwachte oplevering is eind 2017.

Ja.

3.2

Bibliotheek en kantoor wijkbureau Leidsche Rijn.

In 2016 is gewerkt aan de planvoorbereiding. Start bouw in 2017 en verwachte oplevering in 2018.

Ja.

3.3

Culturele voorziening Leidsche Rijn Centrum.

In 2016 zijn diverse (culturele) evenementen en festivals georganiseerd op het Berlijnplein in aanloop naar de realisatie van een culturele voorziening.

Ja.

3.4

Twee basisscholen Leidsche Rijn Centrum.

Het gebouw ‘Onder de Bogen’ is eind 2016 opgeleverd.

Ja.

3.5

Speeltuin Hoge Weide.

De Stichting de Hoef (gaat als zelfstandige organisatie de speeltuin beheren) hebben samen met gemeente (Maatschappelijke Ontwikkeling, Bureau19 en wijkbureau) en de omwonenden een inrichtingsplan gemaakt. De aanleg is in 2017

Ja.

3.6

Kinderdagverblijf Hoge Weide.

De bouw is gestart. In najaar 2017 verhuist het kinderdagverblijf van de tijdelijke locatie aan Kruidenlaan naar de nieuwe locatie aan de Vanilleweg.

Ja.

3.7

Stimuleringssubsidie zondagvoetbal.

Het aantal F-teams op zondag is gegroeid. Helaas is het niet gelukt ook een E-competitie te starten. Verder hebben we signalen dat in Leidsche Rijn/Vleuten de Meern de wachtlijsten voetbal nu beperkt zijn.

Ja. Wel zorgen over de voortzetting zondag-competitie de komende jaren.

3.8

Hockeyvelden op Sportpark Rijnvliet.

Twee hockeyvelden zijn aangelegd en hierop is HC Rijnvliet gestart met ruim 300 leden. Verwachting is dat het derde veld binnen twee jaar nodig is en aangelegd wordt.

Ja.

Wijkambitie 2: Verbetering van sociale samenhang en leefbaarheid.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

4.1

Gezonde wijkaanpak.

De Gezonde Wijk heeft een nieuwe stap gezet met ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst. Thema’s als complexe scheidingen, leefstijl, zelfmanagement en financiering van preventie, innovatie en samenwerking zijn in gezamenlijkheid door partijen rond zorg, welzijn en preventie opgepakt.

Ja.

4.2

Verbeteren leefbaarheid in gebied tussen Utrechtseweg, Vleutensebaan en Parkzichtlaan.

De uitbreiding van de tijdelijke speelplek aan de noordkant van de Kandinskystraat (op braakliggend terrein) heeft in 2016 zijn vruchten afgeworpen. Dit ontlast de speelplek tussen de Utrechtseweg en de Kandinskystraat. De braakliggende kavel naast de tijdelijke speelplek is schoongemaakt en veilig omheind. Er was veel minder overlast in de buurt. Bewoners melden dat ze nu tevreden zijn en benadrukken dat er een definitieve speeloplossing moet komen. De sociaal makelorganisatie ondersteunt bewoners en kinderen. Positief was het kindermediaproject met interviews met buurtbewoners, ouderen en bewoners van Lister en Reinaerde.

Ja.
Aandachtpunten: onderzoek naar een nieuwe speelplek en het veilig maken van een braakliggende kavel

4.3

Meer speelvoorzieningen voor oudere kinderen in Parkwijk.

In 2015 kwamen er op drie speelplekken en in 2016 op drie speelplekken speelaanbod voor de oudere kinderen (6 –12 jaar) in Parkwijk.  

Ja.

4.4

Meer voorzieningen en activiteiten voor jongeren.

Diverse organisaties organiseerden jongerenactiviteiten met en voor de doelgroep 12+. KLUB19 organiseerde onder andere met jongeren de Grote Prijs van Leidsche Rijn en de DJ masterclass Battle of the Beats. Harten voor Sport bood Streetsport aan en sportvereniging V.V. De Meern kreeg een bijdrage voor het project Trainerskracht.

Ja.

4.5

Actieplan Schoonvervoer.

In 2016 kwamen er elf openbare laadpalen (stedelijk 66). Waardoor er nu 23 palen zijn in deze wijk. Het aantal unieke elektrische auto’s aan en de afname van stroom van deze oplaadpalen is in 2016 verdubbeld ten opzichte van 2015. Waardoor er in 2016 535.000 kilometers ‘schoon’ gereden werd vanuit Leidsche Rijn.  

Ja.

4.6

Actieplan Goederenvervoer.

Wij stimuleren en faciliteren bedrijven voor een efficiënte bevoorrading van bedrijven en van pakketbezorging aan huis. Wij onderzochten het aantal bewegingen rondom E-commerce (pakketbezorging aan huis) en de verwachte groei om hierin meer inzicht te krijgen Eind 2015/begin 2016 zijn tellingen gedaan naar aantal busjes in Terwijde West.

Ja.

4.7

Meer stage- en leerplekken voor jongeren.

Wij hebben bedrijven en ondernemers actief geïnformeerd over mogelijkheden om met LEF subsidies meer stage- en leerplekken te creëren.

Ja.

4.8

Nauwe samenwerking voor schoon winkelcentrum.

Wij hebben in de overleggen, in kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen, met het winkelcentrum Parkwijk regelmatig gesproken over het schoonhouden van het centrum. Helaas zijn maar enkele winkeliers bij dit overleg. Wij hebben de openbare ruimte rondom het centrum extra gemonitord en extra schoongemaakt op de zaterdagen. Het binnenterrein van het winkelcentrum maakt een private partij schoon.  

Gedeeltelijk. Hogere norm is haalbaar door afstemming met alle winkeliers van het winkelcentrum en nadere afstemming tussen schoonmaakacties van private partij en gemeente.  

Wijkambitie 3: Verbetering van be-reikbaarheid, verkeer en parkeren.

Welke resultaten zijn bereikt in 2016?

Verliep het project volgens planning?

5.1

Doortrekken fietsboulevard Leidsche Rijn Centrum.

De fietsboulevard is grotendeels gerealiseerd in Leidsche Rijn Centrum. Ter plaatse van de bouwput van het kernwinkelgebied is nog een tijdelijke omleiding.

Ja.

5.2

Onderzoeken extra fietsdoorsteken naar winkelcentrum Terwijde.

Er zijn meerdere fietsdoorsteken vanaf de Jazzsingel aangelegd.

Ja.

5.3

Onderzoek naar financiële haalbaarheid tijdelijke fietsroute Sportpark Rijnvliet.

Het tijdelijke fietspad is eind november 2016 open gegaan.

Ja.

5.4

Verbeteren verkeersveiligheid Fred Raymonpad.

Dit is een onderdeel van het Actieplan Verkeersveiligheid. Het lopende programma verkeersveiligheid is, op verzoek van de gemeenteraad, tegen het licht gehouden: doen we de juiste dingen? pakken we de belangrijkste knelpunten aan? treffen we de juiste maatregelen? In het voorjaar van 2017 nemen we een besluit en informeren wij de gemeenteraad. Dan wordt helder de aanpak voor het Fred Raymonpad.

Nee.

5.5

Afronding wegen voor doorgaand verkeer bij Leidsche Rijn Centrum.

De Stadsbaan met Stadsbaantunnel ging december 2015 open en de Vleutensebaan eind 2016.

Ja.

5.6

Fiets- en wandelbrug Oog in Al.

Het was niet verantwoord om de bouw te versnellen en de Dafne Schippersbrug eind 2016 te openen. De leuningen, de aanvaarbeveiliging, het gaaswerk en de verlichting zijn pas begin 2017 af. Ook komt er een stroeve slijtlaag op het brugdek, zodra de temperatuur ruim boven het vriespunt is. De planning blijft afhankelijk van de weersomstandigheden.

Nee. De opening is vertraagd en staat gepland voor het 1e kwartaal 2017.

5.7

Fiets- en wandelbrug langs spoor bij Leidsche Rijn Centrum.

Eind 2016 ging de Vleutensebaan langs het centrum open voor auto’s en fietsers. Er komt geen wandelpad langs; geen prettige looproute. Het wandelpad vanaf de gele Hogeweidebrug komt 2e kwartaal 2017 door Leidsche Rijn Centrum.

Ja.

5.8

Busbaan Leidsche Rijn Centrum.

Eind 2016 ging het belangrijkste deel van de busbaan open en rijden de bussen er over. De baan heeft nog een tijdelijke vormgeving. Het busstation Leidsche Rijn wordt in 2017 aangelegd.

Ja.