Gemeente Utrecht

Uitzettingen

Vorderingen op openbare lichamen
Dit betreft met name de met de fiscus en het BTW-compensatiefonds te verrekenen BTW voor een bedrag van ruim 55 miljoen euro en vorderingen op de Provincie Utrecht (20,2 miljoen euro).

Rekening-courant met niet-financiele instellingen
Uitstaande gelden bij het Nationaal restauratiefonds ter gemeentelijke garantstelling voor leningen in de sfeer van particuliere woningverbetering en leningen voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden.  

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Dit betreft het openstaande debiteurensaldo.

  Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2015

Boekwaarde
31-12-2016

  Bijstandsdebiteuren

35.332

42.261

  Voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren

-26.242

-33.031

  Overige debiteuren

95.161

51.362

  Voorziening dubieuze overige debiteuren

-11.738

-9.326

  Totaal

92.513

51.266

Bij de post overige debiteuren zien we een afname van ruim 44 miljoen euro. Binnen deze post is de
debiteurenpositie van de te ontvangen belastingen via de BghU afgenomen van 20,3 miljoen euro naar 9,9 miljoen euro. Enerzijds is dit ontstaan doordat extra aandacht is gegeven aan de inning van oude vorderingen en anderzijds door de tijdige inning van de vorderingen in het belastingjaar zelf. De daling van 34 miljoen euro op overige debiteuren zit grotendeels in de afname van grote debiteuren posten.

Bedragen zijn in duizenden euro's.