Gemeente Utrecht

Vaste schulden

Onderhandse leningen van openbare lichamen, binnenlandse banken en van overige binnenlandse sectoren.

Onderhandse leningen

Omschrijving

Boekwaarde
 31-12-2015

Boekwaarde
 31-12-2016

van openbare lichamen

20.000

20.000

van binnenlandse banken

908.136

893.113

van binnenlandse bedrijven

16

14

bij overige binnenlandse sectoren

2.283

0

Totaal

930.435

913.127

Bedragen zijn in duizenden euro's.

De onderhandse leningen van openbare lichamen, van binnenlandse banken en van overige binnenlandse sectoren vormen samen de langlopende leningenportefeuille van de gemeente Utrecht en beslaat ultimo 2016 een totaal bedrag van 913,1 miljoen euro. Hierover was een rentelast verschuldigd van 24,9 miljoen euro.

Het bedrag aan onderhandse leningen bij overige binnenlandse sectoren staat per eind 2016 op nul. Dit betrof een post van WOM Lombok BV die na onderzoek geen betrekking bleek te hebben op een gemeentelijke schuldpositie. Met betrekking tot deze post was dus sprake van afboeking in plaats van aflossing. Deze afboeking heeft tot een voordeel geleid in het Programma Economie.

De langlopende leningenportefeuille bestaat uit enerzijds traditionele geldleningen en anderzijds uit renteswaps (derivaten). De feitelijke financiering onder de derivaten wordt opgenomen in de vorm van 3- en 6-maands leningen. Dit kan een verschuiving binnen de geldgeverscategorieën openbare lichamen en binnenlandse banken teweeg brengen.

Per saldo nam de schuld over 2016 met circa 17 miljoen euro af. Er werd een nieuwe lening van 90 miljoen euro aangetrokken en er werd contractueel ruim 107 miljoen euro afgelost.

Specificatie derivatenportefeuille.
Conform voorschrift vanuit BBV zijn in onderstaande tabel de belangrijkste kenmerken van de gemeentelijke derivatenportefeuille in beeld gebracht.

Specificatie derivatenportefeuille

Hoofdsommen

Nr.

Tegen-partij

Credit-rating S&P/ Moody’s

Type derivaat

Start

Afloop

Loop-tijd in jaren

Rente %

Oorspron-kelijk

Restant eind 2016

1

BNG

AAA/Aaa

Payer Swap

2010

2060

50

3,560

130

130

2

BNG

AAA/Aaa

Payer Swap

2010

2016

6

2,780

50

0

3

Rabobank

A+/Aa2

Payer Swap

2010

2020

10

3,485

50

50

4

Rabobank

A+/Aa2

Payer Swap

2010

2019

9

3,479

50

50

5

Rabobank

A+/Aa2

Payer Swap

2011

2021

10

3,668

40

40

6

Rabobank

A+/Aa2

Payer Swap

2012

2042

30

3,814

40

40

7

Rabobank

A+/Aa2

Payer Swap

2013

2038

25

3,926

80

74

8

Rabobank

A+/Aa2

Payer Swap

2014

2039

25

4,064

75

69

Totaal

515

453

Bedragen zijn in miljoenen euro’s.

Derivaten krijgen gedurende hun looptijd een marktwaarde. Deze waarde is afhankelijk van de contractrente ten opzichte van de marktrente en de restant-looptijd. Bovendien kunnen bij derivaten bijzondere contractsbepalingen aan de orde zijn. Beide aspecten zijn onderstaande tabel weergegeven.

Specificatie marktwaarden en bijzondere bepalingen

Nr.

Tegen-partij

Marktwaarde per 31-12-2016

Bijstort- verplichting
(1)

Break clause (2)

1

BNG

-96,3

Neen

Neen

2

BNG

N.v.t. i.v.m. afloop

Neen

Neen

3

Rabobank

-7,2

Neen

Neen

4

Rabobank

-5,5

Neen

Neen

5

Rabobank

-6,8

Neen

Neen

6

Rabobank

-25,0

Neen

Ja, mutual per 7 juli 2023

7

Rabobank

-32,5

Neen

Ja, mutual per 7 juli 2024

8

Rabobank

-25,7

Neen

Ja, mutual per 7 juli 2025

Totaal

-199,0

Bedragen zijn in miljoenen euro’s.

  1. Een eventuele bijstortverplichting zou het karakter hebben van het tijdelijk storten van een depot. Een derivaat heeft aan het begin en aan het eind een waarde van nul. Een eventueel gestort bedrag wordt dus altijd terug ontvangen.
  2. Een break clause is een recht om op een vooraf vastgesteld moment het swapcontract tegen marktwaarde af te rekenen. Mutual wil zeggen dat zowel gemeente als bank daarop te zijner tijd een beroep mogen doen.

De feitelijke indekking van de swaps vindt plaats door middel van 3- en 6-maands leningen. Conform wettelijke voorschriften hebben alle swaps een zogenoemde effectieve positie. Er zou sprake zijn van een niet-effectieve positie indien:

  • een derivaat afgesloten wordt vóór het afsluiten van de lening;
  • de waarde en looptijd van het derivaat niet overeenkomen met de hoogte van het bedrag en de looptijd van de lening.

Voor derden belegde gelden
De beleggingen voor derden betreft met name het Personeelsfonds ten bedrage van 0,8 miljoen euro.

Waarborgsommen
De waarborgsommen per 31 december 2016 betreffen:

Waarborgsommen

  Omschrijving

boekwaarde
 31-12-2015

boekwaarde
 31-12-2016

  Intentieovereenkomsten in Leidsche Rijn

4.241

3.851

  Zekerstelling bij uitgifte van gronden

2.116

4.548

  Overige waarborgen

586

612

  Totaal

6.943

9.011

Bedragen zijn in duizenden euro's.