Gemeente Utrecht

Liquide middelen

Op grond van de Regeling Schatkistbankieren dienen gemeenten overtollige middelen te beleggen in ’s Rijks Schatkist. Dit met uitzondering van een drempelbedrag dat jaarlijks aan de hand van de begrotingsomvang wordt vastgesteld. Voor de Gemeente Utrecht bedroeg deze drempel voor 2016 circa 5,6 miljoen euro. De ruimte onder het drempelbedrag (in miljoenen euro’s) luidde in 2016 als volgt:

Periode

Ruimte

Kwartaal 1

4,4

Kwartaal 2

4,5

Kwartaal 3

4,9

Kwartaal 4

4,5

Per ultimo 2016 is het saldo Schatkistbankieren nihil.