Gemeente Utrecht

Materiële vaste activa

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van het totaal van de investeringen met economisch én maatschappelijk nut weer.

Materiële vaste activa met economisch en maatschappelijk nut (Totaal)

Boek-waarde
31-12-2015

Afschrij-vingen

Bijdragen van derden

Des / investeringen

Boek-waarde
31-12-2016

a

b

c

d

e = a-b-c+d

Gronden en terreinen

269.865

1.831

0

78.132

346.166

Bedrijfsgebouwen

928.187

21.084

176

32.061

938.988

Vervoermiddelen

6.642

2.170

0

793

5.265

Machines, apparaten en installaties

139.972

13.032

0

6.841

133.781

Grond, weg- en waterbouwkundige werken

60.836

3.407

15.710

17.623

59.342

Overige materiële activa

48.733

6.298

20.665

45.870

67.640

Totaal

1.454.235

47.822

36.551

 181.320

1.551.182

Bedragen zijn in duizenden euro's.

In 2016 is per saldo ruim 181 miljoen euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Daartegenover stonden ruim 47 miljoen euro aan afschrijvingen en ruim 36 miljoen euro aan bijdragen van derden. Van het totale bedrag aan afschrijvingen heeft een bedrag van 2,275 miljoen euro betrekking op extra afschrijvingen in verband met duurzame waardevermindering op de strategische aankoop van een negental panden aan de Hardebollenstraat. Op 9 juni 2016 heeft de gemeenteraad besloten om deze panden aan te kopen ter ondersteuning van het concentratiebeleid zoals omschreven in de beleidsnotitie (raam-)prostitutie 2015.
Per saldo namen de materiële vaste activa toe met ongeveer 97 miljoen euro.

Met ingang van 2014 is in de BBV een nieuwe bepaling opgenomen die voorschrijft dat in het geval dat investeringen die grotendeels worden gedaan voor riolering of het inzamelen van huishoudelijk afval, deze investeringen voortaan op de balans moeten worden opgenomen in een aparte categorie. De omschrijving daarvan is: investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. In onderstaande staatjes is de toestand van 31 december 2015 en het verloop daarvan in 2016 vertaald naar deze regelgeving. We onderscheiden een categorie 'Niet in heffing' en de nieuw voorgeschreven categorie 'in heffing'.

Het Totaalverloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut staat in onderstaand overzicht.

Materiële vaste activa met economisch nut (Totaal)

Boekwaarde 31-12-2015

Afschrij-vingen

Bijdragen van derden

Des / investeringen

Boekwaarde 31-12-2016

Gronden en terreinen

269.865

1.831

0

78.132

346.166

Bedrijfsgebouwen

928.187

21.084

176

32.061

938.988

Vervoermiddelen

6.642

2.170

0

793

5.265

Machines, apparaten en installaties

139.972

13.032

0

6.841

133.781

Grond, weg- en waterbouwkundige werken

60.836

3.407

15.710

13.805

55.524

Overige materiële activa

48.733

6.298

20.665

45.870

67.640

Totaal

1.454.235

47.822

36.551

177.502

1.547.364

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Het overzicht investeringen met economisch nut bestaat uit twee delen.

Materiële vaste activa met economisch nut (niet in Heffing)

Boekwaarde 31-12-2015

Afschrij-vingen

Bijdragen van derden

Des / investeringen

Boekwaarde 31-12-2016

Gronden en terreinen

267.585

1.831

0

78.132

343.886

Bedrijfsgebouwen

922.082

20.770

176

31.077

932.213

Vervoermiddelen

2.548

751

0

35

1.832

Machines, apparaten en installaties

139.734

12.981

0

6.593

133.346

Grond, weg- en waterbouwkundige werken

35.002

1.936

25

1.832

34.873

Overige materiële activa

37.127

4.808

20.665

42.915

54.569

Totaal

1.404.078

43.077

20.866

160.584

1.500.719

Bedragen zijn in duizenden euro's.

In de boekwaarde gronden en terreinen van 343,9 miljoen euro is ultimo 2016 een bedrag van 183,7 miljoen euro opgenomen voor in erfpacht uitgegeven gronden. Dit bedrag is in 2016 aanzienlijk gestegen doordat in het Stationsgebied een aantal percelen grond in erfpacht is uitgegeven. De bij de uitgiftes behorende gronden zijn, gewaardeerd tegen de uitgifteprijs, op de balans opgenomen voor een waarde van 79,1 miljoen euro.

Het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven is opgenomen in onderstaand overzicht.

Materiële vaste activa met economisch nut (in Heffing)

Boekwaarde 31-12-2015

Afschrij-vingen

Bijdragen van derden

Des / investeringen

Boekwaarde 31-12-2016

Gronden en terreinen

2.280

0

0

0

2.280

Bedrijfsgebouwen

6.105

314

0

984

6.775

Vervoermiddelen

4.094

1.419

0

758

3.433

Machines, apparaten en installaties

238

51

0

248

435

Grond, weg- en waterbouwkundige werken

25.834

1.471

15.685

11.973

20.651

Overige materiële activa

11.606

1.490

0

2.955

13.071

Totaal

50.157

4.745

15.685

16.918

46.645

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Bij de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2016 (pag 20) heeft uw gemeenteraad besloten een tweetal investeringsprojecten met maatschappelijk nut te activeren. Het betreft de projecten 'Westelijke Stadsboulevard' en 'HOV Baan Dichterswijk (Z90)' behorende bij het investeringspakket van het programma Bereikbaarheid.

Het onderstaande staatje geeft de stand ultimo 2016 weer.

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

Boekwaarde 31-12-2015

Afschrij-vingen

Bijdragen van derden

Des / investeringen

Boekwaarde 31-12-2016

Gronden en terreinen

0

0

0

0

0

Bedrijfsgebouwen

0

0

0

0

0

Vervoermiddelen

0

0

0

0

0

Machines, apparaten en installaties

0

0

0

0

0

Grond, weg- en waterbouwkundige werken

0

0

0

3.818

3.818

Overige materiële activa

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

3.818

3.818

Bedragen zijn in duizenden euro's.

De uitgaven van de grootste afgeronde projecten van 2016 (> 1 miljoen euro) worden hieronder gespecificeerd.

In 2016 afgeronde projecten

Bedrag

Uitgiftes in erfpacht in het Stationsgebied

79.128

Riolering 2016

11.997

Strategische aankoop Hardebollenstraat

5.884

Montessorischool Victor Hugoplantsoen

5.168

Hardwarematige infrastructuur ICT

3.304

Containers c.a. ten behoeve van afvalinzameling

2.691

Herinrichting Zwarte Woud 250

1.869

UCK Domplein 2

1.733

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Met betrekking tot nog lopende investeringsprojecten is voor ruim 85 miljoen euro geactiveerd. Zie onderstaande tabel voor een specificatie van de grootste lopende investeringsprojecten (> 1 miljoen euro).

Grootste uitgaven lopende investeringen

Bedrag

Jaarbeurspleingarage

19.161

Fietsenstalling Stationsplein Oost

19.050

KC Ibisdreef

6.630

Onder de Bogen- Eben Haezer

5.526

Kindercluster Teun de Jagerdreef

4.523

HOV Baan Dichterswijk (Z90)

3.180

Bouw/Renovatie sportaccommodaties

2.731

KC Gagel Noord

2.646

Implementatie Professional Portal

2.570

VMBO Vleuterweide

2.132

Nazorg Muziekpaleis

1.874

ICT-investeringen IB-Automatisering

1.534

Fietsenstalling Knoopkazerne/Kruisvaart

1.374

Korfbalveld Fiducia

1.263

Rijnvliet 2e fase

1.155

Vredenburg 40

1.014

Bedragen zijn in duizenden euro's