Gemeente Utrecht

Financiële vaste activa

  Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2015

Boekwaarde
31-12-2016

  Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

6.231

6.217

  Leningen aan woningbouwcorporaties

45

1

  Leningen aan overige verbonden partijen

0

0

  Overige langlopende leningen

76.119

72.798

  Uitzettingen met een rentetypische looptijd van > 1 jaar

50.202

207

  Bijdrage aan activa van derden

9.448

0

  Totaal

142.045

79.223

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
De opbouw van de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen zijn als volgt.

  Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2015

Boekwaarde
31-12-2016

  NV Bank Nederlandse Gemeenten

77

77

  Vitens NV

36

36

  GEM Vleuterweide CV

1.725

1.725

  GEM Vleuterweide Beheer BV

9

9

  Houdstermaatschappij Remu

47

47

  Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok

2.283

2.269

  Utrechtse Maatschappij voor Stadsherstel NV

920

920

  Utrecht Vernieuwt

18

18

  Coöperatie Wigo4it

25

25

  Wijkontwikkelingsmaatschappij Kanaleneiland

1.000

1.000

  UW Holding BV

91

91

  Totaal

6.231

6.217

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Leningen woningbouwcorporaties

  Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2015

Boekwaarde
31-12-2016

  KABU

45

1

  Totaal

45

1

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Overige langlopende leningen
De belangrijkste leningen zijn aan erfpacht gerelateerde leningen Hoog Catharijne, leningen verstrekt aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en aan de Stichting Energie Transitie. Daarnaast lopen er enkele leningen aan diensten die in eerdere jaren geprivatiseerd zijn. In 2016 is een aanvullende lening van 1 miljoen euro verstrekt aan Stichting Energie Transitie en is een vordering van 0,145 miljoen euro ontstaan op SV Rivierwijkers. Voor een specificatie van alle verstrekte geldleningen wordt verwezen naar tabel, onderdeel Risicobeheersing, in de Financieringsparagraaf.

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Per begin 2016 had de gemeente een langjarige belegging van 50 miljoen euro uitstaan bij de Rabobank. Deze belegging liep contractueel in mei 2016 af en is terugontvangen.

Bijdrage aan activa van derden
Als gevolg van BBV-wijziging 2016 dienen de gemeentelijke bijdragen aan activa van derden met ingang van 2016 volledig verantwoord te worden onder de immateriële vaste activa in plaats van onder de financiële vaste activa. Er is vanwege goed inzicht in de mutaties voor gekozen de volledige verloopstaat van deze bijdragen aan activa van derden onder de immateriële vaste activa op te nemen. Dit betekent dat u de balanswaarde per 31-12-2015 van ruim 9,4 miljoen euro nu terug vindt onder de immateriële vaste activa.